مواد موثره دارویی
نویسنده:
استنلی.اچ توسیم
مترجم:
معصومه صفایی شکیب
سال نشر:
1399
صفحه:
424
نوبت چاپ:
1

مواد موثره دارویی ، مواد اصلی تشکیل دهنده و عامل اثر بخش محصولات دارویی هستند. پیشرفت های گسترده کشورمان در زمینه ساخت و تولید محصولات دارویی نهایی زمینه خودکفایی کشور در بسیاری از نیاز های حیاتی دارویی را فراهم کرده است. اما این خودکفای زمانی عمیق و پا برجا است که ظرفیت صنعت دارویی کشور را به تولید مواد موثره نیز توسعه دهیم. نیاز کشور به تولید انواع مواد موثره دارویی یکی از زمینه های اصلی توسعه صنعت دارویی کشور و گسترش کسب و کار های دارویی در سال های پیش رو خواهد بود. در عین حال تبدیل شدن کشور به یک تولید کننده اصلی مواد موثره دارویی مستلزم توسعه زیرساخت های صنعتی و تعمیق دانش نظارتی است. همزمان با توجه فزاینده صنعت دارویی، کتاب حاضر که یکی از مراجع معتبر در زمینه توسعه، ساخت و قوانین نظارتی مواد موثره دارویی است که به زبان فارسی به جامعه داروسازی ایران تقدیم می شود.

کتاب «مواد موثره دارویی» با ترجمه خانم دکتر معصومه صفایی شکیب و ویراستاری علمی خانم دکتر سولماز غفاری و آقای دکتر رضا غفارزادگان، در 424 صفحه در قطع وزیری و با قیمت 170 هزار تومان

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

فصل اول:مقدمه

 

1. ادغام ویکپارچگی.. 22

 

2. کیفیت/22

3. قدرتدارویی (برمبناینتیجه‌یتست‌هاینمونهای). 25

 

4. کنترلکامپیوتریواتوماسیون.. 26

 

5. خلاصه. 27

 

فصلدوم:توسعهفرآیند

 

1. مقدمه. 29

 

2. اهدافانتخابشدهدرفرآیندتوسعه‌یدارویی.. 32

 

الف) فرآیندشیمیاییتولیدیکدارو. 32

 

ب) چشم‌اندازآینده. 39

 

ج) توضیحاتجزییوتخصصی‌ترازمراحلتوسعه‌یفرآیندبالکدارویی... 47

 

1) مرحلهاول: آماده‌سازی... 47

 

2) مرحله‌یدوم: پیشرفتوتوسعه. 53

 

3) مرحله‌یتثبیت... 58

 

4) مرحله‌یانتقالفناوری... 61

 

3. ازمقیاسآزمایشگاهیتامقیاسصنعتیوفراسویآن.. 62

 

الف) مفهومفرآیندوتوسعه‌یمقیاسآزمایشگاهی... 62

 

ب) فرآیندبالابردنمقیاسیاScale up.. 67

 

1) بالابردنمقیاسیاScale upچیست؟. 67

 

2) ابزار‌هایموردنیازبرایScale up.. 71

 

پ) اهداف واحد نیمه صنعتی در تولید بالک دارویی... 73

 

ت) فناوری‌هایجدیدبرایفرآوری... 98

 

ج) واحد نیمه صنعتی 100

 

4. ویژگی‌هایفیزیکوشیمیاییبالکدارویی.. 100

 

5. گسترهدانش... 106

 

6. مسئولیتفرآوریوپردازشدرتوسعه‌یفرآیندبالکدارویی.. 115

 

الف) ایمنیفرآیندهایترموشیمیایی... 117

 

1) ارزیابیخطروروش‌هایایمنیفرآیندشیمیایی... 123

 

2) طراحیفرآیندازمخاطراتارزیابیشدهودست‌یابیبهریسکقابل‌قبول. 125

 

3) ایمنیفرآیندترموشیمیاییدرانتقالفناوری... 127

 

ب) بهداشتصنعتی... 128

 

ج) ایمنیمحیطی... 130

 

7. برون‌سپاریدرفرآیندتوسعه‌یبالکدارویی.. 131

 

8. نتیجه. 132

 

فصلسوم:بالکدارویی: طراحیفرآیند،انتقالفناوریواولینساخت

 

1. مقدمه. 135

 

2. وظایفدرطراحیفرآیندبالکدارویی.. 137

 

الف)تعریفوتعیینحدودطراحیفرآیند.. 137

 

ب) طراحیفرآیندبه‌عنوانمرحلهاولانتقالفناوری... 146

 

ج) بسطگسترهدانش وطراحیفرآیند.. 148

 

3. انتقالفناوریفرآیندبالکداروییواولینساخت... 149

 

الف) تعریفانتقالفناوریوحدودمربوطبهآن.. 149

 

ب) مکانیزم‌هایانتقالفناوری... 153

 

پ) انتقالفناوریبه‌صورتبرون‌سپاریومباحثمربوطبهارائهمجوز. 159

 

ت) ابعادنظارتیانتقالفناوری... 163

 

ج) انتقالبهفازساختکامل.. 164

 

4. جمع‌بندیتکنولوژیفرآوریبالکدارویی.. 165

 

فصلچهارم:طراحیوساختخطوطتولید

 

1. مقدمه. 169

 

2. نیازمندی‌هایحوزهکسب‌وکار. 171

 

الف) تمرکزتولیدکنندهAPI بررویمراحل.. 173

 

ب) تمرکزتولیدکنندهبرانعطاف‌پذیریدرطراحی. 174

 

پ) مکانخطتولیدجدید.. 174

 

3. توسعه‌یمحدوده‌یعملیاتاولیه. 175

 

الف) عملیاتتولیدمتوالیCampaignدربرابراختصاصیDedicated.. 177

 

ب) تجهیزاتووسایلجدیددرمقابلبازسازیتجهیزاتقدیمی... 178

 

پ) تجهیزاتوامکاناتموردقبول.. 180

 

ت) نگرانی‌هادرموردایمنیمحیط‌زیست... 181

 

4. تأسیساتآب،برقوسیستمساختمان.. 182

 

الف) سیستم‌هایآبفرآیند.. 182

 

ب) گاز. 183

 

پ) گرمایشوتهویهمطبوع.. 183

 

5. محدوده‌یعملیاتاولیهونتایجحاصلازآن.. 183

 

الف)استراتژیقرارداد. 184

 

ب) توسعه‌یاستراتژیطراحیبههمراهطراحی‌هایدقیق... 185

 

پ) تعیینوتبیینانتظارات... 187

 

6. توسعهطراحی.. 188

 

الف) تجهیزات... 189

 

ب)خطوطتولید.. 190

 

پ) جداسازیمحصول.. 192

 

7. تأسیسات (آبوبرق). 195

 

الف) سیستمآب... 195

 

1) نحوه‌یعملکرد. 196

 

2) جنبه‌یبهداشتی... 197

 

3) گردشوذخیره‌سازی... 197

 

8. ایمنی.. 198

 

9. الزاماتعملیاتخوبوبهروزساخت... 199

 

10. برنامهاحرازکیفیت... 199

 

11. توسعه‌یتوانمندی‌ها 201

 

12. آناليزمخاطراتوراهبريعمليات(HAZOP). 202

 

13. استراتژیاجرایپروژهوبرنامه‌ریزی‌هایمرتبطباآن.. 204

 

14. استراتژیتدارکاتوخرید. 206

 

15. مدیریتساخت‌وساز. 211

 

16. تأییدیهشروعکار. 213

 

17. گردشمالیپروژه،احرازکیفیتنصبوراه‌اندازی.. 213

 

18. نتایجحاصلازاینفصل.. 216

 

منابعاینفصل.. 217

 

فصلپنجم:مقرراتومسائلنظارتی

 

1. مقدمه. 219

 

2. الزاماتجهتتأییدمقرراتمربوطبهمستنداتCMC.. 221

 

الف) مواردتحقیقاتی... 221

 

ب) برنامه‌هاییبرایبازاریابیوفروش.... 223

 

3. الزاماتپسازتأییدتولید. 225

 

4. محتویاتتنظیممقرراتمربوطبهAPI. 226

 

الف) محتوایبرنامه‌هایتحقیقاتی... 226

 

ب)محتوایبرنامه‌هایفروشوبازاریابی... 232

 

1. اطلاعاتکلی... 235

 

2) اطلاعاتمربوطبهساخت... 236

 

3) شناسایی... 240

 

4) مشخصات... 241

 

5) اطلاعاتاستاندارد‌هایمرجع.. 243

 

6) اطلاعاتمربوطبهظرف - درپوشداروها 243

 

7) پایداری... 244

 

پ) سایرمدارکومستنداتموجوددربرنامه‌هایتجاري... 245

 

4. نمونه‌هایثبت‌شده. 246

 

5. بررسیوتأییدفرآیند‌ها 246

 

6. بازرسيهایپیشازتأیید. 250

 

7. ارزيابيتغييراتپسازتائید. 251

 

8. چشم‌اندازآینده. 255

 

9. منابع.. 256

 

فصلششم:اعتبارسنجی

 

1. تاریخچه. 257

 

2. تعریفاعتبار‌سنجی.. 260

 

3. مقررات.. 260

 

4. کاربرداعتبار‌سنجی.. 260

 

5. مدلچرخهحیات.. 261

 

6. اعتبار‌سنجیمحصولاتجدید. 262

 

7. اعتبار‌سنجیمحصولاتموجود. 263

 

8. اجراوپیاده‌سازی.. 264

 

اعتبار‌سنجیبالکدارویشیمیایی.. 266

 

9. کنترلهایحینفرآیند. 278

 

10. اعتبار‌سنجی عملیات شست‌وشو. 281

 

11. سیستم‌های کامپیوتری شده. 283

 

12. دستورالعمل‌هاوپرسنل.. 283

 

13. اعتبار‌سنجی بالک دارویی استریل.. 284

 

الف) استریلیزاسیونمحصولاتواطمیناندرسترون‌سازی... 284

 

ب) سیستم‌هایبسته. 284

 

14. خلاصه. 289

 

فصلهفتم:کنترلوتضمینکیفیت

 

1. مقدمه. 291

 

الف) محصولات... 291

 

ب) فرآیندتولید.. 292

 

پ) خطوطتولید.. 293

 

ت) نیرویانسانی... 293

 

ج) گروهمدیریتکیفیت... 293

 

چ) مقاماتقانون‌گذار. 294

 

ح) قوانینومقررات... 295

 

2. تعریفوتضمینکیفیتموادمؤثرهوفعالدارویی.. 296

 

الف) تعریفکیفیتمادهمؤثرهدارویی... 296

 

ب) تستAPIبراساسویژگی‌هایتعریفشدهآن.. 297

 

پ) طراحیکیفیتدرفرآیند.. 297

 

ت) اعتبار‌سنجیفرآیند.. 299

 

ج) صحتوواقعیتمراحل.. 300

 

3. مقرراتکیفی.. 301

 

الف) مقدمه: پیدایشمقرراتویژهبرایAPIها 301

 

1) قسمتاولICH Q7A: «مقدمه». 304

 

الف) رعایتالزامات... 306

 

2) قسمتدومICH Q7A: «مدیریتکیفیت». 306

 

الف) رعایتالزامات... 307

 

3) قسمتسومICH Q7A: «پرسنل». 308

 

الف) رعایتالزامات... 309

 

4) قسمتچهارمICH Q7A: «ساختمانهاوخطتولید». 309

 

الف) رعایتالزامات... 311

 

5) قسمتپنجمICH Q7A:  «تجهیزاتفرآیند». 311

 

الف) رعایتالزامات... 313

 

6) قسمتششم ICH Q7A: «مستندات». 313

 

الف) رعایتالزامات... 316

 

7) قسمتهفتمICH Q7A: «مدیریتمواد». 317

 

الف) رعایتالزامات... 319

 

8) قسمتهشتمICH Q7A: «تولیدوکنترلهایحینتولید.. 320

 

الف) رعایتالزامات... 322

 

قسمتنهمICH Q7A: «بستهبندیوبرچسبگذاریAPI وموادحدواسط». 323

 

الف) رعایتالزامات... 323

 

قسمتدهم ICH Q7A: «انبارداریوتوزیع». 324

 

الف: رعایتالزامات... 324

 

قسمتیازدهمICH Q7A: «کنترلآزمایشگاهی». 324

 

قسمتدوازدهمICH Q7A: «اعتبارسنجی». 325

 

الف) رعایتالزامات... 329

 

قسمتسیزدهمICH Q7A: «کنترلتغییرات». 329

 

الف) رعایتالزامات... 330

 

قسمتچهاردهمICH Q7A: «ردواستفادهمجددازمواد». 331

 

الف) رعایتالزامات... 333

 

قسمتپانزدهمICH Q7A: «شکایاتوفراخوانجمع‌آوریمحصول». 333

 

الف) رعایتالزامات... 334

 

قسمتشانزدهمICH Q7A: «سازندگانقراردادی (ازجملهآزمایشگاه)». 334

 

الف) رعایتالزامات... 334

 

4. کنترلکیفیتوتضمینکیفیت... 335

 

الف) کنترل‌هایآزمایشگاهیcGMPومقرراتFDA... 335

 

ب) مسئولیت‌هایواحدکیفیت... 337

 

1) رابطهگزارشدهیومسئولیت‌هایعمومی... 337

 

2) واحدکنترلکیفیت... 338

 

3) بخشتضمینکیفیت... 338

 

4) خدماتفنیوآنالیزی... 339

 

5) مدیریتکیفیت... 339

 

فصلهشتم:کارخانه

 

1. کارخانه (واحدصنعتی). 343

 

2. تولیدپیوستهوناپیوسته (بچ). 344

 

3. امکاناتاختصاصیدربرابرامکاناتمشترکبرایساخت... 346

 

4. شیفتکاری.. 346

 

5. عملیاتاستریلسازی.. 348

 

الف) استریلیزاسیونترمینال.. 349

 

ب) پردازشآسپتیک.... 350

 

6. اتاقتمیز. 351

 

7. کنترلهزینه‌ها 353

 

8. هزینه‌هایسربار. 356

 

9. ایمنی.. 357

 

الف) حفاظتازخطوطتولید.. 358

 

ب) حفاظتازکارکنان.. 359

 

10. مسائلزیست‌محیطی.. 359

 

 

 

فصلنهم:مدیریتمواد

 

1. مقدمه. 361

 

2. برنامه‌ریزیتولید. 363

 

3. مدیریتموجودی(انبار). 364

 

4. مدیریتخریدوتأمین.. 365

 

5. توزیعوحمل‌ونقل.. 370

 

6. فناوریاطلاعاتIT.. 371

 

7. مدیریتکیفیت... 371

 

منابعاینفصل.. 373

 

فصلدهم:نگهداریوحفاظتازکارخانه

 

1. مقدمه. 377

 

2. برنامه‌هایاستراتژیک... 378

 

3. کارتامتیازمتوازن.. 379

 

4. اساسحفاظتونگهداری.. 381

 

5. نظارتبرشرایط.. 383

 

6. اپراتورقابل‌اعتماد. 384

 

7. مهندسیمطمئن.. 384

 

8. مدیریتریسک... 388

 

9. خلاصهاینفصل.. 389

 

واژه‌نامه. 391

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پزشكي داروسازي
داروسازي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved