مدریت رویدادهای ورزشی
نویسنده:
کریستوفر گرینول-لیث دنزی بوسل-دیوید جی شانگ
مترجم:
دکتر جبار سیف پناهی شعبانی-روح اله محمدبیانی
سال نشر:
1397
صفحه:
372
نوبت چاپ:
1

 با توجه به وسعت رويدادهاي ورزشي، اين کتاب، رقابتهاي متنوعي را از رويدادهاي محلي، مانند مسابقات فوتبال جوانان تا مسابقات خيلي بزرگ، مانند بازيهاي المپيک را پوشش ميدهد. مخاطب بايد بتواند اطلاعات مربوطه که براي رويدادهاي بزرگ يا کوچک، محلي يا بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرد را جمعآوري کند. علاوه‌بر مديريت رويدادهاي ورزشي اهداف مختلف رويداد(مانند رقابت، درآمد، گردشگري، ترويج) را براي منفعت‌کننده‌های رويدادهاي ورزشي (مانند ورزشکاران، دولت، حاميان، جوامع مختلف) فراهم ميکند. خواه، خواننده در پارکها و بخش تفريح و سرگرمي فعاليت کند يا در يک دبيرستان، دانشگاه، بخش آماتوري، ليگ کوچک، بخش حرفهاي، يا ورزشهاي بينالمللي، اين کتاب، صرف نظر از اندازه يا وسعت رويداد، منبع کساني است که درگير برنامهريزي و اجراي رويداد ورزشي هستند.

 پيشگفتار

فصل 1. درک صنعت رويداد ورزشي

مسيرهاي شغلي در مديريت رويداد ورزشي

مهارتها، دانش و ويژگيهاي مورد نياز براي موفقيت

رويدادهاي ورزشي در مقابل رويدادهاي غيرورزشي

گردشگري ورزشي

ارتباط بين مديريت رويداد ورزشي و مديريت تسهيلات ورزشي

انواع رويدادهاي ورزشي

خلاصه

منابع

فصل 2. مفهوم سازي رويداد

برنامهريزي رويداد 

رهبري و تصميمگيري در مديريت رويداد

طوفان مغزي در مديريت رويداد

اهداف رويداد

انتخاب نوع رويداد

تحليل SWOT

خلق ماموريتي براي رويداد

تعيين اهداف و مقاصد

برنامهريزي لجستيک

تفکر دباره خلاقيت و برنامهريزي براي منحصربهفرد بودن

برنامهريزي عناصر تبليغاتي و جانبي

خلق جدول زمانبندي عملياتي

خلاصه

منابع 

فصل 3. پيشنهاد ميزباني رويداد

فرايند ميزباني 

مطالعات امکانسنجي   

مدارک پيشنهاد ميزباني

کميتههاي ورزشي

خلاصه

منابع

فصل 4. کارکنان رويداد

نمودار سازماني

شناسايي نيروي انساني مورد نياز

برنامهريزي نيروي انساني

بررسي نيروي انساني برونسپاري شده

مديريت و ايجاد انگيزه در کارکنان

سبک مديريت شخصي و رهبري اثربخش

جلسات مديريتي

ارتباط با کارکنان

ارتباطات مستقيم بين فردي

رسانه اجتماعي

ارتباطات در محل رويداد

داوطلبان

تيمسازي

خلاصه

منابع

فصل 5. تنظيم بودجهبندي

گامهاي فرآيند تنظيم بودجه

مؤلفههاي بودجه

انواع بودجه

انواع درآمد

انواع توافقات

انواع هزينهها

کنترل هزينهها

استفاده از صفحات گسترده

مديريت جريان وجوه نقد

خلاصه

منابع

فصل 6. حمايت رويداد

حمايت

مؤلفههاي اسپانسري

مزاياي حمايت

اجزاي يک پيشنهاد حمايتي

تکنيکهاي فعالسازي و ارزيابي

خلاصه

منابع

فصل 7. بازاريابي رويداد

تدوين يک برنامه بازاريابي

بازاريابي هدف

آميخته بازاريابي

ترويج رويداد

جذب تماشاگران

جذب شرکتکنندگان

نام تجاري رويداد

بازاريابي الکترونيکي رويداد

جلسه حمايتهاي جامعه

خلاصه

منابع

فصل 8. ترويج رسانهاي و ارتباطات

«آر»هاي حياتي

روابط همزيستي: کار با هم براي دستيابي به موفقيت

تمايز آميخته ترويجي از آميخته بازاريابي

ابزارهاي ترويجي

رسانه اجتماعي: يک ابزار جديد براي موفقيت

ارزيابي موفقيت

خلاصه

منابع

فصل 9. ملاحظات قراردادها

قانون قرارداد 101

انواع قراردادها

نکات مربوط به مذاکره در مورد قرارداد

ديدگاه وکيل: نيل براسلاو، جي دي در رابطه با قراردادها

خلاصه

منابع

فصل 10. مديريت خطر و سهلانگار

فرآيند مديريت خطر

برنامهريزي مديريت خطر

تهديد در رويدادها

کنترل جمعيت

برنامههاي مديريت جمعيت

غفلت

خلاصه

منابع

فصل 11. خدمات و تدارکات رويداد

جدول زماني رويداد

ثبتنام در رويداد

فروش بليت

نقش غذا و نوشيدنيها

خدمات مديريت ضايعات

خدمات نظافتي

خدمات حمل و نقل

روشنايي

روابط با عرضهکنندگان

انتخاب تسهيلات رويداد

خدمات مشتري

خلاصه

منابع

فصل 12. مديريت روز رويداد

جريان رويداد

برنامههاي جايگزين

ارتباط

مديريت کارکنان

مديريت تماشاچيان

مديريت شرکتکنندگان

مديريت حاميان

جزئيات که به‌آساني ناديده گرفته ميشود

خلاصه

منابع

فصل 13. جزئيات پس از رويداد و ارزيابي

ترويجهاي پس از رويداد

پوشش رسانهاي پس از رويداد

پيگيري حامي

کسب اطلاعات پس از رويداد

ارزيابي رويداد

ارزيابي پيامدها و اهداف

اندازهگيري اثرات اقتصادي

خلاصه

منابع

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی تربیت بدنی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved