مشخصات کتاب

مدیریت رسانه و هویت اجتماعی
مدیریت رسانه و هویت اجتماعی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سیده زهرا موسوی
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786001029882
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 134
قیمت: 80000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 قدردانی........................................................................................................................................... 7

مقدمه.............................................................................................................................................. 9

بخش اول: مدیریت رسانه.......................................................................................................... 13

فصل اول: مديريت رسانه، چيستي و فرایند................................................................. 15

فصل دوم: مدیریت رسانهای، ریشه و پیشینه.............................................................. 17

فصل سوم: انواع مديريت رسانه، مالکیت و مدیریت.................................................... 21

مدیریت بر رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها.................................................................................................... 21

مدیریت در رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها................................................................................................... 21

فصل چهارم: مدیریت رسانه، نظریه‌‌ها و رویکردها...................................................... 23

ديدگاه اول: مديريت رسانه به مثابه مديريت عمومي سازمان رسانهاي................... 23

ديدگاه دوم: مديريت رسانه....................................................................................... 24

ديدگاه سوم: مديريت ارتباط با رسانهها.................................................................... 24

ديدگاه چهارم: ماتريس مديريت رسانه...................................................................... 24

ديدگاه پنجم: مديريت رسانه‌‌‌‌‌‌هاي خُرد...................................................................... 25

ديدگاه ششم: فرآيند هفت مرحله‌اي مديريت رسانه................................................. 26

ديدگاه هفتم: مديريت معني و محتوا........................................................................ 26

ديدگاه هشتم: مديريت رسانه، مديريت سه مرحله‌اي پيام....................................... 27

فصل پنجم: مدیریت رسانه‌‌های مجازی........................................................................ 29

فصل ششم: مدیریت رسانه و انواع سوادها: سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی       31

سواد رسانه‌ای............................................................................................................. 32

سواد اطلاعاتی............................................................................................................ 35

هفت اصل مهم در سواد اطلاعاتي............................................................................... 36

استانداردهاي سواد اطلاعاتي...................................................................................... 37

سواد دیجیتالی........................................................................................................... 38

ابعاد سواد دیجیتال.................................................................................................... 39

بخش دوم: هویت اجتماعی......................................................................................................... 41

فصل اول: چیستی هویت اجتماعی................................................................................ 43

مفهوم هویت............................................................................................................... 43

انواع هویت.................................................................................................................. 47

هویت فردی................................................................................................................ 47

هویت فرهنگی............................................................................................................ 48

هویت ملی.................................................................................................................. 49

هویت قومی................................................................................................................ 50

هویت جنسیتی.......................................................................................................... 51

هویت خانوادگی......................................................................................................... 52

هویت دینی................................................................................................................ 52

هویت سیاسی............................................................................................................. 53

هویت تمدنی (فراملی)............................................................................................... 54

مفهوم هویت اجتماعی................................................................................................ 55

تاریخچه تحول مفهوم هویت اجتماعی....................................................................... 56

اهمیت هویت اجتماعی.............................................................................................. 57

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی در نوجوانان و جوانان............................. 58

شکل‌گیری هویت اجتماعی........................................................................................ 64

مفهوم پایگاه هویت اجتماعی..................................................................................... 65

فصل دوم: هویت اجتماعی؛ نظریهها و رویکردها......................................................... 69

فصل سوم: هویت اجتماعی ایرانیان؛ مبانی و مؤلفه‌ها................................................ 83

هویت فردی................................................................................................................ 84

هویت جمعی مطلوب................................................................................................. 85

بخش سوم: رسانه و هویت اجتماعی ایرانیان......................................................................... 87

فصل اول: رسانه‌های نوین............................................................................................... 89

کاربرد رسانه نوین در هویت‌سازی............................................................................. 90

رسانه، هویت مایی و آنهایی....................................................................................... 91

رسانه و اثر مثبت و منفی بر هویت............................................................................ 91

رسانه‌‌‌‌ای شدن هویت اجتماعی.................................................................................. 93

تقابل ارتباطات سنتی و  و رسانه‌های نوین و نفوذ در هویت سازی.......................... 94

سازو کارهای نظری هویت سازی رسانه‌‌‌ها............................................................... 101

فصل دوم: رسانه، هویتیابی و بحران هویت............................................................... 105

بحران هویت............................................................................................................ 105

جهانی شدن، رسانه و بحران هویت........................................................................ 107

اهداف شبکه‌ها و رسانه‌های نوین غربی در حوزه جوانان........................................ 111

سواد رسانه‌ای راهکاری برای استفاده درست از رسانه‌ها در جهت هویت‌یابی......... 112

رابطه سواد رسانه‌ای و شکلگیری هویت فردی...................................................... 113

فصل سوم: رسانه‌های نوین و هویت اجتماعی در ایران............................................. 115

وضعیت استفاده جوانان از رسانه‌های نوین.............................................................. 116

نقش برنامه‌های رسانه‌های نوین غربی بر ابعاد مختلف هویت جوانان ایرانی......... 118

رسانه‌های غربی و هویت دینی................................................................................ 118

رسانه‌های غربی و هویت فرهنگی (مفهوم جهانی شدن فرهنگ)........................... 119

رسانه‌های غربی و هویت اجتماعی.......................................................................... 121

نقش ضعف رسانه‌های داخلی در تمایل جوانان ایرانی به رسانه‌های نوین غربی.... 123

کاهش مخاطبان رسانه‌های داخلی نسبت به برنامه‌های رسانه‌های غربی و
ماهواره‌ای
................................................................................................................. 123

بررسی علل ضعف رسانه‌های داخلی....................................................................... 125

نتیجه‌گیری................................................................................................................................ 127

منابع........................................................................................................................................... 129

معرفی کتاب

  
رسانه‌‌ها در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزارهای دسترسی به اهداف تلقی‌‌‌ می‌شوند. از این رو بعد از جنگ جهانی دوم استقبال وافری از رسانه‌‌ها صورت گرفت و سازمان‌‌های ارتباطی همراه با مقوله مدیریت آن هم از طریق مطالعه و پیدا کردن قواعد، تشکیل شد. مدیریت رسانه بحثی ضروری است که در عین بهره‌‌‌گیری از نظریه‌‌های مدیریت و رسانه جایگاه مستقلی‌‌‌ می‌یابد. مدیریت رسانه یک حوزه‌ی جدید و بین رشته‌‌‌‌ای است و نیاز به مفهوم‌سازی و قلمروسازی بیشتری دارد، نظریه‌‌ها و روش‌های مورد استفاده قرار گرفته در این رشته وام‌‌‌‌‌ گرفته از مدیریت و ارتباطات جمعی (اجتماعی) هستند