مشخصات کتاب

شاخص های کلیدی عملکرد
شاخص های کلیدی عملکرد
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دیوید پارمنتر
مترجم: مصطفی دزفولی
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: 9786001023255
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 164
قیمت: 100000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 پیشگفتار/7

پیشگفتار مترجمین/13

 

فصل اول: معرفي/15

شاخص‌هاي کلیدی نتیجه/16

شاخص‌های عملکرد و نتیجه/17

شاخص‌هاي كليدي عملكرد/18

مدلهاي مديريتي كه تأثير زیادی بر KPIها دارند/29

تعاريف/36

 

فصل دوم: اصول اجرای شاخص‌های کلیدی عملکرد/39

چهار اصل به منظور کمک به تعیین و بهره برداری ازKPI ها/40

تعریف مأموریت، آرمان و استراتژی/47

 

فصل سوم: استقرار و استفاده از KPI‌ها: یک مدل 12 مرحله‌ای/49

مرحلۀ 1: تعهد تیم مدیریت ارشد/49

مرحلۀ 2: تشکیل تیم پروژۀ KPI/58

مرحلۀ 3: استقرار فرایند و فرهنگ "فقط انجام بده"/62

مرحلۀ 4: بر قراری یک استراتژی جامع در توسعه KPI/67

مرحله 5 : آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/71

مرحلۀ 6: تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/75

مرحلۀ 7: ثبت سنجه‌های عملکرد در یک پایگاه اطلاعاتی/76

مرحلۀ 8: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/80

مرحلۀ 9: انتخاب KPIهای سازمانی/87

مرحلۀ 10: تهیۀ چارچوب گزارش دهی برای تمام سطوح/90

مرحلۀ 11: تسهیل استفاده از KPIها/97

مرحلۀ 12: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/102

 

فصل چهارم: بستۀ راهنما برای تیم KPI/105

استفاده از‌این بستۀ راهنما/105

کاربرگ مرحلۀ 1: تعهد تیم مدیریت ارشد/105

کاربرگ مرحلۀ 2: تشکیل تیم پروژۀ KPI/112

کاربرگ مرحلۀ 3: استقرار فرآیند و فرهنگ "فقط انجام بده"/116

کاربرگ مرحلۀ 4: برقراری یک استراتژی جامع در توسعۀ KPI/120

کاربرگ مرحله 5: آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/123

کاربرگ مرحلۀ 6 : تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/129

کاربرگ مرحلۀ 7: ثبت کامل سنجه‌ها در یک پایگاه اطلاعاتی/129

کاربرگ مرحلۀ 8: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/130

کاربرگ مرحلۀ 9 : انتخاب KPIهای سازمانی/138

کاربرگ مرحلۀ 10 : تهیۀ چارچوبهای نمایش، گزارش دهی و بازبینی در تمام سطوح/140

کاربرگ مرحلۀ 11 : تسهیل استفاده از KPIها/144

کاربرگ مرحلۀ 12: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/146

معرفی کتاب

 سنجش عملکرد، سازمان‌ها را در سراسر جهان (از شرکت‌های چند ملیتی تا بخش‌های مختلف دولتی و سازمان‌های کوچک) با مشکل مواجهه نموده است. سنجه‌هایی که یک روزه و بدون هیچ گونه ارتباطی با عوامل بحرانی موفقیت در سازمان اتخاذ شده است.‌این سنجه‌ها غالبأ به صورت ماهیانه و یا سه ماه یک بار،‌اندازه‌گیری می‌شوند. سپس مدیریت آن‌ها را بررسی می‌کند و می‌گوید، "وضعیت در سه ماه گذشته مطلوب بوده است" یا "وضعیت ماه گذشته نامناسب بوده".
سنجه‌های عملکرد بایستی در جهت برقراری ارتباط بین فعالیت‌های روزانه و اهداف استراتژیک به شما کمک نمایند. هدف‌این کتاب نیز در جهت کمک به توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPIهای برتر (شاخص‌هایی که منجر به تغییرات بنیادی می‌گردند) می‌باشد. کتاب فوق همچنین قصد دارد تا ارتباط گمشده بین کارت امتیازی متوازن (BSC) کاپلان و نورتون و پیاده سازی سنجش عملکرد در یک سازمان را برقرار نماید.