مربی شدن .
نویسنده:
جاناتان پسمور-تریسی سینکلیر
مترجم:
قنبرمحمدی الیاسی- احسان چیت ساز- سمیه کرمی زندی
سال نشر:
1401
صفحه:
448
نوبت چاپ:
1

 کتاب «مربی شدن»، نقطه‌ای عالی برای شروع مسیر مربیگری است. این کتاب، مسائل مربوط به مربیگری را به طور کامل پوشش می‌دهد و راهنمایی اساسی از شایستگی‌های جدید مربی فدراسیون بین‌المللی مربیگری را برای مربی‌های جدید و درحال‌توسعه ارائه می‌کند.»

«سینکلر و پاسمور، کتاب راهنمایی را در حرفۀ گیج‌کننده و شلوغ مربیگری به رشتۀ تحریر درآورده‌اند که مه و غبار موجود در مسیر تعالی مربیگری را برای مربیان پاک می‌کند. کتاب «مربی شدن»، وجه تمایز مربیگری و چرایی اثربخشی آن را روشن می‌کند، شیوه‌های خاصی را برای تجسم ذهنیت مربیگری ارائه می‌دهد و سرشار از ابزارهایی برای اعتلای تأثیر مربیگری است. این کتاب صرف‌نظر از موقعیت شما، مسیر واضحی را برای دنبال‌کردن در اختیار شما قرار می‌دهد.»

 

 

 

 

 

 

 

تائیدیه‌های کتاب 19

قدردانی‌ها 23

دربارۀ نویسندگان 25

مقدمه مترجمان 27

بخش 1: صحنه‌آرایی 31

مقدمه 31

فصل 1: سفری به ‌سوی بلوغ 33

مقدمه 33

بلوغ مربیگری 33

نتیجه‌گیری 37

فصل 2: مربیگری چیست؟ 39

تعریف مربیگری 39

تعاریف دیگر 40

مربیگری و هدایتگری 45

مربیگری و درمان 46

مربیگری و مشاوره 48

نتیجه‌گیری 49

فصل 3: من چه کسی هستم؟ 51

مقدمه 51

من چه کسی هستم؟ 52

خودآگاهی و خودتأملی 52

دیدگاه‌ها 53

دیدگاه تیپ شخصیتی 53

دیدگاه صفات شخصیتی 56

دیدگاه سوم 60

ثبت رویدادها 63

فعالیت تأملی 65

شناخت خودمان 66

نتیجه‌گیری 67

فصل 4: مراجعم چه کسانی هستند؟ 69

مقدمه 69

مدل روان‌شناسی کاستی‌گرا در مقابل مدل روان‌شناسی مثبت‌گرا 69

دیدگاه 71

توجه مثبت بی‌قیدوشرط و بدون قضاوت 77

نتیجه‌گیری 80

بخش 2: پرورش شایستگی‌های محوری مربیگری 81

مقدمه 81

فصل 5: مقدمه‌ای بر مدل شایستگی محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری 83

مقدمه 83

پیشینه 83

مدرک فدراسیون بین‌المللی مربیگری 85

مدل شایستگی‌های محوری مربیگری فدراسیون بین‌المللی مربیگری 87

اسناد مفید 89

منشور اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مربیگری 91

نتیجه‌گیری 92

فصل 6: حوزۀ بنیادین، شایستگی 1: بروز رفتار اخلاقی 93

مقدمه 93

مربی در تعاملات خود با مراجع، حامیان مالی و ذی‌نفعان ذی‌ربط یکپارچگی و صداقت فردی دارد 94

مربی به هویت، محیط، تجربه‌ها، ارزش‌ها و باورهای مراجع توجه می‌کند 95

مربی از زبان مناسب و محترمانه نسبت به مراجع، حامیان مالی و ذی‌نفعان ذی‌ربط استفاده می‌کند 96

پایبندی به منشور اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مربیگری 97

حفظ اسرار و اطلاعات مراجع برطبق توافق‌نامه‌های ذی‌نفعان و قوانین ذی‌ربط 104

تمایزگذاری بین مربیگری، مشاوره، روان‌درمانی و سایر حرفه‌های یاری‌رسان 108

ارجاع مراجع برای کمک نزد متخصصان 108

نتیجه‌گیری 110

فصل 7: حوزۀ بنیادین، شایستگی 2: نشان‌دادن ذهنیت مربیگری 111

مقدمه 111

ذهنیت مربیگری 111

مربی اذعان می‌کند که مراجع مسئول انتخاب‌های خودش است 113

در ایفای نقش مربی، به دنبال یادگیری و رشد مداوم است 114

برای پیشرفت در زمینۀ مربیگری توانایی فعالیت تأملی مداوم را در خود پرورش می‌دهد 115

آگاهی‌اش را نسبت به تأثیر زمینه و فرهنگ بر خود و سایرین حفظ می‌کند و نسبت به آن پذیرش دارد 116

با استفاده از شهود و آگاهی‌اش نسبت به خود، به مراجع کمک می‌کند 117

توانایی تنظیم هیجان را در خود پرورش می‌دهد و حفظ می‌کند 117

از لحاظ ذهنی و هیجانی، خود را برای جلسات آماده می‌کند 119

در صورت لزوم، از منابع بیرونی کمک می‌گیرد 120

نتیجه‌گیری 120

فصل 8: حوزۀ هم‌آفرینی رابطه، شایستگی 3: تنظیم و تداوم توافق‌نامه‌ها 123

مقدمه 123

سطح 1: توافق‌نامه‌ها برای رابطۀ مربیگری 125

سطح 2: توافق‌نامه‌ها برای برنامه و اهداف کلی مربیگری 125

سطح 3: توافق‌نامه‌های مربوط به اهداف اصلی و فرعی جلسات 126

اهمیت توافق‌نامه‌های مربیگری 126

نتیجه‌گیری 131

فصل 9: حوزۀ هم‌آفرینی رابطه، شایستگی 4: اعتمادسازی و پرورش حس امنیت 133

مقدمه 133

شایستگی‌های مرتبط 133

عناصر اساسی 135

نتیجه‌گیری 138

فصل 10: حوزۀ هم‌آفرینی رابطه، شایستگی 5: حفظ حضور 139

مقدمه 139

حفظ حضور 139

عناصر اصلی 140

مشارکت 140

مربیگری شخص 142

ممانعت 145

سکوت طلاست 147

نتیجه‌گیری 148

فصل 11: حوزۀ ارتباط مؤثر، شایستگی 6: گوش‌دادن فعالانه 149

مقدمه 149

عناصر کلیدی 151

گوش‌دادن در خلال طرح پرسش و واکاوی 151

فرضیات 153

گوش‌دادن با تمام حواس 153

نتیجه‌گیری 154

فصل 12: حوزۀ ارتباط مؤثر، شایستگی 7: برانگیختن آگاهی 155

مقدمه 155

«سؤال اثرگذار» چیست؟ 157

تمرکز و نوع سؤال‌ها 158

ماهیت و کیفیت سؤال‌ها 160

هدف طرح سؤال‌های اثرگذار 162

استعاره 162

سکوت 163

کشف ظرفیت 163

بیان دیدگاه‌ها 164

نتیجه‌گیری 165

فصل 13: حوزۀ یادگیری و رشد، شایستگی 8: تسهیل رشد مراجع 167

مقدمه 167

عناصر کلیدی 168

یادگیری مستقل 169

استخراج، یکپارچه‌سازی و به‌کارگیری آموخته‌ها 170

قدم بعدی چیست؟ 171

نتیجه‌گیری 173

مرور 8 شایستگی کلیدی 175

بخش 3: رویکردهای مربیگری 177

مقدمه 177

فصل 14: رویکرد مربیگری التقاطی فراگیر 179

مقدمه 179

مربیگری التقاطی 179

فردمحور 182

رفتاری 182

رفتاری شناختی 184

گشتالت 185

نظام‌ها 185

روان‌پویشی 187

تکاملی 187

زیست‌شناختی 187

درس‌هایی دربارۀ نحوۀ استفاده از مدل 189

نتیجه‌گیری 190

فصل 15: رویکرد رفتاری و مدل گرو 191

مقدمه 191

روان‌شناسی رفتارگرا 191

مدل رشد 192

نتیجه‌گیری 198

فصل 16: رویکرد انسان‌گرایانه و مدل وقت تفکر 199

مقدمه 199

رویکرد انسان‌گرایانه 199

رابطه نقشی محوری دارد 201

مدل وقت تفکر 202

خاستگاه مدل وقت تفکر 203

محیط تفکر 205

سؤالات نافذ 206

رویکرد انسان‌گرایانه و مدل شایستگی‌های محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری 208

نتیجه‌گیری 210

فصل 17: رویکرد شناختی رفتاری و مدل ای-اف 213

مقدمه 213

مدل شناختی رفتاری 213

مدل شناختی رفتاری  ای-اف 216

نتیجه‌گیری 220

فصل 18: رویکرد گشتالت و کار با صندلی 221

مقدمه 221

مدل 221

ابزارها و تکنیک‌ها 225

نتیجه‌گیری 229

فصل 19: رویکرد راه‌حل‌محور و مدل اسکار 231

مقدمه 231

مدل 231

مدل اسکار 233

ابزارها 235

نتیجه‌گیری 238

فصل 20: رویکرد سیستمی و مدل میدان نیرو 239

رویکرد سیستمی 239

رویکرد سیستمی در مربیگری 241

مدل میدان نیرو 247

مربیگری سیستمی و مدل شایستگی‌های محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری 250

نتیجه‌گیری 251

فصل 21: مربیگری روان‌پویشی و انتقال 253

مقدمه 253

«روان‌پویشی» به چه معناست؟ 253

شواهد اثربخشی رویکرد روان‌پویشی در حوزۀ مربیگری 254

مفاهیم سودمند رویکرد روان‌پویشی در حوزۀ مربیگری 259

اصول رویکرد روان‌پویشی و مدل شایستگی‌های محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری 264

نتیجه‌گیری 266

فصل 22: یکپارچه‌سازی 267

مقدمه 267

یکپارچه‌سازی چیست؟ 267

کار روی بدن 274

نتیجه‌گیری 276

فصل 23: عمل اخلاقی 277

مقدمه 277

اخلاق چیست؟ 278

دوراهۀ اخلاقی چیست؟ 278

اصول اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مربیگری 279

یادگیری مداوم دربارۀ اخلاق 283

کار روی دوراهه‌های اخلاقی در حرفۀ مربیگری 283

نتیجه‌گیری 288

فصل 24: انعقاد قرارداد با مراجع 289

مقدمه 289

قرارداد مربیگری چیست؟ 290

قرارداد به‌مثابه «چارچوب» 290

انعقاد قرارداد چندجانبه 294

باید چه نکاتی در قرارداد گنجانده شود؟ 295

نتیجه‌گیری 296

فصل 25: یادداشت‌برداری و مدیریت یادداشت‌های مربیگری 297

مقدمه 297

چرا باید یادداشت برداریم؟ 297

باید چه یادداشت‌هایی برداریم؟ 298

بعد از جلسه، باید چه یادداشت‌هایی برداریم؟ 301

مدیریت و حذف ایمن داده‌های مراجع 304

نتیجه‌گیری 304

فصل 26: حفظ حضور به واسطۀ ذهن‌آگاهی 307

مقدمه 307

حفظ حضور 307

ذهن‌آگاهی چیست؟ 308

مزایای ذهن‌آگاهی 308

ذهن‌آگاهی چه کاربردی در مربیگری دارد؟ 309

ایجاد حضور پیش از جلسه 311

حفظ حضور در طی جلسه 312

مدیریت هیجان‌ها در طی جلسه 312

تکنیک‌های ایجاد حضور 313

نتیجه‌گیری 314

فصل 27: برنامه‌های رشد فردی 315

مقدمه 315

برنامۀ رشد فردی چیست؟ 315

برنامۀ رشد فردی چه کاربردی دارد؟ 317

چه مواردی را به برنامۀ رشد فردی‌ام اضافه کنم؟ 318

چه زمانی برنامۀ رشد فردی را شروع کنم؟ 320

نتیجه‌گیری 320

فصل 28: رشد حرفه‌ای مستمر 321

رشد حرفه‌ای مستمر چیست؟ 321

مزایای رشد حرفه‌ای مستمر 322

آموزش مستمر مربیگری چیست؟ 324

رشد حرفه‌ای یا فردی؟ 327

نتیجه‌گیری 329

فصل 29: نظارت 331

مقدمه 331

نظارت چیست؟ 331

کارکرد و حوزۀ کاربرد نظارت 332

نحوۀ کار نظارت در عمل چیست؟ 336

نظارت چگونه به من کمک کند؟ 339

ناظران مربیگری 342

چطور می‌توان ناظر مناسب پیدا کنم؟ 342

کسب بیشترین بهرۀ ممکن از نظارت 344

نتیجه‌گیری 345

فصل 30: عمل تاملی 347

مقدمه 347

عمل تاملی چیست؟ 347

چرا عمل تاملی مهم است؟ 348

نحوۀ پرورش عمل تاملی 349

مدل هشت پرسش هنلی برای خودتاملی 351

نتیجه‌گیری 354

فصل 31: هدایت‌گری مربی 355

مقدمه 355

هدایت‌گری مربی چیست؟ 355

هدایت‌گری عمومی مربی 355

هدایت‌گری مربی برای دریافت مدرک فدراسیون بین‌المللی مربیگری 356

چه زمانی به هدایت‌گری مربی نیاز دارم؟ 357

برنامه‌ریزی برای شرکت در جلسات هدایت‌گری مربی 362

یافتن هدایت‌گر مربی 364

کسب بیشترین بهره از تجربۀ هدایت‌گری مربی 367

نتیجه‌گیری 369

فصل 32: ارزشیابی دانش مربی 371

مقدمه 371

ارزشیابی دانش مربی چیست؟ 371

چطور می‌توانم برای آزمون ارزشیابی دانش مربی آماده شوم؟ 374

توصیه‌هایی دربارۀ شرکت در آزمون برخط 374

فصل 33: ارتقای مهارت‌های مربیگری 377

مقدمه 377

مربی حرفه‌ای چیست؟ 377

ملزومات دریافت مدرک مربی حرفه‌ای 378

فرق مربی حرفه‌ای و مربی همیار  چیست؟ 379

الزامات دریافت مدرک مربی خبره 383

مربی خبره و مربی حرفه‌ای چه فرقی دارند؟ 383

مدل رشد حرفه‌ای 385

هنر 387

حفظ ذهن نوآموز 388

نتیجه‌گیری 390

بخش 4: ابزارها و تکنیک‌ها 391

فصل 34: ابزارهای مربیگری 393

ابزار 409

منابع 435

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی کارآفرینی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved