مشخصات کتاب

تغییر سازمان
تغییر سازمان
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: وانر بورک
مترجم: مسلم پیرزمانه
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786004600613
سال نشر: 1397
تعداد صفحه: 335
قیمت: 200000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

پيشگفتار...................................................................................................................................... 13

دیباچه مترجمان......................................................................................................................... 17

فصل اول: منابع مهم برای درک تغییر سازمان....................................................................... 19

مقدمه و مرور اجمالی............................................................................................................ 19

فصل دوم: بازاندیشی در مفهوم تغییر سازمانی..................................................................... 25

تناقض موجود در تغییر سازمانی برنامه‌ریزی شده................................................................ 26

سازمان‌های در حال تغییر..................................................................................................... 27

سازمان‌های دولتی در حال تغییر.......................................................................................... 28

انواع تغییر سازمانی............................................................................................................... 30

سطوح تغییر سازمانی............................................................................................................ 31

تغییر سازمانی چگونه روی می‌دهد؟..................................................................................... 31

محتوا و فرآیند تغییر سازمانی............................................................................................... 32

مدل‌های سازمانی.................................................................................................................. 33

انتخاب مدل سازمان............................................................................................................. 33

خلاصه................................................................................................................................... 35

فصل سوم: تاریخچه مختصري از تغییر سازمانی.................................................................. 37

مدیریت علمی....................................................................................................................... 38

مطالعات هاثورن.................................................................................................................... 41

روانشناسی صنعتی................................................................................................................ 44

بازخورد مطالعات زمینه‌یابی.................................................................................................. 46

آموزش حساسیت.................................................................................................................. 48

سیستمهاي اجتماعی فنّی.................................................................................................... 50

توسعة سازمانی...................................................................................................................... 52

شبکه مدیریتی و توسعة سازمانی.......................................................................................... 54

اجبار و مواجهه با آن............................................................................................................. 56

مشاورة مدیریت..................................................................................................................... 57

خلاصه................................................................................................................................... 59

فصل چهارم: مبانی نظری سازمان‌ها و تغییر سازمانی........................................................... 61

نظریة سیستمهاي باز............................................................................................................ 61

ویژگیهاي سیستمهاي باز.................................................................................................... 63

تغییر سازمانی، نظاممند است................................................................................................ 67

معیارهاي سهگانه شناخت براي درك زندگی از دیدگاه کاپرا................................................ 70

الگو................................................................................................................................... 71

ساختار.............................................................................................................................. 72

فرآیند............................................................................................................................... 74

دلالتهایی براي سازمانها و تغییر سازمانی.......................................................................... 76

فصل پنجم: ماهیت تغییر سازمان............................................................................................ 79

تغییر انقلابی.......................................................................................................................... 81

تغییر تدریجی....................................................................................................................... 84

ابزارهایی براي ارزیابی و رتبهدهی (رتبه‌ها)........................................................................... 92

اقدامهاي رفتاري .................................................................................................................. 93

شاخص مایرز- بریگز............................................................................................................. 95

فهرست ارزیابی رهبري.......................................................................................................... 96

فصل ششم: سطوح تغییر سازمانی: فردي، گروهی و سیستم بزرگتر................................ 99

تغییر در سازمانها در سطح فردي..................................................................................... 100

استخدام نیرو، گزینش، جایگزینی، جابجایی...................................................................... 100

آموزش و توسعه.................................................................................................................. 103

مربیگري و مشاوره.............................................................................................................. 105

پاسخ  فردي به تغییر سازمان............................................................................................. 107

مقاومت............................................................................................................................... 108

مقاومت کورکورانه.......................................................................................................... 109

مقاومت سیاسی.............................................................................................................. 109

مقاومت ایدئولوژیک........................................................................................................ 110

سازگاری افراد با تغییر........................................................................................................ 111

تغییر در سازمانها در سطح گروهی................................................................................... 113

تیمسازي............................................................................................................................ 113

گروههاي خود راهبر........................................................................................................... 115

پاسخ‌هاي گروهی به تغییر سازمان..................................................................................... 118

تغییر در سازمان در سطح سیستم بزرگتر.......................................................................... 120

ترتیبات وقوع تغییر........................................................................................................ 120

مراحل تغییر................................................................................................................... 121

پاسخ‌هاي سیستم به تغییر سازمان..................................................................................... 126

خلاصه................................................................................................................................ 128

فصل هفتم: تغییر سازمانی: تئوری و تحقیق........................................................................ 131

مروری بر پژوهش‌های انجام شده در مورد تغییر سازمانی................................................. 131

رویکردهاي جدید به تحقیق و تئوري................................................................................. 137

تغییر از علم «روزمره».................................................................................................... 137

تغییر سازمانی..................................................................................................................... 140

تئوري تحقیقی پوراس و همکاران.................................................................................. 140

الگوهاي سازمانی................................................................................................................ 141

تئوري تغییر سازمانی.......................................................................................................... 143

تفکر موجود در مورد تغییر سازمانی و تحقیق.................................................................... 147

خلاصه................................................................................................................................ 148

فصل هشتم: مدل‌های مفهومی برای درک تغییر سازمان................................................... 151

محتوا: آنچه که باید تغییر کند........................................................................................... 152

نظریه چرخه‌ی حیات......................................................................................................... 154

نظریة غایتگرایانه.............................................................................................................. 155

نظریة دیالکتیکی................................................................................................................ 156

نظریة تکاملی...................................................................................................................... 156

فرآیند: چگونه چارچوب‌های عمل و اقدام را تغییر دهیم................................................... 157

مدل سه مرحله‌ای لوین...................................................................................................... 158

توسعة سه گام لوین از دیدگاه شاین.................................................................................. 159

مراحل تغییر برنامه‌ریزی شده......................................................................................... 160

تغییر سازمان به عنوان انتقال (گذار).............................................................................. 161

خرده نظریه‌های مرتبط با تغییر سازمان......................................................................... 163

تأکید بر فرد.................................................................................................................... 163

نظریة نیاز: مازلو/هرزبرگ............................................................................................... 163

نظریة انتظار (شناختی): وروم/لاولر..................................................................................... 163

رضایت شغلی: هاک من و اولدهام....................................................................................... 164

تقویت مثبت: اسکینر...................................................................................................... 165

تأکید بر گروه...................................................................................................................... 165

گروه به عنوان کانون تغییر: لوین.................................................................................... 165

تغییر ارزش‌ها در گروه: آرگریس......................................................................................... 166

ناخودآگاه گروه: بایون......................................................................................................... 167

تاکید بر سیستم بزرگتر...................................................................................................... 167

مدیریت مشارکتی تنها راه برتر: لیکرت............................................................................... 167

روش اقتضایی: لاورنس و لورش.......................................................................................... 168

سازمان به عنوان یک خانواده: لوینسون.............................................................................. 169

محتوی و فرآیند تغییر راهبردی در سازمان....................................................................... 171

راهبردهای تغییر اثربخش در سیستم‌های انسانی.............................................................. 172

راهبردهای تجربی- منطقی............................................................................................ 173

راهبردهای هنجاری- بازآموزی...................................................................................... 174

راهبرد مبتنی بر قدرت اجباری...................................................................................... 176

خلاصه................................................................................................................................ 176

فصل نهم: مدل‌هاي یکپارچه براي درك سازمانها و براي هدایت و مدیریت تغییر...... 179

مدل سازمانی چیست؟........................................................................................................ 180

چرا باید از یک مدل سازمانی استفاده کرد؟........................................................................ 181

مدل‌هاي سازمان و تغییر سازمانی...................................................................................... 183

مدل شش جعبه‌اي ویسبورد............................................................................................... 184

مدل تطابق نادلر- تاشمن................................................................................................... 187

درون‌دادها.......................................................................................................................... 188

برون‌دادها........................................................................................................................... 189

فرآیند تبدیل...................................................................................................................... 190

تطابق به عنوان مفهوم تناسب............................................................................................ 191

چارچوب‌هايTPC (فنّی، سیاسی، فرهنگی) تیچی............................................................ 193

مقایسه سه مدل.................................................................................................................. 196

خلاصه................................................................................................................................ 197

فصل دهم: مدل علّی بورک- لیتوین از عملکرد و تغییر سازمان...................................... 199

پسزمینه............................................................................................................................ 199

مدل.................................................................................................................................... 202

ابعاد تحولی و تبادلی.......................................................................................................... 206

تأیید اعتبار مدل................................................................................................................ 213

عوامل تحولی...................................................................................................................... 215

عوامل تبادلی...................................................................................................................... 216

خلاصه................................................................................................................................ 219

فصل یازدهم: تغییر فرهنگ سازمانی.................................................................................... 221

تجربه‌ی فرهنگ سازمانی................................................................................................... 222

داستان خطوط هوایی بریتانیا: مصداقی از تغییر فرهنگ.................................................... 226

شما نمی‌توانید با تغییر فرهنگ، فرهنگ را تغییر دهید..................................................... 230

خلاصه‌ی تئوریک و نظری از داستان خطوط هوایی بریتانیا.............................................. 232

فصل دوازدهم: درک سیستم‌های با ساختار نرم و کار کردن با آن‌ها.............................. 235

داستان تغییر در موسسه‌ی A.K.R.I................................................................................ 235

تغییر ساختار عمیق............................................................................................................ 240

مقاومت و هیجانات دوقطبی............................................................................................... 241

روابط گروهی در برابر توسعة سازمانی................................................................................ 241

ساختار سازمانی و سیستم‌های با ساختار نرم.................................................................... 242

سیستم‌های با ساختار نرم.................................................................................................. 243

گونهشناسی.................................................................................................................... 244

تاثیر مستقیم.................................................................................................................. 245

جبران............................................................................................................................. 245

برون‌دادهای سازمانی.......................................................................................................... 245

خلاصه................................................................................................................................ 248

فصل سیزدهم: رهبري انتقالی (تحولی)............................................................................... 249

آیا رهبري مهم است؟......................................................................................................... 250

به سوي تعریف بیشتر......................................................................................................... 252

تفاوت مدیر و رهبر......................................................................................................... 252

اقتدار و رهبری............................................................................................................... 253

رهبری تحولی (بر اساس نظریات بس).............................................................................. 254

مشخصه‌های رهبری اجرایی............................................................................................... 255

پیچیدگی مفهومی.......................................................................................................... 256

پیچیدگی رفتاري........................................................................................................... 257

تصمیم‌گیري استراتژیک................................................................................................. 257

بینشی و الهام‌بخش........................................................................................................ 257

خلاصه................................................................................................................................ 258

فصل چهاردهم: رهبری تغییر سازمانی................................................................................. 259

مراحل تغییر سازمانی و نقش رهبران................................................................................ 259

مرحله‌ی قبل از شروع تغییر............................................................................................... 260

انگیزه‌ها.......................................................................................................................... 261

ارزش‌ها........................................................................................................................... 263

محیط خارجی................................................................................................................ 265

پررنگ کردن نیاز به تغییر.................................................................................................. 266

شفاف ساختن بینش و چشمانداز و مسیر رسیدن به آن.................................................... 268

مرحله‌ی شروع.................................................................................................................... 270

درک نیاز به تغییر.......................................................................................................... 270

فعالیت‌های آغازین............................................................................................................. 270

مقاومت‌ها در برابر تغییر..................................................................................................... 272

اقدامات بعد از فرآیند تغییر: اقدامات بیشتر....................................................................... 273

تقویت کردن تغییر............................................................................................................. 277

پیامدهای پیش‌بینی نشده.................................................................................................. 278

توانایی حفظ اشتیاق برای تغییر......................................................................................... 279

انتخاب جانشین.................................................................................................................. 280

انجام دوباره‌ی اقدامات آغازین............................................................................................ 281

خلاصه................................................................................................................................ 282

فصل پانزدهم: تغییر سازمانی: خلاصه و جمعبندی............................................................ 285

به کارگیری اصول اساسی برای تغییر سازمانی برنامه‌ریزی شده........................................ 285

قبل از شروع تغییر.............................................................................................................. 286

شروع تغییر......................................................................................................................... 286

پس از تغییر....................................................................................................................... 287

حمایت از تغییر.................................................................................................................. 287

تغییر دادن سازمان............................................................................................................. 289

فرآیندهای موفق تغییر سازمانی......................................................................................... 293

نگاهی دوباره به «تغییر».................................................................................................... 297

فرهنگ شرکتی در مطالعات لاور و ورلی........................................................................... 297

طراحی سازمان و ساختار آن.............................................................................................. 299

فصل شانزدهم: تغییر سازمانی: به دانستن چه چیز نیاز داریم؟........................................ 301

فرآیند تغییر سازمانی......................................................................................................... 301

رهبری فرآیند تغییر........................................................................................................... 302

ساختار سازمانی.................................................................................................................. 302

پاداش‌های رسمی و غیررسمی........................................................................................... 303

آموزش و توسعه................................................................................................................. 303

تیم‌ها و کار تیمی در سازمان............................................................................................. 304

اندازه‌ی سازمان.................................................................................................................. 304

عملکرد سازمانی................................................................................................................. 305

اولویت‌ها............................................................................................................................. 305

سیستم‌های نرم و سخت.................................................................................................... 307

خلاصه................................................................................................................................ 310

Bibliograghy..................................................................................................................... 313


معرفی کتاب