مشخصات کتاب

راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی
راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی
موضوع: آموزش و پرورش
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: فریبا عدلی- فاطمه مصدق
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786004600965
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 144
قیمت: 95000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

پیشگفتار مولفان........................................................................................................................... 7

فصل اول: چه و چرا بنویسم؟............................................................................................... 11

1-1- نوشتن علمی، فراتر از یک مهارت برای آموزش.............................................. 11

1-2- هدف نوشتن علمی.......................................................................................... 12

1-3- ویژگی نوشته‌های علمی.................................................................................. 15

1-4- همگونی یا ناهمگونی در نوشتن علمی............................................................ 17

1-5- تنوع در ژانرها و انواع متون............................................................................. 20

1-6- نوشتن و علوم تربیتی...................................................................................... 23

1-7- علوم تربیتی و پژوهش.................................................................................... 27

فصل دوم: چگونه بنویسیم؟............................................................................................... 33

2-1- فرایند نوشتن................................................................................................... 33

2-2- مرحله پیش از نوشتن یا ابداع......................................................................... 34

2-3- فنون مرحله پیش از نوشتن............................................................................ 35

2-4- مطالعه انتقادی برای نوشتن انتقادی............................................................... 40

2-5- مرحله متن‌نویسی............................................................................................ 42

2-6- مرحله بازنویسی............................................................................................... 43

2-7- انواع نوشته در علوم تربیتی............................................................................. 44

2-8- نوشتن مقاله در قلمرو علوم تربیتی................................................................. 57

2-9- مدل نوشتن..................................................................................................... 58

2-10- گام‌های فرایند نوشتن................................................................................... 59

2-11- شروع نوشتن................................................................................................. 79

2-12- مدل خلق فضای پژوهش برای شروع........................................................... 80

2-13- طرح کلی نوشتن متن.................................................................................. 82

2-14- ساختار نوشته علمی..................................................................................... 84

2-15- نقشه‌برداری از یک نوشته............................................................................. 85

2-16- جنبه‌های رفتاری نوشتن علمی..................................................................... 86

2-17- راهنمای گام به گام در نوشتن یک مقاله پژوهشی در علوم تربیتی............. 89

2-18- ده اصل نوشتن علمی.................................................................................... 98

2-19- خلاصه کردن.............................................................................................. 101

2-20- بحث و ارائه................................................................................................ 104

فصل سوم: چگونه نوشته‌ها را نشر دهیم؟...................................................................... 107

3-1- نوشته خواننده محور..................................................................................... 107

3-2- آداب نوشتن در قلمرو علوم تربیتی.............................................................. 108

3-3- قوانین پایه نوشتن........................................................................................ 108

3-4- راهبردهای تمرین نوشتن اثربخش............................................................... 111

3-5- شواهد و اسناد در علوم تربیتی..................................................................... 121

3-6- دلایل پذیرش مقاله....................................................................................... 122

3-7- دلایل نپذیرفتن مقاله................................................................................... 123

3-8- راهنمای آموزش نوشتن: برای معلمان.......................................................... 125

3-9- هدف‌های نوشتن در آموزش معلمان............................................................ 125

3-10- تسهیل فرایند نوشتن................................................................................. 127

3-11- تمرین‌های شاهد محور.............................................................................. 128

3-12- راهنمای تدریس نوشتن............................................................................. 129

3-13- انتخاب موضوع........................................................................................... 131

3-14- بهترین ایده‌ها برای نوشتن مقالات پژوهشی.............................................. 133

3-15- موضوع مقالات پژوهشی در قلمرو علوم تربیتی......................................... 133

منابع........................................................................................................................................... 139

 

معرفی کتاب