جامعه شناسی اقناع جلد دوم
نویسنده:
دکتر ذبیخ اله صدفی
مترجم:
سال نشر:
1398
صفحه:
500
نوبت چاپ:
1

 به طورکلی اقناع رسانهاي در راستای نهادینه شدن موضوع پیام و انتقال عمیقتر خواستۀ مورد تأکی ُد مبلغین)با تکیه بر دستکاری افکار عمومي، ساخت کلیشههاي ذهني و اسطورهسازي از کارکردهاي نشانهها به همراهنور و حرکت(، به دنبال محقق ساختن هدف نهایي خود، یعنی گسترش فرهنگ مصرف در قالب ارائه زندگيآرماني و تغییري آرام و بیصدا در سبک زندگي مخاطبان میباشد. زیرا سبک زندگي، شیوۀ زندگي مخاطباندر گروههای اجتماعي است که در آن مخاطبان با پیروي از الگوهاي رفتاري، باورها و هنجارها و ارزشهایاجتماعي یا انتخاب نمادهاي فرهنگي و منزلتي خاصي میزان تعلق خود را به جامعه نشان میدهند. از اینروه نظر میرسد تبلیغات و پیامهای رسانهای، به نوعی عقاید قالبي هستند که با تکرار ارزشهای زندگي آرمانيو مرفه، سبک زندگي مصرف محور را در بین مخاطبان مستحکم میسازند.البته از زاویۀ نگاه محققانه نسبت به بازخورد تبلیغات و پیامهای رسانهای موجود در جامعه، با رویکردی تجربيمیتوان اثر تبلیغات و پیامهای رسانهای را در تغییر سبک و سیاق زندگي و نیازهایي که در پي تکنیکهایمتقاعدکنندۀ مخاطبان در رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و بیلبوردهاي شهري ایجاد میشود را به وضوح دربین مخاطبان از نظر پوشش، آرایش، تفریحات، سرگرمي، ادبیات، چیدمان خانهها، ارزش ُها، مدهاي اجتماعي ونظایر آن مشاهده نمود. درواقع به نظر میرسد این آگاهيبخشي در فضای تبلیغات و پیامهای رسانهای به عنوانفرآیندي ارتباطي در معرفي و ترغیب مخاطبان به مصرف کالاهای تبلیغاتی )اعم از: اقتصادی، سیاسی، حقوقی،فرهنگی و اجتماعی(، در شرایطي به ثمر مینشیند که فضاي اجتماعي متناسب با سازوکارهای انگیزشي، دربرتري دادن این کالاهای تبلیغاتی در فرآیند نگرش و گزینش مخاطبان بازسازي گردد.از این ُرو مبلغین در بستر تبلیغات و پیامهای رسانهای نیاز دارند تا با شناخت عناصر و عوامل تغییردهنده سبکزندگي مخاطبان، فضاي زندگی را براي پذیرش کالاهای تبلیغاتی مورد نیاز مهیا کنند

 یشگفتار

مقدمه

مکانیزمهای اقناعِ تبلیغات و پیامهای رسانهای

انواع مکانیزمهای اقناع

انواع تاکتیکهای اقناعی

انواع روشهای اقناعی

انواع تکنیکهای اقناعی

کاربرد مکانیزمهای اقناع

کاربرد زبان متقاعد کردن مخاطبان

استراتژیهای قانع کننده مخاطبان

کاربرد تکنیکهای اقناع سازی مخاطبان

پارادایمها و رویکردهای نظری

پارادایمهای نظری

پارادایمهای محتوایی

پارادایمهای ماهیتی

پارادایمهای روشتحقیق

پارادایم اثباتگرایي

پارادایم ساختارگرایي

پارادایم انتقادگرایی

پارادایم پدیدارشناسی

دیدگاهها و نظریهها

رویکردهای نظری

رویکرد آسیب شناسی

رویکرد بی سازمانی

رویکرد کجرفتاری

رویکرد اَنگزنی

رویکرد تضاد ارزشها

رویکرد انتقادی

رویکرد برساختگرایی

فهرست مطالب

4 جامعهشناسی اقناع

روش تحلیل گفتمان اقناعی

روش تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان اقناعي

تحلیل گفتمان انتقادي

عوامل تحلیل گفتمان انتقادي

روش تحلیل گفتمان اقناعي

عوامل تحلیل گفتمان انتقادي

مفاهیم اساسی جامعهشناسی

تبیین جامعهشناختی اقناع

جمعبندی ویژگیها و دیدگاهها

فرآیند اندیشهپردازی

فرآیند ارزشگذاری

فرآیند هنجارسازی

فرآیند نمادسازی

فرآیند جامعهپذیری

فرآیند الگوسازی

جمعبندی دیدگاهها

دیدگاه انتقادی

دیدگاه کارکردی

دیدگاه سازهای

دیدگاه سیستمی

دیدگاه بازخوردی

جمعبندی نظریهها

نظریه های اقناع

با منشأ روانشناختی

نظریه های اقناع

با منشأ جامعهشناختی

نظریه های اقناع

با منشأ روانشناسیاجتماعی

5

نظریه های اقناع

با منشأ علم سایبرنتیک

نظریه های اقناع

با منشأ روششناختی

نظریه های اقناع

با منشأ وابستگی مخاطبان

نظریه های اقناع

با منشأ تأثیرات محدود

نظریه های اقناع

با منشأ پویاشناختی

نظریه های اقناع

با منشأ قدرت رهبری

نظریه های اقناع

با منشأ سبک زندگی

نظریه های اقناع

با منشأ امپراطوری

نظریه های اقناع

با منشأ نیازسنجی

نظریه های اقناع

با منشأ پیچیدگی نقش

نظریه های اقناع

با منشأ گستره همگانی

مفاهیم اساسی جامعهشناسی

پیوستها

فهرست واژههای کلیدی

فهرست اَعلام صاحبنظران و نظریهپردازان

منابع و مآخذ

گزیدهای از تکنیکهای متقاعدکننده

مورد استفاده در آگهیهای بازرگانی

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی مدیریت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved