مدیریت راهبردی اهداف توسعه پایدار بررسی یک چارچوب یکپارچه از نظریه ها، ابزارها و شایستگی ها
نویسنده:
یواخیم مونکلبان
مترجم:
محمدجواد امیری، سیاوش رضاییان، علی صیادی
سال نشر:
1401
صفحه:
252
نوبت چاپ:
1

برای اجرای اهداف توسعۀ پایدار (SDG) یک مدیریت راهبردی خوب‌، مؤثر و عادلانه بسیار مهم است. برای دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار؛ توجه به تمام اجزاء و بخش‌های مدیریت و حکمرانی‌ها و همین‌طور سطوح، منافع و رویکردهای هر بخش به‌منظور انجام یک اقدام واحد بسیار ضروری است.بنابراین‌، این کتاب درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است: عناصر اساسی و منطق سازماندهی یک چارچوب یکپارچه کدامند که برای تجزیه و تحلیل مدیریت و حکمرانی پایداری از دیدگاه جهانی و دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار مناسب هستند‌؟

مقدمه 7

فصل اول / مقدمه: اهداف، مسائل اساسی و ساختار کتاب 15

1-1 موقعیت خودمان: اهداف این کتاب 15

1-2 مسائل اساسی: 19

1-2-1 اهداف توسعۀ پایدار 19

1-2-2 تغییر اقلیم 21

1-3 محتوا و بافت SDG ها: 26

1-3-1 تغییر جهانی 26

1-3-2 توسعۀ پایدار 27

1-3-3 حکمرانی: تعریف و نقش آن در دستور کار 2030 32

1-3-4 پایداری و حکمرانی انتقالی: شفاف‌سازی شرایط 37

1-4 ساختار این کتاب 39

منابع 40

فصل 2 / بررسی اجمالی نظریه‌های مرتبط با اهداف توسعۀ پایدار 47

2-1 ترکیب نظریه‌های حکمرانی تغییر در سطح جامعه در راستای نیل به پایداری 48

2-2 حکمرانی انتقالی 49

2-2-1 نظریۀ انتقال 49

2-2-2 مدیریت انتقال 50

2-2-3 تجزیه و تحلیل انتقال: 52

2-3 حکمرانی دوجانبهمقدمه ناشر 5

مقدمه 7

فصل اول / مقدمه: اهداف، مسائل اساسی و ساختار کتاب 15

1-1 موقعیت خودمان: اهداف این کتاب 15

1-2 مسائل اساسی: 19

1-2-1 اهداف توسعۀ پایدار 19

1-2-2 تغییر اقلیم 21

1-3 محتوا و بافت SDG ها: 26

1-3-1 تغییر جهانی 26

1-3-2 توسعۀ پایدار 27

1-3-3 حکمرانی: تعریف و نقش آن در دستور کار 2030 32

1-3-4 پایداری و حکمرانی انتقالی: شفاف‌سازی شرایط 37

1-4 ساختار این کتاب 39

منابع 40

فصل 2 / بررسی اجمالی نظریه‌های مرتبط با اهداف توسعۀ پایدار 47

2-1 ترکیب نظریه‌های حکمرانی تغییر در سطح جامعه در راستای نیل به پایداری 48

2-2 حکمرانی انتقالی 49 55

2-3-1 ماهیت حکمرانی دوجانبه 55

2-3-2 شرایط چارچوب برای حکمرانی دو جانبه 58

2-3-3 مزایای حکمرانی دوجانبه برای SDG ها 59

2-4 چند مرکزیتی 61

2-5 حکمرانی شبکه 63

2-5-1 حکمرانی شبکه و مقیاس‌بندی مجدد حکمرانی پایداری 65

2-5-2 شبکه‌های حکمرانی فراملّی 67

2-6 حکمرانی تجربی برای اهداف توسعۀ پایدار 69

2-6-1 استفاده از حکمرانی تجربی در عمل 71

2-6-2 مزایای حکمرانی تجربی برای SDG ها 72

2-6-3 شرایط حکمرانی تجربی SDG 73

2-7 نتیجه‌گیری فصل 74

منابع 75

فصل سوم / طراحی بازیگران و پویایی در دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار 83

3-1 نقش بازیگران سنّتی و تک سلسله مراتبی 84

3-1-1 دولت‌های محلی و شهرها: اقدام اهداف توسعۀ پایدار در این حوزه‌ها 84

3-1-2 دولت‌های ملّی 88

3-1-3 سازمان‌های بین‌المللی 91

3-2 بازیگران و نهادهای حکمرانی چندسطحی و غیر سنّتی 91

3-2-1 رسانه 92

3-2-2 نهاد‌های دانش و سازمان‌های مرزی 92

3-2-3 شرکت‌های خصوصی 95

3-2-4 سازمانهای غیردولتی (NGO) 97

3-2-5 شهروندان توانمند: نقش دموکراسی و حکمرانی مشورتی در SDG 98

3-3 نتیجه‌گیری: گردهمایی بازیگران برای دست‌یابی به اهداف توسعه SDG 103

منابع 104

فصل چهارم / 4بررسی برخی مطالعات موردی خاص 113

4-1 مطالعه موردی 1: کربن‌زدایی از اقتصاد جهانی (اهداف توسعۀ پایدار 7 و 13) 114

4-1-1 چالش‌های کربن‌زدایی 114

4-1-2 فرصت‌های کربن‌زدایی 119

4-2 مطالعه موردی دوم: بهره‌وری انرژی و SDG ها 119

4-2-1 بهره‌وری انرژی چیست؟ 120

4-2-2 موانع بهبود بهره‌وری انرژی 120

4-2-3 محرک‌های بهبود بهره‌وری انرژی 120

4-2-4 بهره‌وری انرژی در تمام SDG ها 121

4-2-5 چشم‌انداز سیستم دربارۀ بهره‌وری انرژی و اهداف توسعۀ پایدار 126

4-3 مطالعه موردی 3: رویکرد "WEF-Climate Nexus" 128

4-3-1 ارتباطات درون Nexus و بین اهداف توسعۀ پایدار 2 ، 6 و 7 129

4-3-2 چالش‌ها و نیازهای حاکمیت برای WEF Nexus 130

4-3-3 ژئوپلیتیک و انسجام فراملّی: تجارت و Nexus WEF 132

4-4 مطالعه موردی 4: تجارت و اهداف توسعۀ پایدار 133

4-4-1 مقدمه: مروری کلی 133

4-4-2 تجارت و اهداف توسعۀ پایدار 135

4-4-3 تجارت کالاها و خدمات محیطی 136

4-4-4 منشأ توافق‌نامه کالاهای زیست محیطی (EGA) 136

4-4-5 تأثیرات اقتصادی یک EGA موفق 137

4-4-6 مزایای زیست محیطی EGA 138

4-4-7 وضعیت کنونی مذاکرات EGA 139

4-5 نتیجه‌گیری فصل: پیامدهای سیاستگذاری‌ها و راهبردها 140

منابع 141

فصل پنجم/ ارکان و شایستگی‌های حاکمیت: قدرت، دانش و هنجارها؛ به‌عنوان موضوعات مقطعی در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 147

5-1 صلاحیت‌ها در چارچوب ISG 148

5-2 ستون حاکمیت یک: قدرت 149

5-2-2 نقش قدرت در مطالعات موردی 150

5-2-3 شایستگی قدرت 1: رهبری 151

5-2-4 شایستگی قدرت 2: شبکه و مدیریت سهامداران 154

5-2-5 شایستگی قدرت 3: توانمند سازی 156

5-3 رکن حکمرانی 2: دانش 158

5-3-1 تعریف دانش 158

5-3-2 نقش دانش در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 158

5-3-3 شایستگی دانش 1: همکاری دانش (اشتراک دانش و یادگیری) 161

5-3-4 شایستگی دانش 2: سازگاری و انعطاف‌پذیری 162

5-3-5 شایستگی دانش 3: انعکاس‌پذیری 165

5-4 رکن سوم حاکمیت: هنجارها و ارزش‌ها 166

5-4-1 تعریف هنجارها و ارزش‌ها 166

5-4-2 اهمیت هنجارها و ارزش‌ها در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 167

5-4-3 سه صلاحیت برای هنجارها و ارزش‌ها 168

5-4-4 توانمندی هنجاری 1: عدالت - برابری و انصاف 169

5-4-6 توانمندی هنجاری 3: فراگیری و کثرت‌گرایی 173

5-5 نتیجه‌گیری: ایجاد برخی ارتباطات بین قدرت‌، دانش و هنجارها 176

منابع 179

فصل شش / تحلیل و نتیجه‌گیری دربارۀ بهبود حکمرانی پایدار یکپارچه 193

6-1 استنباط 1: 194

6-1-1 موانع رفتاری برای حکمرانی اقلیم 195

6-1-2 یک چشم‌انداز چند سطحی به روز شده که شامل جهان‌بینی، چشم‌اندازها و پارادایم‌ها است 197

6-1-3 اراده و انگیزه انسانی به‌عنوان محرک‌های مدیریت پایدار 199

6-1-4 منافع شخصی 200

6-1-5 رفاه و بهزیستی 202

6-1-6 منافع شخصی روشنفکر 203

6-1-7 هویّت (سیاسی) 204

6-2 استنباط 2: پرداختن به پیچیدگی‌ها از طریق طراحی سیستم و سنجش سیستم 205

6-2-1 چالش‌هایی که برای اهداف توسعۀ پایدار پیچیدگی ایجاد می‌کند 206

6-2-2 ضرب پیچیدگی 206

6-2-3 مزایای تفکّر سیستم در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 208

6-2-4 تعریف سیستم‌های توسعۀ پایدار 209

6-2-5 روش‌های ساختاری برای تفکّر سیستم (جمعی) 210

6-2-6 انسجام سیاست‌ها برای توسعۀ پایدار 213

6-2-7 نظریه انتگرال 215

6-3 استنباط 3 215

6-3-1 بحران در زمینه تغییرات آب و هوا و انرژی پایدار 216

6-3-2 نمونه‌هایی از تغییرات ناشی از بحران 218

6-3-3 سه نوع بحران در نظریۀ انتقال 220

6-3-4 رهبری بحران 220

6-3-5 مدیریت یکپارچه ریسک و بحران 222

6-4 نتیجه‌گیری فصل 224

منابع 225

فصل هفتم / نتیجه‌گیری:  چارچوب حکمرانی پایداری یکپارچه و راههای پیش‌رو 235

7-1 عوامل و ابزارهای حکمرانی 236

7-1-1 عوامل حکمرانی: موانع و عوامل انتقال 236

7-1-2 کیت ابزار 241

7-2 چارچوب حکمرانی پایداری یکپارچه: نمایش اقدام جمعی از طریق مراکز اهداف توسعۀ پایدار 242

7-2-1 پیشینه: دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار مستلزم یک حکمرانی خوب، موثر، عادلانه و یکپارچه است 242

7-2-2 مرکز فعالیت اهداف توسعۀ پایدار 243

7-2-3 چرخه ISG و نقشی که مرکز فعالیت اهداف توسعۀ پایدار می‌توانند در آن ایفا کنند 244

7-2-4 ارزیابی چارچوب حکمرانی در پایداری یکپارچه 246

7-2-5 فکر بعدی : نیاز به عملگرایی و تغییر پارادایم در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 246

منابع 248

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved