آموزش کشاورزی برای جهان در حال تغییر
نویسنده:
کمیته اجلاس رهبری هیات کشاورزی و منابع طبیعی/بخش مطالعات زمین و زندگی کمیته تحقیقات ملی
مترجم:
خلیل میرزایی- مرجان سپه پناه
سال نشر:
1400
صفحه:
159
نوبت چاپ:
1

در خلال ده سال آینده، دانشکدههاي کشاورزي به منظور تغییر و تحول نقششان در
آموزش عالی و ارتباطشان در مواجهه با تشکل جهانی غذا و کشاورزي به چالش کشیده
خواهند شد. در صورت موفقیت دانشکدههاي کشاورزي به عنوان یک مکان مهم براي
متخصصین و ذينفعان جهت رسیدگی به برخی از پیچیدهترین مشکلات و ضروريترین
مسائل پیشروي جامعه ظاهر میشوند. چنین تحولی میتواند جایگاه تاریخی دانشکدههاي
کشاورزي را به عنوان مؤسسهي زیربنایی و اصلی دانشگاهی به سمت پایداري و بازسازي
هدایت کند. اما براي این که چنین اتفاقی بیافتد، تلاشی سریع و مستمر نیاز است تا دانشکدهها
با تمرکز و فعالیتهاي علمی، خود را پیرامون واقعیت مسائلی که نظامهاي جهانی غذا و
کشاورزي را بیان میکنند، شکل دهند و مجدداً مسیري را که در طی آن دانشکدهها نظامهاي
پیچیده را براي دانشجویان ارائه میدهند، ترسیم نمایند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : خلاصه
ضرورت تحول ................................................................ 9 ..................
پیشنهادهایی براي ایجاد تغیی.ر .............................................................. 13
ایجاد انگیزه براي تغیی.ر ............................................................... ...... 19
کشاورزي چیست.؟. .............................................................. ........... 20
نیاز به تغیی.ر ............................................................... ................... 21
نگرانیهاي زیستمحیط . ی ............................................................... ... 24
تغییرات جمعیتی و سیاس . ی ............................................................... .. 25
پیامدهاي تغییر در آموزش کشاورزي (مقطع کارشناسی.) ............................... 26
نقش "لندگرنت کالجها" و سایر مراکزآموزش . ی ............................... ........... 27
اتحاد مداوم آموزش کشاورزي و سیستم لندگرن . ت ............................... ....... 28
پیامدهاي عدم تغییر در آموزش کشاورزي (مقطع کارشناسی). ......................... 30
اهداف کتا . ب ............................................................... .................. 31
فصل دوم : زمینه هاي قابل تغییر
تغییرات در دانشجویا . ن ............................................................... ...... 35
تغییرات در مؤسسات و مراکز آموزش . ی ............................... .................... 39
تغییرات در آموزش عال . ی ............................................................... .... 42
ایجاد تغییرات در بخش کشاورز . ي ........................................................ 43
ایجاد تغییرات در فرصتهاي شغلی بخش کشاورز . ي ............................... ... 44
تغییرات در حال انجا.م ............................................................... ....... 46
فصل سوم : بهبود تجربهي یادگیري
توسعهي مهارته.ا............................................................... ............ 52
فعالیت گروهی در جوامع مختل . ف. ........................................................ 52
فعالیت در رشتههاي مختل . ف ............................................................... 53
ارتباطا . ت ............................................................... ...................... 53
تحلیل تفکر انتقاد . ي ............................................................... .......... 54
اخلاق در تصمیمگیر . ي ............................................................... ...... 55
رهبري، مدیریت و تجار . ت ............................................................... .. 55
مطالعات موردي و یادگیري مسأله محو.ر ............................... .................. 56
یادگیري خدماتی و مسئولیت اجتماع . ی ............................... .................... 58
یادگیري فعال و مشارکت . ی ............................................................... ... 59
انجمنهاي یادگیر . ي ............................................................... .......... 61
فعالیتهاي فوق برنام.ه............................................................... ....... 62
تحقیقات در دورهي کارشناسی کشاورز . ي ............................... ................. 63
چشم اندازها و تجارب بینالملل . ی ......................................................... 64
برنامههاي یادگیري در خارج از کشو.ر ............................... ..................... 64
چشماندازهاي بین المللی محتواهاي آموزشی در آمریک.ا............................... . 67
تکنولوژي آموزش . ی ............................................................... ........... 68
تغییرات در حال اجر.ا ............................................................... ........ 70
پذیرش روشهاي مؤثر تدری . س ........................................................... 71
نقش تحصیلات تکمیل .ی ............................................................... ..... 72
مراکز آموزش و یادگیر . ي ............................................................... .... 74
توسعهي دانشکد.ه ............................................................... ............ 74
ارائهي جوایز از سوي دانشکد.ه ............................................................ 78
فصل چهارم : شکستن موانع در دانشگاه
کیفیت مورد نظر دانشآموختگا.ن .......................................................... 86
ارائهي چشم انداز حل مسأله براي توسعهي ارتباطات گسترده ......................... 87
عناصر درسی فراتر از دانشکد.ه ............................................................ 88
ارتباط با سایر دانشگاهه.ا............................................................... ..... 89
استخدام در دانشکد.ه ............................................................... ......... 91
پیشنهادهاي دانشگاه . ی ............................................................... ....... 92
حوزههاي جدید آموزش . ی ............................................................... ... 92
نقش دانشکدههاي کشاورزي در آموزش غیررسم .ی ............................... ...... 94
فصل پنجم : گسترش فعالیتهاي برون دانشگاهی
- مشارکتهاي خارج از دانشگاه براي ایجاد تغییرات اثربخ . ش ........................... 99
100 ........ ............................... K. - مشارکت قبل و بعد در برنامهي آموزشی 12
101 . ............................................................... K. - برنامههاي آموزشی 12
برنامههاي آموزش کشاورزي شهر . ي ............................... ..................... 102
غنی سازي برنامههاي تابستانی در دبیرستانهاي کشاورزي. ........................... 103
غنی سازي برنامه هاي کشاورزي براي جوانا . ن ............................... .......... 106
مشارکت بین مؤسسات دانشگاه . ی ...................................................... 107
ارتباط بین مؤسسات آموزشی برگزارگنندهي دورههاي آموزشی دو و چهار ساله... 107
ارتباطات انواع مؤسسات آموزش .ی ....................................................... 111
تأسیس مراکز چندنهاد . ي. .............................................................. ... 113
عوامل مربوط به توسعه و ارتقاي مقطع کارشناس . ی ............................... ..... 114
مشارکت با سازمانهاي غیر دولت . ی ...................................................... 115
ارتباط بین مؤسسات علمی و کارفرمایا.ن ............................... ................ 119
فرصتهایی براي دانشجویا .ن ............................................................ 119
فرصت هایی براي اعضاي هیأت علمی و متخصصان کشاورزي ...................... 122
مشارکتهاي بین الملل.ی. .............................................................. ... 124
فصل ششم : فراخوان تغییرات
نیاز به برنامهریزي راهبردي نهاد . ي ...................................................... 126
کشاورزي در برنامهي درس .ی ............................................................. 128
ایجاد تغییرات در چگونگی یادگیري دانشجویا . ن ............................... ....... 130
تغییراتی در نحوهي تدریس دانشکدهه.ا ............................... .................. 132
حمایت و ارج نهادن به آموزش و یادگیر . ي ............................... ............. 135
افزایش ارتباط بین نهادهاي آموزش . ی ............................... ..................... 136
افزایش ارتباط با مراکز پیش دانشگاه . ی ............................... .................. 138
افزایش نفوذپذیري بین مؤسسات دانشگاهی و کارفرمایان. ........................... 139
پاسخگویی و انطبا.ق. .............................................................. ........ 141
اجراي تغییرا . ت ............................................................... ............. 143
نقش دانشجویا.ن ............................................................... ............ 143
نقش دانشکد.ه. .............................................................. ............... 144
نقش سازمانه.ا............................................................... .............. 144
نقش دانشکدههاي کشاورز . ي ............................................................ 145
نقش دانشگا.ه............................................................... ................ 146
نقش صنعت و سایر کارفرمایا.ن. ......................................................... 146
نقش دولت و سایر نهادهاي تأمین کنندهي منابع مال . ی ............................... . 147
نقش جوامع حرفها . ي. .............................................................. ....... 148
نقش گروههاي تولیدکنندهي کالا (صنعت.) ............................... .............. 148
نقش سایر ذينفعا.ن ............................................................... ........ 149
بحث پایان . ی ............................................................... ................. 149
پیوس . ت ............................................................... ...................... 151


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved