قارچ شناسی پزشکی
نویسنده:
شهلا شادزی
مترجم:
سال نشر:
1393
صفحه:
376
نوبت چاپ:
15

همزمان با پيشرفت رشته هاي مختلف در علوم پزشكي، قارچ شناسي پزشكي نيز در زمينه هاي گوناگون تفسير و تحولي چشمگير داشته است.

در گذشته عفونت هاي قارچي انسان محدود به انواع خاصي بود، ليكن امروزه انواع قارچ هاي بيماري زاي انسان به طور قابل ملاحظه اي رو به افزايش نهاده است و همه ساله انواعي از قارچ هاي فرصت طلب به جمع قارچ هاي بيماري زا افزوده مي شوند. اين قارچ ها با وجودي كه از زمان هاي قديم نيز در محيط موجود بوده اند، ليكن فرصت و شرايط مناسب جهت اعمال بيماري زايي آنها فراهم نبوده است.

امروزه با پيشرفت علم قارچ شناسي اكثر مباحث پيرامون مطالعات مولكولي قارچ ها متمركز شده است كه با استفاده از اين روش ها تا حدودي به مسائل دشوار و مجهول در اين زمينه دست يافته اند.

كتاب حاضر در شانزده فصل مباحث مقدمه اي بر قارچ شناسي پزشكي، اكتينوميستهاي بيماري زا، مخمرهاي بيماريزا، بيماري هاي باكتريايي و قارچي سطحي، عفونت هاي قارچي جلدي، عفونت هاي قارچي زيرجلدي، عفونت هاي قارچي دروني و بيماري هاي نادر به علت برخي از قارچ ها و جلبكها را مطرح مي كند.

همچنين مباحث عفونت هاي قارچي چشم، ميكوتوكسيكوز، آشنايي با ساير وضعيتهاي معمولي در آزمايشگاه، جمع آوري نمونه هاي كلينيكي جهت مطالعات قارچ شناسي، محلول هاي شفاف كننده، رنگ آميزي و تهيه لام مستقيم از مواد كلينيكي، كاربرد برخي از تست هاي آزمايشگاهي در تشخيص قارچ ها، ايمني و مراقبت هاي لازم در آزمايشگاه قارچ شناسي و تازه هاي قارچ شناسي پزشكي مورد بررسي قرار گرفته است.

پيشگفتار/10

فصل اول: مقدمه اي بر قارچ شناسي پزشكي/11

طبقه بندي قارچها/13

مشخصات قارچها/14

قارچهاي كپكي (Moulds)/15

قارچهاي مخمري و مخمر مانند (Yeast , Yeastlike)/17

توليد اسپوروكونيدي/18

ساختمان اندامهاي رويشي/19

توليد مثل غير جنسي در قارچها Asexual reproduction/20

توليد مثل جنسي (Sexual reproduction)/24

توليد اووسپور (Ospore)/24

توليد زيگوسپور (Zygospore)/24

توليد آسكسپور (Ascospore)/25

توليد بازيديوسپور (Basidiospore)/26

 

فصل دوم: اكتينوميستهاي بيماريزا/29

مشخصات برخي از جنسهاي اكتينوميستال/30

اكتينوميكوز Actinomycosis/32

نوكارديوز Nocardiosis/38

 

فصل سوم: مخمرهاي بيماريزا/43

كانديدياز Candidiasis/44

كريپتوكوكوز Cryptococcosis/59

ژئوتريكوز Geotrichosis/65

رودوتورولوز Rhodotorulosis/67

عفونت به علت ساير مخمرها/68

 

فصل چهارم: بيماريهاي باكتريايي و قارچي سطحي/69

ساختمان پوست/69

آشنايي با اشكال مختلف ضايعات پوستي/71

پي‌تي‌ريازيس ورسي كالر Pityriasis Vesicolor/72

كچلي سياه Tinea nigra/77

پيدرا Piedra/80

تريكوميكوز زيربغل Trichomycosis Axillaris/83

اريتراسما Erythrasma/85

درماتوفيلوز Dermatophilosis/87

كراتوليز حفره‌اي Pitted keratolysis/89

 

فصل پنجم: عفونتهاي قارچي جلدي/93

كچلي‌ها، درماتوفيتوز (Dermatophilosis)/93

اپيدميولوژي كچليها/96

كچلي سر Tinea capitis/99

فاووس Tinea favosa/105

كچلي بدن Tinea corporis/108

تينه آمبريكاتا (توكلو) Tinea imbricate/112

كچلي ناخن Tinea unguium/113

اونيكو ميكوز Onychomycosis/117

كچلي كشاله ران Tinea cruris/118

كچلي پا Tinea pedis/121

درماتوفيتيد ''Id'' reaction (dermatophytid)/126

كچلي دست Tinea manuum/128

كچلي ريش Tinea barbae /129

كچلي در حيوانات/132

درمان عفونتهاي قارچي پوست (درماتوميكوز)/137

داروهاي مورد استفاده در ساير بيماريهاي قارچي/141

تشخيص آزمايشگاهي در ماتوفيتوز/142

ايمني و سرم شناسي/147

موارد استفاده از لامپ وود در كچليها/148

مشخصات درماتوفيتها و گونه‌هاي مهم پاتوژن/149

اختلافات مهم تشخيصي در دو جنس ميكروسپوروم و تريكوفيتون/149

 

فصل ششم: عفونت هاي قارچي زير جلدي/163

مايستوما Mycetoma/163

بوتريوميكوز Botryomycosis/172

كروموبلاستوميكوز Chromoblastomycosis/174

اسپوروتريكوز Sporotrichosis/179

رينوسپوريديوز Rhinosporidiosis/188

انتموفتوروميكوز Entomophtohoromycosis/192

لوبوميكوز Lobomycosis/199

 

فصل هفتم: عفونتهاي قارچي دروني/203

الف ـ عفونتهاي حاصله از پاتوژنهاي حقيقي/203

كوكسيديوئيدوميكوز Coccidioidomycosis/206

هيستو پلاسموز Histoplasmosis/212

هيستو پلاسموز آفريقايي/217

بلاستوميوز Blastomycosis/218

پاراكوكسيديوئيدوميكوز Paracoccidioidomycosis/222

ب ـ عفونتهاي حاصله از قارچهاي فرصت طلب /224

سود آلشرياز (سدوسپوريوز) Pseudallescheriasis/225

آسپرژيلوز Aspergillosis/226

موكورميكوز Mucormycosis/236

 

فصل هشتم: بيماريهاي نادر به علت برخي از قارچها و جلبكها/243

پروتوتكوز Protothecosis/244

بازيديو ميكوز Basidiomycosis/246

نوموسيستوز Pneumocystosis/248

هيفوميكوز Hyphomycosis/249

فئوهيفوميكوز Phaeohyphomycosis/251

ميكوسنتر و سپورا اسرينا/253

 

فصل نهم: عفونتهاي قارچي چشم/255

كراتيت قارچي/255

عفونتهاي آندوژن چشم/257

عفونتهاي توسعه يافته چشم/258

عفونت قارچي گوش Otomycosis/258

 

فصل دهم: ميكوتوكسيكوز/263

ميكوتوكسيكوز/263

ميستيسوس Mycetismus/266

بيماريهاي آلرژيك Allergic diseases/267

 

فصل يازدهم : آشنايي با ساپروفيتهاي معمولي در آزمايشگاه/271

1ـ قارچهاي ساپروب رده زيگوميست/272

2ـ قارچهاي ساپروب رده هيفوميست/273

الف ـ انواع بي‌رنگ (Hyaline Hyphomycetes)/273

ب ـ هيفوميستهاي سياه Dematiaceous (phaeo) Hyphomycetes/279

 

فصل دوازدهم: جمع آوري نمونه‌هاي كلينيكي جهت مطالعات قارچ شناسي/285

برداشت از ضايعات قارچي پوست/285

طرز برداشت نمونه در بيماريهاي قارچي زير جلدي/287

نمونه هاي مورد استفاده در عفونتهاي سيستميك/288

برداشت از وسايل بيماران/291

ارسال نمونه‌هاي پستي براي مطالعات قارچ شناسي/291

 

فصل سيزدهم: محلولهاي شفاف كننده، رنگ آميزي و تهيه لام مستقيم از مواد كلينيكي/293

انواع محيطهاي كشت مورد مصرف در آزمايشگاه قارچ شناسي/299

روش انجام كشت نمونه در محيط/303

استفاده از رنگ و مشخصات كلني به منظور تشخيص قارچ/319

 

فصل چهاردهم: كاربرد برخي از تستهاي آزمايشگاهي در تشخيص قارچها/309

طريقه جداكردن درماتوفيتها و ساير قارچهاي كراتين دوست از خاك/309

جداسازي قارچهاي پاتوژن خاك با استفاده از حيوان آزمايشگاهي/310

رشد درون شيشه‌اي درماتوفيتها در مو hair baiting (perforating) test/310

انجام تست حساسيت نسبت به گريزئوفولوين/312

نشان دادن مرحله مخمري قارچهاي دي مورفيك با تلقيح به حيوان/312

جداسازي برخي از قارچها در محيط حاوي سيكلوهكزيميد/313

توليد آسكسپور (ايجاد مرحله كامل) در مخمرها/314

تست اوره آز/314

 

فصل پانزدهم: ايمني و مراقبتهاي لازم در آزمايشگاه قارچ شناسي/315

حفظ و نگهداري كشتهاي استوك در آزمايشگاه/316

مبارزه با مايت/318

استفاده از رنگ و مشخصات كلني به منظور تشخيص قارچ/319

 

فصل شانزدهم: تازه‌هاي قارچ شناسي پزشكي/325

جايگاه قارچها در بين موجودات زنده، مبدا و منشاء آنها/325

طبقه بندي جديد قارچها/327

عفونتهاي قارچي فرصت طلب در افراد مبتلا به نقص ايمني /327

مكانيسم بيماريزائي قارچها/330

استفاده از روشهاي نوين در تشخيص قارچها/333

فهرست منابع/336

ضميمه راهنماي تشخيص بيماريهاي قارچي/342

فرهنگ واژه‌ها/359

فهرست اسامي جنسها و گونه‌ها/363

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پزشكي پزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved