نیازهای غذایی گاو شیری
نویسنده:
آکادمی ملی علوم مهندسی و پزشکی
مترجم:
ابوالفضل زالی، مهدی گنج خانلو، صادق هاشمی، حسین ایمانی، محمدحسن مرتضوی، اشکان فکری
سال نشر:
1401
صفحه:
850
نوبت چاپ:
1

از زمان انتشار اولین کتابچه در مورد نیازهای مواد مغذی حیوانی در سال 1945 (بخش گاو شیری شامل 21 صفحه)، مجموعه کمیته تحقیقات ملی در مورد نیازهای مواد مغذی گاو شیری به ابزاری ضروری برای دانشجویان، معلمان، محققان و صنعت گاو شیری تبدیل شده است. هفتمین ویرایش اصلاح شده بیش از 380 صفحه بود. اطلاعات، معادلات و اخیراً نرم افزارهای ارائه شده در این نشریات به صنایع گاو شیری کمک کرده است تا کارایی استفاده از مواد مغذی را بهبود بخشد، اثرات زیست محیطی تولید شیر را کاهش دهد و سلامت گاوهای شیری را بهبود بخشد. به‌روزرسانی‌های این نشریه عموماً منعکس‌کننده بهبودهای تدریجی است که با سرعت تولید داده‌های جدید مطابقت دارد. گاهی اوقات، زمانی که نسخه‌ها به‌روزرسانی شدند، تغییراتی در مقیاس بزرگ‌تر ایجاد شد، اما داده‌های مورد نیاز برای ایجاد این تغییرات بزرگ‌تر ممکن است به سال‌های زیادی برای جمع‌آوری نیاز داشته باشد.

فصل 1: تعریف احتیاجات /25

مقدمه /25

گزارش و بکارگیری احتیاجات /27

منابع /29

فصل 2: ماده خشک مصرفی /32

مقدمه /32

محدودیتهای فیزیکی /32

تنظیم متابولیکی /35

سیگنالهای کبدی /36

کربوهیدراتها /37

چربی /37

پروتئین /38

اثر متقابل با وضعیت فیزیکی /39

یکپارچگی سیگنال ها /41

معادلات برای تخمین ماده خشک مصرفی /42

گاوهای شیرده /42

اثرات جیره /43

تلیسههای درحال رشد /45

مدیریت خوراکدهی، رفتار خوراک خوردن و عوامل محیطی که مصرف خوراک را تحت تأثیر قرار می دهند /47

عادات تغذیهای و رفتاری گاوها /47

دفعات خوراکدهی /48

جداسازی /49

گروهبندی گاوها /50

آب و هوا /50

منابع /51

فصل 3: انرژی /60

واحدهای انرژی /60

ارزش انرژی خوراکها /60

شمای کلی انرژی /62

بخشهای خوراک /63

مقدار انرژی خام بخشهای خوراک /64

برآورد ارزش انرژی قابل هضم برای خوراک و جیره/ 65

ضرایب واقعی هضم بخشهای خوراک برای شرایط پایه /65

الیاف شوینده خنثی /65

نشاسته /66

پروتئین /66

مواد آلی باقیمانده /66

اسیدهای چرب /66

تصحیح  قابلیت هضم پایه برای مصرف و ترکیب جیره /67

الیاف شوینده خنثی /68

نشاسته 69

ملاحظات دیگر برای تغییرات در قابلیت هضم پایه 70

برآورد مواد اندوژنوسی مدفوع و قابلیت هضم ظاهری 70

برآورد انرژی قابل هضم خوراکها و جیره 71

انرژی قابل هضم 72

برآورد انرژی قابل متابولیسم جیره 72

برآورد انرژی خالص شیردهی جیرهها 73

نیازهای انرژی 73

نیازهای نگهداری 74

نیازهای شیردهی 76

نیازهای فعالیت 77

نیازهای آبستنی 77

تغییر در وزن و ترکیب بدن در طول دوره رشد و شیردهی 79

انرژی موبلیزه شدن بافت و بازیابی آن 80

تغییرات وزن بدن به ازای هر BCS 81

ترکیب و محتوای انرژی ذخائر بدن 82

انرژی مورد نیاز برای رشد اندازه بدنی 83

مقایسه سیستم انرژی جدید با سیستم 2001 85

تفکیک انرژی 86

بازده خوراک 87

منابع 88

فصل 4: چربی 96

متابولیسم شکمبه، هضم و جذب 98

مدل مورد استفاده برای هضم اسیدهای چرب 101

ترکیب چربی شیر 110

پاسخ گاوهای شیرده به چربی جیره 112

اثرات چربی جیره و تولید مثل 115

چربی لبنیات و سلامت انسان و اصلاح محتمل چربی شیر 116

خلاصه 120

منابع 121

فصل 5: کربوهیدراتها 129

الیاف شوینده خنثی 130

کربوهیدراتهای محلول در شوینده خنثی 130

قابلیت هضم شکمبهای و کل دستگاه گوارش 132

پیشبینی قابلیت هضم کربوهیدراتها در شکمبه 137

کتابخانههای خوراک 137

انکوباسیون در مقطع نقطه زمانی واحد 137

مدلهای سازوکارانه و تجربی شکمبه 138

الیاف شوینده خنثی مؤثر فیزیکی 139

توصیه‌ها 140

الیاف شوینده خنثی علوفه 141

الیاف شوینده خنثی تصحیح شده فیزیکی 143

پیشبینی احتیاطی برای الیاف موثر فیزیکی تصحیح شده 144

آنالیز خوراک 144

منابع 146

فصل 6: پروتئین 155

مقدمه 155

تفاوتهای عمده با نسخه قبلی 156

پروتئین قابل متابولیسم 156

اسیدهای آمینه قابل متابولسیم 158

تأمین پروتئین قابل متابولیسم و اسید آمینه 159

پروتئین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه 159

دلیل برای یک سیستم بازبینی شده 159

ملاحظاتی برای نرخ تجزیه 160

ملاحظات مربوط به نرخ عبور شکمبهای 161

برآوردهای تجدید نظر شده kp استاتیک 162

تأمین پروتئین قابل متابولیسم 163

جریان پروتئین اندوژنوس به دوازدهه 163

تأمین پروتئین میکروبی 164

قابلیت هضم رودهای پروتئین غیر قابل تجزیه 169

تأمین اسید آمینه قابل متابولیسم 170

تصحیح ترکیب اسید آمینه پروتئینهای حاصل از هیدرولیز 170

اسیدهای آمینه قابل متابولیسم از پروتئین خام میکروبی 170

اسیدهای آمینه قابل متابولیسم حاصل از پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه 172

ترکیب AA پروتئینهای اندوژنوسی پس شکمبهای 173

استفاده از پروتئین و اسیدآمینه قابل متابولیسم پس از جذب 174

برآورد بازده پروتئین شیر 174

ارزیابی مدل 2001 کمیته‌ی تحقیقات ملی، سایر مدل‌های مبتنی بر پروتئین قابل متابولیسم، و مفهوم اولین AA محدود کننده 175

پیشبینی پروتئین شیر از اسیدهای آمینه ضروری و تأمین انرژی 176

توصیههای پروتئین و اسید آمینه قابل متابولیسم 181

ترشح و تجمع 182

پوست 182

دفع اندژنوس ادراری 183

پروتئین متابولیکی مدفوع 184

شیر 185

آبستنی 186

رشد 187

بازده استفاده از MP و AA 188

بازده هدف استفاده از MP و AA 189

توصیههای MP و EAA 190

برآورد کردن توصیه‌ها برای پروتئین و اسید آمینه قابل متابولیسم 192

توازن برای MP 192

توازن برای AAs انفرادی 192

متابولیسم آمینو اسیدها 194

آمینواسیدهای ضروری 194

AA غیرضروری 195

آمینواسدهای محافظت شده از شکمبه 197

نوع محافظت کردن 198

ایزومرهای D و L آمینواسیدها 198

آنالوگهای Met 199

اثر افزودن PR-AA 200

پروتئین و ماده خشک مصرفی 201

اثرات پروتئین بر تولید مثل 202

بازچرخش اوره و هزینه انرژی 204

منابع 205

فصل 7: مواد معدنی 225

مواد معدنی پرمصرف 225

کلسیم 225

عملکرد 225

هموستاز کلسیم 226

احتیاجات برای جذب کلسیم 227

نگهداری 227

رشد 228

آبستنی 228

شیردهی 229

بازسازی و موبیلیزاسیون بافت بدن 229

ضریب جذب کلسیم 230

اثرات وضعیت فیزیکی 234

کمبود کلسیم 235

بیشبود کلسیم جیره 235

فسفر 235

نقشهای فیزیکی 235

هموستاز فسفر 236

احتیاجات برای فسفر جذب شده 237

نگهداری 237

رشد 238

آبستنی 239

شیردهی 239

نیازهای جیرهای و بازده جذب 240

شکل فسفر جیره 241

مصرف فسفر 241

استفاده از فیتاز 241

کلسیم جیره 242

پاسخ حیوانات به غلظت متفاوت فسفر در جیره 242

فسفر و آبستنی 244

کمبود فسفر 244

حداکثر سطح قابل تحمل 246

منیزیم 246

احتیاجات منیزیم 246

نگهداری 247

رشد 247

آبستنی 247

شیردهی 247

خلاصه ای از معادلات 247

جذب و احتیاجات تغذیهای 248

فاکتورهای مؤثر بر جذب 248

تعیین مقدار جذب 250

کمبود منیزیم 252

حداکثر سطح قابل تحمل 252

یونهای اصلی: سدیم، پتاسیم و کلر 253

سدیم، پتاسیم و کلرید مدفوعی 253

سدیم 254

نقشهای فیزیولوژیک 254

استفاده از سدیم و هموستازی 254

احتیاجات برای جذب سدیم 255

نگهداری 255

اثرات دمای محیط 256

رشد 257

آبستنی 257

شیردهی 257

خلاصه معادلهها (گرم سدیم جذب شده در روز) 257

احتیاجات تغذیهای و بازده جذب 258

پاسخهای شیردهی به مقادیر مختلف سدیم 258

کمبود سدیم 259

دسترسی آزاد به کلرید سدیم و سمیت سدیم (کلرید سدیم) 260

کلر 260

نقشهای فیزیکی 260

مورد استفاده قرار گرفتن و هموستاز 261

احتیاجات برای جذب کلر 261

نگهداری 261

تأثیر دمای محیط 262

رشد 262

آبستنی 262

شیردهی 263

خلاصه معادلات (گرم کلر جذب شده در روز) 263

احتیاجات تغذیهای و بازده جذب 263

پاسخهای شیردهی و رشد به مقادیر متفاوت کلر 264

کمبود کلر 265

مسمومیت کلر 266

پتاسیم 266

نقشهای فیزیولوژیک 266

مورد استفاده قرار گرفتن پتاسیم و هموستاز 266

نیاز  به پتاسیم جذب شده 267

تأثیر دمای محیط 268

رشد 269

آبستنی 269

شیردهی 269

خلاصه معادلات (گرم پتاسیم جذب شده در روز) 269

احتیاجات تغذیهای و بازده جذب 270

پاسخهای تولیدی به مقادیر متفاوت جیرهای پتاسیم 270

رشد 270

شیردهی 271

کمبود پتاسیم 271

مسمومیت پتاسیم 272

تفاوت کاتیون-آنیون جیره 272

پاسخهای شیردهی بر تفاوت آنیون-کاتیون جیره 273

احتیاجات گاوهای شیرده برای تفاوت آنیون- کاتیون جیره 275

پاسخهای رشدی به تفاوت آنیون- کاتیون جیره 275

گوگرد 276

عملکرد 276

احتیاجات 276

منابع 276

گوگرد مازاد 277

مواد معدنی کم مصرف 279

کروم 279

جذب و بیوشیمی 280

پاسخ گاوها به مکمل کروم 280

حداکثر سطح قابل تحمل 281

کبالت 282

عملکرد 282

کمبود 282

احتیاجات 283

خواص ویژه کبالت 284

مسمومیت 284

مس 285

عملکرد 285

جذب جیرهای مس 285

تأثیر سایر مواد معدنی بر جذب مس 285

سایر عواملی که جذب مس را تحت تأثیر قرار میدهند 286

تأثیر منبع مس 287

احتیاجات مس 288

خلاصهای از معادلات (میلیگرم جذب مس در روز) 289

نشانههای کمبود مس 289

ارزیابی کفایت مس 289

مسمومیت مس 290

ید 290

عملکرد 290

کفایت مصرف 291

عوامل تأثیرگذار بر احتیاجات ید 292

منابع ید 293

ید شیر 293

علائم کمبود 294

مسمومیت 294

آهن 295

عملکرد و تعیین حد نیاز 295

احتیاجات 296

خلاصه معادلات (میلیگرم جذب آهن در روز) 296

جذب 296

مسمومیت 298

منگنز 299

عملکرد و احتیاجات 299

توازن و جذب منگنز 300

احتیاجات منگنز 301

خلاصه معادلات (میلیگرم جذب منگنز در روز) 302

حداکثر سطح قابل تحمل 302

سلنیوم 302

پاسخ حیوان و عملکرد 302

منابع 304

بازده جذب 304

عوامل مؤثر بر جذب 304

شاخص وضعیت سلنیوم 305

احتیاجات و عوامل تأثیرگذار بر احتیاجات 306

مسمومیت 307

روی 307

عملکرد 307

جذب 308

عوامل تأثیرگذار بر جذب روی 308

احتیاجات تغذیهای روی 310

خلاصه معادلات (میلیگرم جذب روی در روز) 311

کمبود 311

مسمومیت 312

آرسنیک، مولیبدن، نیکل و وانادیوم 312

منابع 314

فصل 8: ویتامینها 347

مقدمه 347

ویتامینهای محلول در چربی 347

ویتامین A و بتاکاروتن 347

منابع 347

زیست فراهمی و فاکتورهای مؤثر در تامین 348

عمکرد و پاسخهای حیوانات 350

احتیاجات 350

بتاکاروتن 352

حداکثر سطح قابل تحمل ویتامین A 353

ویتامین D 354

منابع و فاکتورهای تأثیرگذار در تامین 354

فیزیولوژی و عملکرد 355

احتیاجات 356

حداکثر سطح قابل تحمل 358

ویتامین E 359

منابع 359

زیست فراهمی 360

عملکردها و پاسخهای حیوانات 361

احتیاجات 363

حداکثر سطح قابل تحمل 364

ویتامینهای محلول در آب 364

ویتامینها گروه B 364

متابولیسم شکمبهای ویتامینهای گروه B 365

تیامین (1B) 365

ریبوفلاوین (2B) 366

نیاسین (3B) 367

پنتاتونیک اسید (5B) 368

ویتامین 6B 369

بیوتین 369

فولاتها 370

ویتامین 12B 371

کولین 373

ویتامین C 374

منابع 375

فصل 9: آب 393

مقدمه 393

ذخائر آب بدن 394

کل آب بدن 394

آب بدن خالی 394

تعادل آب 394

آب مصرفی 395

تشنگی و رفتار نوشیدن 395

مصرف آزاد آب 395

گاوهای شیرده 396

گاوهای خشک 397

گوسالهها و تلیسهها 398

دمای محیط و مصرف آب  آزاد 398

سایر عوامل مؤثر بر مصرف آزاد آب 399

اتلاف آب 399

اتلاف از طریق شیر 399

اتلاف از طرق ادرار و مدفوع 399

اتلاف ناشی از تبخیر 400

اتلاف ناشی از تعریق 401

اتلاف تنفسی 401

محدودیت آب و دهیدراته شدن 401

کیفیت آب 402

کل مواد جامد محلول و شوری 404

سختی آّب 406

pH 406

مواد معدنی و ترکیبات یونی آب 406

سولفات 407

آهن 408

نیترات 409

مواد معدنی و مواد بالقوه سمی در آب 410

ملاحظات میکروبیولوژیکی آب 411

منابع 412

فصل 10: نیازهای تغذیهای گوساله جوان 420

مقدمه 420

تبدیل وزن بدن 421

ماده خشک مصرفی 422

نیازهای انرژی گوسالهها 424

واحدهای انرژی و سنین مختلف گوسالهها 424

توضیحات پایگاه داده 424

نیازهای انرژی نگهداری 425

تأثیرات محیط بر نیازهای نگهداری 429

انرژی مورد نیاز برای رشد 431

ابقای انرژی و افزایش وزن خالی بدن 431

استفاده از انرژی قابل متابولیسم برای انرژی ابقا شده

432

اثرات منابع انرژی 434

چربیها و اسیدهای چرب 434

کربوهیدراتها 435

کربوهیدراتها در مقابل چربیها به عنوان منبع انرژی 436

نیازهای پروتئینی 437

نگهداری 437

رشد 438

پروتئین قابل متابولیسم 439

پروتئین میکروبی شکمبه 440

محاسبه مقادیر انرژی قابل متابولیسم خوراکها 441

اعتبار سنجی مدل با دادههای تجربی 444

انرژی و پروتئین مورد نیاز برای گوسالهها 446

گوسالههای جایگزین جوان تغذیه شده فقط با شیر یا جایگزین شیر 448

گوساله‌های جوان تغذیه شده با شیر و استارتر یا جایگزین شیر و استارتر 448

گوسالههای از شیرگیری شده تا وزن بدن 125 کیلوگرم 451

گوسالههای گوشت سفید 452

مواد معدنی و ویتامین مورد نیاز گوسالهها 453

مواد معدنی 453

ویتامینها 459

ویتامین A 459

ویتامین D 460

ویتامین E 461

ملاحظات عملی خوراکدهی 462

نرخ تغذیه شیر یا جایگزین شیر 462

استارتر 465

تأمین علوفه 470

مدیریت از شیرگیری 471

دفعات تغذیه 472

جایگاه گروهی و تغذیه کنندههای خودکار گوساله‌ 473

سایر جنبههای تغذیه گوساله 475

تغذیه جنین 475

آغوز 476

آب و الکترولیتها 481

بیماری 482

جایگزینهای شیر 484

شیر کامل 486

ترکیب بندی 486

آلودگی میکروبی و پاستوریزاسیون 487

باقیماندههای آنتی بیوتیکی 487

افزودنیهای خوراکی 487

عملکرد شکمبه 488

آنتی میکروبیالها 489

اصلاح کننده های ایمنی روده یا میکرو فلورا 490

بوتیرات 491

منابع 491

فصل 11: 527

مقدمه 527

پیشرفتهای صورت گرفته نسبت به ویرایش هفتم 527

اصطلاحات و روابط برای وزن بدن و افزایش وزن بدن 527

انرژی و پروتئین مورد نیاز برای رشد تلیسههای شیری 528

نیازهای نگهداری 528

ترکیب نیازهای افزایش وزن و رشد 529

اثرات سطح تغذیه بر تولید شیر آینده 535

تغذیه انرژی 535

تغذیه پروتئین 538

کل نیازها برای انرژی و پروتئین قابل متابولیسم 540

وزن بدن هدف زمان تلقیح و زایش 541

پیش بینی افزایش وزن از انرژی و پروتئین قابل متابولیسم 541

برنامههای رشد تلیسه 544

منابع 546

فصل 12: گاوهای دوره خشک و انتقال 552

وضعیت متابولیک و فیزیولوژیک گاوهای دوره انتقال 552

تغییرات هورمونی و متابولیت 552

تغییرات شکمبه 553

وضعیت ایمنی 555

تنش اکسیداتیو 555

مواد مغذی مورد نیاز برای آبستنی و دورۀ انتقال 556

مصرف ماده خشک در طول دوره خشکی 558

عوامل تاثیر گذار بر ماده خشک مصرفی 558

پیش بینی مصرف ماده خشک در گاوهای انتقالی و گاوهای خشک 559

تأثیر جیره قبل از زایش بر تولید پس از زایش 561

پروتئین 561

انرژی و کربوهیدرات 562

علت شناسی و پیشگیری تغذیهای از اختلالات متابولیکی 563

کبد چرب 563

کتوز 565

ادم پستان 566

جفت ماندگی و متریت 568

عوامل تغذیهای 568

تب شیر (هیپوکلسیمی) 570

دینامیک کلسیم گاو حوالی زایش 571

تفاوت کاتیون-آنیون جیره و وضعیت اسید-باز 572

جیرههای با کلسیم پایین برای جلوگیری از هیپوکلسیمی 574

تأثیر فسفر جیره بر هیپوکلسیمی 575

منیزیم جیره و هیپوکلسیمی 575

ویتامین D و متابولیتهای آن و هیپوکلسیمی 576

جابجایی شیردان 577

فیزیولوژی شیردان 577

تغذیه و جابجایی شیردان 578

منابع 579

فصل 13: سیستمهای پرورش گاو شیری 598

جایگاه گروهی با جیره کاملاً مخلوط 598

فرمولاسیون جیره برای گاوهایی که گروهی نگهداری می‌شوند 599

سیستمهای مبتنی بر مرتع 600

تأمین مواد مغذی 600

نیازهای مواد مغذی 602

تغذیه و سیستمهای شیردوشی اتوماتیک 605

مقدار پاداش 606

ترکیب پاداش 607

سیستمهای شیری ارگانیک 607

محصولات زراعی با مهندسی ژنتیک و گاوهای شیری 609

منابع 611

فصل 14: تغذیه گاو شیری و محیط 619

مقدمه 619

متان 620

فاکتورهای متاثر کننده انتشار متان 620

گزینههای کاهش انتشار متان از دستگاه گوارش 621

معادلات پیش بینی متان از دستگاه گوارش 622

معادلههای پیشبینی کننده متان و مواد جامد فرار فضولات 623

نیتروژن 624

فاکتورهای تاثیرگذار بر دفع نیتروژن 624

کاهش اتلاف نیتروژن در بهرهبردارن گاو شیری 625

معادلات پیش بینی دفع نیتروژن 626

آمونیاک 627

اکسید نیترات 628

کیفیت آب 629

ترکیبات آلی فرار 630

روشهای یکپارچه 631

مواد معدنی 632

فسفر 632

معادلات پیش بینی دفع فسفر 633

سایر مواد معدنی 634

کل فضولات 635

منابع 636

فصل 15: فرآوردههای فرعی 647

مقدمه 647

فیبر با قابلیت هضم ضعیف 648

ذرت علوفهای و بقایای آن 648

پوسته پنبه دانه 649

ضایعات کارخانجات پنبه پاک کن 649

پوسته جو دوسر 650

پوسته و لایه رویی بادام زمینی 650

ضایعات کنسرو آناناس 650

پوسته برنج 651

باگاس، سیلاژ یا علوفه خشک نیشکر 651

تفاله گوجه فرنگی 651

انرژی قابل هضم 651

پوسته بادام 652

تفاله چغندر 652

تفاله مرکبات 653

گلیسرول خام 653

محصول  فرعی میوه و سبزیجات 654

ضایعات سیب زمینی 654

پوسته سویا 655

زبره گندم 655

سبوس گندم 656

خوراکهای پروتئینی 656

محصولات حیوانی 656

پودر خون 657

پودر ماهی 657

پودر پر 658

پودر گوشت و استخوان، خوک 659

کنجاله فرآوردههای فرعی طیور 659

آب پنیر 659

کنجاله کانولا 660

کنجاله پنبه دانه 660

کنجاله سویا 661

کنجاله آفتابگردان 661

کنجاله گلرنگ 662

فرآوردههای  فرعی انرژی/پروتئین 662

تولید اتانول ذرت، فرآوری آسیاب خشک 662

فرآوری آسیاب مرطوب 665

غلات آبجو 665

ضایعات نانوایی 666

پنبه دانه به شکل کامل 666

فرآوردههای فرعی پرچرب 667

چربیهای حیوانی 667

سبوس برنج 667

منابع 668

فصل 16:  افزودنیهای خوراکی 682

مقدمه 682

یونوفرها 682

تلیسههای درحال رشد 684

مخمر و تغذیه مستقیم میکروبها 685

مواد افزودنی سیلاژ 686

آنزیمها 687

اسانسهای روغنی و سایر ترکیبات شیمیایی گیاهی 688

منابع 689

فصل 17: عوامل مسمومیتزا برای گاوهای شیری 695

مقدمه 695

ترکیبات ثانویه گیاهان و تولید عوامل سمی در گیاهان 695

آلکالوئیدها در خوراک 695

سرخس عقابی 697

کومارین 697

گالوتانین 698

گویتروژنهای گلوکوسینولات 699

گوسیپول 699

نیترات 700

اسید پروسیک 701

ممانعت کنندههای تریپسین 701

مایکوتوکسینها 702

آفلاتوکسین 702

دئوکسی نیوالنول 703

فومونیسین 704

اُکراتوکسین 704

پاتلین 705

زرالنون 705

میکروبها به عنوان عوامل سمی در خوراک و آب 705

بوتولیسم، کلستریدیوم بوتولینوم 705

کریپتوسپوریدیوس، Cryptosporidium parvum 706

سیانوباکتریا 707

اشریشیاکلای ایجاد کننده خونریزی داخلی 7H: 157O 708

لیستریا مونوسیتوژنز 708

گونههای سالمونلا 709

پریونها 709

منابع 710

فصل 18: ارزیابی خوراک 719

مقدمه 719

ارزیابیهای فیزیکی و شیمیایی 720

ماده خشک 720

الزامات ویژه 720

خاکستر و ماده آلی 721

نیتروژن و پروتئین خام 721

الزامات ویژه 721

پروتئین محلول 721

پروتئین نامحلول در شوینده خنثی 721

پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی 722

آمینواسیدها 722

تصحیح ترکیب آمینواسید از پروتئین 722

فیبر شوینده خنثی 724

الزامات ویژه 724

فیبر شوینده اسیدی 725

الزامات ویژه 725

لیگنین 725

الزامات ویژه 725

نشاسته 726

الزامات ویژه 726

کربوهیدراتهای محلول در آب 727

الزامات ویژه 727

ماده آلی باقی مانده 728

چربی و اسیدهای چرب 728

الزامات ویژه 728

مواد معدنی 729

الزامات ویژه 729

اندازه ذرات 729

آنالیزهای قابلیت هضم 730

قابلیت هضم آزمایشگاهی فیبر شوینده خنثی 730

اندازگیری اجزای A،  B و C پروتئین در روش آزمایشگاهی 730

الزامات ویژه 731

قابلیت هضم رودهای پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه 732

الزامات ویژه 732

زیست فراهمی آمینواسیدهای محافظت شده از تخمیر شکمبهای 732

منابع 735

فصل 19: ترکیبات مواد مغذی خوراکها 740

مقدمه 740

منابع دادهها 740

تجزیه و تحلیل آماری و تولید دادهها 741

انرژی 743

کل اسیدهای چرب 744

کربوهیدرات و لیگنین 744

مواد معدنی 745

پروتئین 745

نام خوراکها و دسته بندی بلوغ 746

جدول 19-1 ادامه 750

منابع 793

فصل 20: معادلات و توصیف مدل 796

واحدها و مخففهای مدل 796

ورودی های مدل 798

مدل تامین مواد مغذی 804

مصرف آب 805

مصرف ماده خشک 805

گوساله ها 806

تلیسه ها 807

بر اساس فاکتور حیوانی 808

بر اساس فاکتورهای حیوانی و جیره 808

مصرف در اواخر آبستنی 808

گاوهای غیر شیرده 810

گاوهای شیرده 810

انتخاب مصرف 811

تزریقات 817

هضم مواد مغذی شکمبه ای فیبر و نشاسته شوینده خنثی 818

پروتئین و اسیدهای آمینه تجزیه ناپذیر و تجزیه پذیر شکمبه 819

پروتئین میکروبی شکمبه 821

جریان اندوژنوس و کل پروتئین و اسید آمینه از شکمبه 822

هضم و جذب کربوهیدرات، پروتئین و اسیدهای چرب کل دستگاه گوارش 824

هضم و جذب کربوهیدرات 824

هضم و جذب پروتئین و اسید آمینه 828

پروتئین 828

اسیدهای آمینه 831

هضم و جذب اسیدهای چرب 832

تامین انرژی خام، قابل هضم و متابولیزه 835

استفاده از مواد مغذی و تولید حیوانی 837

استفاده از  انرژی و اسید آمینه برای تولید شیر: پروتئین شیر 837

عوامل مقیاسگذاری تولید پروتئین شیر 839

EAA محاسبه گشت: 844

چربی شیر 845

حجم شیر 846

انرژی شیر 847

انرژی و آمینواسید مورد نیاز برای آبستنی 848

مصرف انرژی و آمینو اسید برای رشد و ذخایر بدن 851

ترکیب رشد 852

انرژی و آمینو اسید مورد نیاز برای نگهداری: انرژی 857

پروتئین 861

عرضه انرژی قابل متابولیسم 864

توازن انرژی، پروتئین آمینو اسیدها 867

برآورد تولید مجاز 869

فضولات 871

راندمان آب، انرژی، پروتئین و اسید آمینه 872

عرضه و استفاده از ویتامینها و مواد معدنی 877

مواد معدنی پر مصرف 877

فسفر (گرم در روز) 880

منیزیم، گرم در روز 881

سدیم (گرم در روز) 885

کلر (گرم در روز) 887

پتاسیم (گرم در روز) 889

گوگرد (گرم در روز) 891

مواد معدنی کم مصرف 891

کبالت (میلی گرم در روز) 891

مس (میلی گرم در روز) 892

ید (میلی گرم در روز) 894

آهن (میلی گرم در روز) 895

منگنز (میلی گرم در روز) 896

سلنیوم (میلی گرم در روز) 897

روی (میلی گرم در روز) 897

ویتامینها 899

ویتامین A، واحد بینالملی در روز 899

ویتامین D، واحد بینالملی در روز 899

ویتامین E، واحد بینالملی در روز 899

ارزیابیهای مدل 900

برازش و ارزیابی دادهها 900

ماده خشک مصرفی و  جریان خروج شکمبه 902

خروجی مدفوع 903

تولید شیر و اجزای شیر 904

واریانس مدل نسبت به عملکرد حیوانات و مشخصات جیره خوراکی 905

کاربرد مدل در R 910

منابع 911

فصل 21: جداول احتیاجات غذایی و ضمیمه‌ها/913

ضمیمه 1: شرح کار 917

ضمیمه 2: مخففها و اختصارات 919

ضمیمه 3: زندگینامه اعضا انجمن 924

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی علوم دامی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved