کاربرد مدل راش: «به همراه آموزش تحلیلگر Winsteps»
نویسنده:
فرهاد بلاش، ندا سنجری
مترجم:
_
سال نشر:
1400
صفحه:
275
نوبت چاپ:
1

 اندازه گیری به عنوان یکی از کهن‌ترین نیازهای بشر همواره در حالت طور و تکوین بوده است. آشنایی با مدل اندازه گیری راش از سال 2013 در شرایطی برایم ایجاد شد که به شدت درگیر رساله دکتری بودم . در رساله‌ای که با آن روز و شب می‌گذراندم، روش تحلیل داده ها، نسبت به پرسش‌های پژوهش کیفی بود و با تکنیک‌های کدگذاری در حال آشنایی و انس بودم، یک روز هنگام مراجعه به استاد راهنما، متوجه شدم تمام ذهن و حواسش درگیر مباحث مربوط به نظریه پاسخ سوال است. به محض اینکه خواستم در ارتباط با پیشرفت کار رساله طرح موضوع کنم ایشان از من خواستند، مورد کاری درباره رساله را کامل فراموش کنم و چند جلسه‌ای به توضیحات وی درباره مدل راش گوش فرادهم و عمیقا درباره آن فکر کنم. به خاطر علاقه‌ای که به فراگیری این مبحث پیدا کرده بودم از من خواستند در چندین کارگاه تحلیل راش ایشان رایگان شرکت کنم. در آن دوران استادم مشغول نوشتن کتابی مقدماتی درباره تحلیل راش بود که آن را به زبان اندونزیایی که زبان مادریشان بودم نگاشت. توام شدن این ماجرا با یکسال تدریس درس سنجش و انداز هگیری برای دانشجویان بین‌الملل دانشگاهی که در آن تحصیل می‌‍‌کردم، انگیزهای در من ایجاد کرد تا بعد از پایان تحصیل، در کوتا ه‌ترین فراغت برای علاق همندان به مباحث سنجش و اندازه‌گیری کتابی دراین حوزه هرچند مقدماتی تدوین کنم. پس از دوران پسادکتری بلافاصله به دانشگاه ملحق شدم و به شدت درگیر فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی شدم تا جایی که حجم کارها فرصتی برای نگارش اثری که به خود قول داده بودم را به من نداد، اما خوشبختانه تقدیر نوعی دیگر یار شد. از بین دانشجویانی که در فعالیت‌های پژوهشی با من همکاری می‌کردند، فردی مصمم، دانش پژوه  و باهوش در مباحث آماری، به نام خانم ندا سنجری بود که در طی این دو سال همواره بنده را ترغیب به نوشتن این مبحث و نرم افزار تحلیل آن می‌نمود. پس از فراغت تحصیلی ایشان از کارشناسی ارشد روا نشناسی تربیتی در کنار دیگر فعالیت‌های پژوهشی تدوین این اثر را در اولویت کارهایمان قرار دادیم.

 

فصل اول- کلیات

فصل دوم - عملکرد نرم افزار و مفاهیم اساسی

فیلم مقدماتی

نصب نرم افزار

اجرای نر م افزار

نقشه های خروجی خواناتر

نمودارهای مسیر و نمودارهای حبابی

اندازه گیری جمع پذیر عملی: نورمن کمبل و دانشمندان اجتماعی

جورج راش (1980-1900)

مدل دو وجهی راش

احتمالات، لگاریتم‌ها و مدل راش

winsteps و تنظیم کنترل داده با STATA و Excel, R, SAS, SPSS

بیشتر فکر کنید در مورد...

مطالعه تکمیلی در مورد اندازه‌گیری راش

پیوست 1 . نمایش پسوندهای نام پرونده

W insteps پیوست 2. تغییر ویرایشگر متن استفاده شده توسط

پیوست .3 لگاریتم‌ها چه هستند؟

پیوست .4 تغییر اندازه حباب‌ها در نمودار حباب اکسل )نقشه‌های مسیر (

N otePad. تغییر شکل . 5 پیوست

ایمیل در صورت بروز مشکل و  PrintScreen.  6 پیوست

 

فصل سوم مدلهای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل برازش

تمایل به دانش  پرونده کنترل و داده‌ها

تمایل به دانش اولین گامهای تجزیه و تحلیل

مدل‌های چند وجهی راش

تشخیص اندازه متوسط آزمایشی سوال  مقوله بندي

مدل و منحنیهای ویژگی سوال آزمایشی (ICCS)

آمار برازش راش دووجهی

بررسی آماره داخل برازش و خارج برازش

محاسبات داخل برازش و خارج برازش MNSq آماره میانگین مربعات

بررسی آمار برازش

آماره برازش چندوجهی و نمودار گاتمن

مطالعه تکمیلی

پیوست .1 انحرافات نرمال واحد

پیوست 2. مجذور خی، مربع میانگین و درجات آزادی

 

فصل چهارم- توضیحات کاربردی

مدل امتیاز جزئی Rasch-Masters

مدل مقیاس رتبه بندی برای گروه  سوال‌ها

توصیف مقوله

میانه آستانه‌های را ش تورستون

میانگین آستانه‌های نقطه نمره‌گذاری نیمه راش

دقت، صحت، خطاهای استاندارد

خطاهای استاندارد واقعی

آمار پایایی و جدایش

فایل‌های خروجی و لنگراندازی

 

فصل پنجم- خط پایان

کنش افتراقی آزمون (DTF)

کنش افتراقی سوا ل (DTF) DTF یکسان

DTF غیرهمسان

تحقیقات چند بعدی

پروژه ویژه

پیوست شماره1. آماره T  دانش آموزان

واژه نامه

منابع

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه رياضی و آمار

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved