مشخصات کتاب

شهرهای کوچک ومیانی، چالش ها، سیاست ها و راهبردهای توسعه
شهرهای کوچک ومیانی، چالش ها، سیاست ها و راهبردهای توسعه
موضوع: جغرافيا ، مردم شناسي ، غيره
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دکتر محمد علی فیروزی، دکتر مجید گودرزی و مریم ملایی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: ۵۰۰
شابک: -
سال نشر: 1397
تعداد صفحه: 300
قیمت: 390000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

معرفی کتاب

فصل اول: شهرنشینی و گرایش های رشد شهری 

مقدمه 13 /

شهر و تحولات تاریخی آن. 13 /

ویژگی ها و عوامل تعیین کننده شهر کوچک و میانی 50/

عوامل مؤثر در تعیین حوزه نفوذ64 /

فصل دوم: ایده ها و رویکردهای نظری در جغرافیای شهرهای کوچک و میانی69/ .

مقدمه 71/

اهمیت عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای کوچک و میانی81 /

سازمان فضایی و نظام سلسله مراتب سکونت گاهی86 /

ماهیت تلفیقی شهرهای کوچک و میانی و سیر توسعه اجتماعی_ اقتصادی آنها 101 /

فصل سوم: سیر تاریخی و نقش کارکردی شهرهای کوچک و میانی 117 /

مقدمه/119

تحلیل جزئیات عملکردهای سیستمهای شهرهای کوچک و میانی/ 143.

حوزه های عملکردی شهرهای کوچک و میانی/ 150

نقشهای نوین محلی برای شهرهای کوچک و میانی/190

فصل چهارم: تحلیل مدلهای جریا نها و جاذبه ها/ 199

مقدمه /201

شاخصهای نخست شهری/ 201

توان جمعیتی /228

شاخص مرکزیت )رتبه بندی خدماتی بر اساس شاخص مرکزیت/237

فصل پنجم: چالشها و راهبردهای توسعه شهرهای کوچک و میانی / 241

مقدمه /243

تصویرسازی از مسائل و چالشهای توسعه شهرهای کوچک و میانی /244 .

غلبه بر چالشهای توسعه شهرهای کوچک و میانی/245

احیای اکوسیستمهای شهری /285

فصل ششم: واکنشهای سیاستی به توسعه شهرهای کوچک و میانی/289.

سیاستهای تمرکززدایی و واگذاری/291

سیاستهای برنامه ریزی فضایی/293

ایده های جدید شهری برای ترویج توسعه شهرهای کوچک و میانی  /300

فصل هفتم: مدیریت و توسعه شهرهای کوچک و میانی در ایران/303

مقدمه /305

ضرورت مدیریت شهرهای کوچک و میانی در نظام منطقه ای/317

مسائل و مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی در ایران /320

سیاستهای راهبردی متعادل سازی نظام شهری ایران /330