مشخصات کتاب

مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی
مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: E.T.DEAN
مترجم: محمد رضا محمدی زاده
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786001029257
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 600
قیمت: 360000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 پیشگفتار....................................................................................................................................... 11

نمادگذاری‌ها................................................................................................................................ 13

فصل اول: مقدمه........................................................................................................................ 33

1-1 ماهیت مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی........................................................................ 33

1-2  مراحل توسعه ذخایر انرژی فراساحلی........................................................................ 51

1-3 مخاطرات زمینی.......................................................................................................... 57

1-4  طراحی ژئوتکنیکی...................................................................................................... 64

فصل دوم: بررسی‌های فراساحلی و تحقیقات محلی............................................................. 71

2-1  مقدمه......................................................................................................................... 71

2-2  بررسی‌های ژئوفیزیکی کمعمق.................................................................................. 75

2-3  بررسی‌های ژئوتکنیک نفوذی-کمعمق....................................................................... 85

2-4 تحقیقات محلی ژئوتکنیکی نفوذی عمیق............................................................... 93

2-5 بازدید بصری و دستی از نمونه، ثبت گزارش و بستهبندی....................................... 110

2-6 آزمایشهای آزمایشگاهی فراساحلی.......................................................................... 118

2-7 تفسیر داده‌های CPT................................................................................................ 135

2-8  توسعه مدل مکان ژئوتکنیکی.................................................................................. 140

فصل سوم: مکانیک خاک........................................................................................................ 151

3-1 تشکیل خاک‌های فراساحلی..................................................................................... 151

3-2 طبقهبندی و خواص اصلی خاک‌های فراساحلی........................................................ 156

3-3. تنش و کرنش در خاکها......................................................................................... 163

3-5 تراکمپذیری و تسلیم خاکها.................................................................................... 176

3-5-2 نسبت بیشتحکیم یافته و K0............................................................................. 179

3-6 رویکردهای عملی برای مقاومت خاک....................................................................... 191

3-7 رویکردهای عملی برای بارگذاری دوره‌ای................................................................. 199

3-8 نظریه الاستیسیته کاربردی...................................................................................... 209

3-9 نظریه ظرفیت باربری............................................................................................... 217

3-10 تحلیلهای دیگر پایداری....................................................................................... 222

3-11 تحکیم و دیگر فرایندهای وابسته به زمان............................................................. 229

3-12 یکپارچگی نمونه.................................................................................................... 237

فصل چهارم: سکوهای خودبالابر.......................................................................................... 243

4-1 مقدمه........................................................................................................................ 243

4-2 سکوهای خودبالابر پایهدار مستقل........................................................................... 249

4-3 ارزیابی فونداسیون جهت نصب................................................................................. 256

4-4 حالتهای شکست..................................................................................................... 275

4-5 تحلیل دینامیکی....................................................................................................... 278

4-6 بررسیهای مربوط به ظرفیت باربری و لغزشی......................................................... 285

4-7 سکوهای خودبالابر نگه داشته شده توسط مات....................................................... 302

4-8 ترک محل سکو......................................................................................................... 306

فصل پنجم: سکوهای شابلونی............................................................................................... 309

5-1 مقدمه........................................................................................................................ 309

5-2 تکیهگاه زیرین موقت در طول نصب........................................................................ 320

5-3 نصب شمع................................................................................................................ 327

5-4 ظرفیت نهایی شمع محوری...................................................................................... 350

5-5 عملکرد شمع محوری................................................................................................ 366

5-6 عملکرد جانبی شمع.................................................................................................. 376

5-7 ظرفیت جانبی نهایی شمع....................................................................................... 388

5-8 بارگذاری دورهای شمعها........................................................................................... 396

5-9 گروههای شمع........................................................................................................... 399

5-10 برچیدن  و از سرویس خارج کردن سکو................................................................ 402

فصل ششم: سکوهای ثقلی..................................................................................................... 403

6-1 انواع سکوهای ثقلی.................................................................................................... 403

6-2 ساخت و نصب سکو.................................................................................................. 407

6-3 آیین‌نامه‌ها و مسائل طراحی..................................................................................... 410

6-4 شرایط محیطی.......................................................................................................... 411

6-5 تحقیقات محلی برای سکوهای ثقلی......................................................................... 412

6-6 طراحی ژئوتکنیکی برای نصب................................................................................... 414

6-7 بارهای هیدرودینامیکی............................................................................................. 418

6-8 طراحی ژئوتکنیکی در بارگذاری دوره‌ای و دینامیکی................................................ 420

6-9 طراحی ژئوتکنیک در بارگذاری دینامیکی و لرزه‌ای................................................. 435

6-10 طراحی ژئوتکنیکی حاشیه‌ها.................................................................................. 440

6-11 طراحی ژئوتکنیکی تحکیم و نشست...................................................................... 445

6-12 نظارت و ارزیابی..................................................................................................... 453

6-13 برچیدن و از سرویس خارج کردن سکو................................................................. 455

فصل هفتم: خطوط لوله، خطوط جریان، کابل‌ها و بالابرنده‌ها.......................................... 457

7-1 مقدمه........................................................................................................................ 457

7-2 انتخاب مسیر عبور کابل‌ها و خطوط لوله................................................................. 463

7-3 نصب.......................................................................................................................... 469

7-4 ناپایداری موضعی خطوط لوله.................................................................................. 481

7-5 اثرات متقابل بالابرنده‌ها و بستر دریا........................................................................ 499

7-6 مسیرهای منتهی به ساحل....................................................................................... 501

فصل هشتم: جزایر مصنوعی.................................................................................................. 503

8-1  مقدمه...................................................................................................................... 503

8-2 ژئوتکنیک جزایر مصنوعی........................................................................................ 512

8-3 حفظ شیب................................................................................................................ 518

8-4 محاسبات مربوط به حالت‌های حدی نهایی............................................................. 522

8-5 محاسبات حالتهای حدی بهرهبرداری..................................................................... 529

8-6 تجهیز و نظارت......................................................................................................... 532

8-7 برچیدن یا از سرویس خارج کردن........................................................................... 533

فصل نهم: آبهای عمیق و فراعمیق.................................................................................... 535

9-1 مقدمه........................................................................................................................ 535

9-2 تحقیقات محلی......................................................................................................... 539

9-3 خاک‌های آب‌های عمیق........................................................................................... 541

9-4 فونداسیون‌های نصب شده به شیوه مکشی.............................................................. 544

9-5 فونداسیون‌های کششی.............................................................................................. 556

9-6 مهاربندها................................................................................................................... 561

9-7 برچیدن یا از سرویس خارج کردن........................................................................... 569

فصل دهم: انرژی تجدید پذیر................................................................................................. 571

10-1 مقدمه..................................................................................................................... 571

10-2 ایستگاههای توربینهای بادی فراساحلی................................................................ 572

10-3 طراحی ژئوتکنیکی.................................................................................................. 586

10-4 تحقیقات محلی...................................................................................................... 593

10-5 سایر موارد مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر فراساحلی.......................................... 598

 

معرفی کتاب

 در این کتاب، مهارت‌های اصلی طراحی چنین سازه‌هایی ارائه می‌شوند. این کتاب، یک کتاب جامع است و می‌توان از آن به عنوان یک کتاب مقدماتی جامع برای افرادی که نسبت به سازه‌های فراساحلی اطلاعاتی ندارند، استفاده کرد و همچنین می‌توان آن را به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان در نظر گرفت. توصیه می‌شود که خوانندگان این کتاب اطلاعاتی از قبل راجع به مباحثی چون مکانیک خاک و مهندسی فونداسیون (پی) داشته باشند. فصل 3 کتاب مروری  بر نکات اصلی و عمده مربوط به مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی است،  بدون اینکه پیشنیازهای قابل توصیه‌ای برای خوانندگان باشد