‏‫دستنامه رنگی بیماری‌های غلات دانه‌ریز
نویسنده:
تی.دی. موری، د. دبلیو پاری، ان. دی. کاتلین‮‬‏‫
مترجم:
حسین کربلائی‌خیاوی، رسول فخاری
سال نشر:
1399
صفحه:
216
نوبت چاپ:
1

در کتاب« دستنامه رنگی بیماری‌های غلات دانه‌ریز » در واقع یک اطلس رنگی به همراه شیوه کنترل بیماری ها در حوزه گیاهپزشکی می باشد که در آن شکل هایی با کیفیت بالا از علائم بیماری ها و ساختارهای پاتوژن با متن ترکیب شده اند که پراکنش جغرافیایی، علائم بیماری زا، اهمیت اقتصادی، چرخه بیماری و کنترل بیماری را در برگرفته است.

در ابتدا بیماری ها توسط بخشی از گیاه که تحت تأثیر قرار گرفته اند(سنبله، دانه، برگ، ساقه و ریشه، بخش 1 تا 3) و پس از آن نیز براساس نوع علائم بیماری( بلایت، سیاهک، زنگ، سفیدک و غیره) دسته بندی شده اند. این رویکرد کاربر را قادر می سازد تا به راحتی نوع بیماری مورد نظر خود را پیدا کند.

چندین ویژگی گرافیکی در طول کتاب ارائه شده است تا اطمینان حاصل شود که هرچه راحت تر از آن استفاده کنید. در کنار عنوان هر بیماری، نمادهای غلات وجود دارد. آن هایی که رنگی شده اند( به جای رنگ خاکستری) گونه هایی را که تحت تأثیر قرار گرفته اند را نشان می دهد.

در ابتدا مقدمه ای در خصوص آسیب شناسی گیاه و اصول بیماری به همراه راهنمای تشخیصی ساده ارائه می شود. برای خوانندگانی که دارای عدسی دستی با بزرگ نمایی 10 هستند یا به امکانات اولیه میکروسکوپی دسترسی دارند، انواع اسپور بیمارگر قارچ ها به عنوان یک کمک اضافی جهت تشخیص در بخش 4 ارائه می شود. نویسندگان و مترجمان اطمینان دارد كه این كتاب جنبه کاربردی داشته و استفاده عملی از آن در مزرعه فراهم خواهد شد

مقدمه. 15

شرحبیماریگیاهی.. 15

عللبروزبیماریگیاهی.. 16

چرخهبیماری.. 17

تولیداینوکولوماولیه. 18

انتشار 18

نفوذ. 19

آلودگی.. 19

تشکیلکلنی.. 19

بقا 20

کنترلبیماری­هایگیاهی.. 21

جداسازی.. 22

ریشه­کنی.. 22

حفاظت... 22

مقاومتدربرابربیماری.. 22

خلاصه. 23

راهنمایتشخیصبیماری­هایگیاهی.. 24

بیماری­هایسنبلهودانه. 29

بلایت­ها 30

چرخهبیماری.. 31

اهمیتاقتصادی.. 33

کنترل.. 34

بیماریلکهنواریباکتریایی (نوارباکتریایی،رگه­دارشدنباکتریاییبرگ­ها) 35

چرخهبیماری.. 38

اهمیتاقتصادی.. 38

کنترل.. 38

بیماریسیاهکبدبو (بانت) وسیاهکپاکوتاه 39

چرخهبیماری.. 42

اهمیتاقتصادی.. 42

کنترل.. 43

بیماریسیاهکهندی.. 44

چرخهبیماری.. 46

اهمیتاقتصادی.. 46

کنترل.. 46

بیماریسیاهکنیمه‌آشکاروسیاهکپنهان.. 47

چرخهبیماری.. 49

اهمیتاقتصادی.. 50

کنترل.. 50

بیماریسیاهکآشکار 51

چرخهبیماری.. 53

اهمیتاقتصادی.. 53

کنترل.. 53

بیمارینقطهسیاه‌دانهگندموکپکدوده­ای.. 54

چرخهبیماری.. 56

اهمیتاقتصادی.. 56

کنترل.. 56

بیماریارگوت... 57

چرخهبیماری.. 58

اهمیتاقتصادی.. 59

کنترل.. 59

بیماریلکهبرگیسپتوریایی.. 60

بیماریلکهبرگیسپتوریاییولکهگلوم. 60

بیمارهایبرگوساقه. 61

بیماریرگه­ایباکتریایی،لکهنواریباکتریایی.. 62

بیماریسفیدکپودری.. 62

چرخهبیماری.. 65

اهمیتاقتصادی.. 66

کنترل.. 66

موزاییکوزردشدگی.. 67

ویروسموزاییکنواریجو. 67

چرخهبیماری.. 69

کنترل.. 70

ویروس­هایمختلفکوتولگیزردجو. 70

ویروسکوتولگیزردجو. 70

چرخهبیماری.. 73

اهمیتاقتصادی.. 74

کنترل.. 74

ویروسموزاییکزردجو. 75

چرخهبیماری.. 77

اهمیتاقتصادی.. 77

کنترل.. 77

ویروسموزاییکخاک­زادگندم. 78

چرخهبیماری.. 79

اهمیتاقتصادی.. 80

کنترل.. 80

ویروسموزاییکرگه­ایگندم. 81

چرخهبیماری.. 83

اهمیتاقتصادی.. 83

کنترل.. 83

ویروسموزاییکزردگندم. 84

ویروسموزاییکزردگندموموزاییکنواردوکیگندم. 84

چرخهبیماری.. 86

اهمیتاقتصادی.. 87

کنترل.. 87

بیماریزنگتاجی.. 88

چرخهبیماری.. 90

اهمیتاقتصادی.. 90

کنترل.. 90

بیماریزنگسیاهساقه. 91

چرخهبیماری.. 94

اهمیتاقتصادی.. 94

کنترل.. 95

بیماریزنگقهوه­ای،زنگبرگ... 96

چرخهبیماری.. 98

اهمیتاقتصادی.. 99

کنترل.. 99

بیماریزنگزرد (زنگنواری) 100

چرخهبیماری.. 100

اهمیتاقتصادی.. 103

کنترل.. 103

بیماریسیاهکبرگ... 104

چرخهبیماری.. 106

اهمیتاقتصادی.. 107

کنترل.. 107

بیماریپوسیدگیمعمولیریشه،بلایتگیاهچهولکهسوختگی.. 108

چرخهبیماری.. 110

اهمیتاقتصادی.. 111

کنترل.. 111

بیماریلکهقهوه­ایتوری.. 112

چرخهبیماری.. 114

اهمیتاقتصادی.. 114

کنترل.. 114

بیماریلکهخرمایی (لکهزردبرگ) 115

چرخهبیماری.. 117

اهمیتاقتصادی.. 117

کنترل.. 117

بیماریسوختگیبرگجویااسکالد. 118

چرخهبیماری.. 120

اهمیتاقتصادی.. 120

کنترل.. 120

بیماریلکههاله­ای.. 121

چرخهبیماری.. 123

اهمیتاقتصادی.. 123

کنترل.. 124

بیماریلکهبرگیسپتوریایی.. 124

چرخهبیماری.. 127

اهمیتاقتصادی.. 127

کنترل.. 127

بیماریلکهسپتوریاییبرگوگلوم. 128

چرخهبیماری.. 130

اهمیتاقتصادی.. 130

کنترل.. 130

بیماریکپکبرفیصورتی.. 131

چرخهبیماری.. 133

اهمیتاقتصادی.. 134

کنترل.. 134

بیماریسوختگیبرفی.. 135

چرخهبیماری.. 137

اهمیتاقتصادی.. 137

کنترل.. 137

بیماریکپکبرفیخال­دار 138

چرخهبیماری.. 141

اهمیتاقتصادی.. 141

کنترل.. 141

بیماری­هاینواری.. 142

بیماریسفالوسپوریومنواری.. 142

چرخهبیماری.. 144

اهمیتاقتصادی.. 144

کنترل.. 144

بیماریلکهنواریجو. 145

چرخهبیماری.. 147

اهمیتاقتصادی.. 148

کنترل.. 148

بیماری­هایریشهوساقه. 149

بیماریپوسیدگیمعمولیریشه،بلایتگیاهچه (لکهسوختگی) 150

بیماریبلایتفوزاریومیگیاهچه؛پوسیدگیقاعدهساقه؛پوسیدگیقاعدهساقهدرمناطقخشک.... 152

چرخهبیماری.. 153

اهمیتاقتصادی.. 153

کنترل.. 153

بیماریپاخوره 154

چرخهبیماری.. 154

اهمیتاقتصادی.. 156

کنترل.. 156

بیماریلکهچشمی (پوسیدگیقاعدهساقه،ساقهشکن) 157

چرخهبیماری.. 159

اهمیتاقتصادی.. 159

کنترل.. 159

بیماریلکهچشمیریزوکتونیایی.. 160

چرخهبیماری.. 162

اهمیتاقتصادی.. 163

کنترل.. 163

ساختارپاتوژن­ها 164

مقدمه. 164

بیماری­هایدانهوسنبله. 165

انواعبلایت... 165

انواعسیاهک.... 170

بیماری­هایدیگر. 175

بیماری­هایبرگوساقه. 180

انواعزنگ.... 182

انواعسیاهک.... 186

انواعلکهوتاول.. 188

کپک­هایبرفی.. 195

بیماری­هاینواری.. 195

بیماری­هایطوقهوریشه. 197

منابع  201


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved