« هوشیاری و عقلانیت یکپارچه زیست محیطی»
نویسنده:
دکتر جهانگرد محمدی
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
1002
نوبت چاپ:
1

کتاب « هوشیاری و عقلانیت یکپارچه زیست محیطی» يک اثر تألیفی است که به قلم دکتر جهانگرد محمدی استاد تمام گروه خاک شناسی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شهرکرد در 1002صفحه در قطع رحلی، تألیف و به همت انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است.  در بخشی از کتاب آمده است یکی از مهمترین کانون های توجه و تمرکز بسیاری از ساکنان کره خاکی، پرسمان های زیست محیطی است که در پیکره بحران های زیست گاهی آشکار گردیده است. افزون برآن، جهان درگیر دیگر چالش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که بر روی هم یک فرابحران اَبَرپیچیده، سرکش و افروزه را در پیش روی انسان ها نهاده است. ما به گونه ای بی درنگ و شتابان نیازمند اَبَرهوشیاری و فراعقلانیتی فراگیر، همه سوی نگر، یکپارچه و همه دیدگاه گرا هستیم تا برپایه ی آن همه قلمروهای دانش و آگاهی، خرد و فرزانگی، روش ها و رویکردهای معرفت آموزی و ابعاد درونی/برونی و فردی/گروهی واقعیت های جهان هستی را در کنارهم سامان دهیم. تحت یک هوشیاری و عقلانیت یکپارچه زیست-محیطی، پرسمان ها و مخمصه های زیست گاهی چهارچشمه ای دیده میشوند: (1) پرسمان و بحران هوشیاری و عقلانیت، (2) پرسمان و بحران فرهنگ، (3) پرسمان و بحران رفتار و (4) پرسمان و بحران سیستم ها. نوشتار حاضر در تلاش است که در پاسخی یکپارچه به طیف گسترده ای از پرسمان های پیچیده و سرکش زندگی بر روی کره خاکی و ازجمله بحران های زیست محیطی بدست دهنده فراالگویی از دگرش و فرگشت به بلندای هوشیاری و تارک نشینی بر ترازهای فرازینه عقل (ذهن) و هوشیاری در راستای زایش سبک نوینی از اندیشه ورزی فرانگرانه و روامدارانه باشد.

 

فصل اول: جهان سه گانه ها، هولون ها و ساختار هولارکی

فصل دوم: چیستی طبیعت و محیط زیست در گذر زمان 

فصل سوم: فراالگوی اکوآل: سه گانه های جداناپذیر

فصل چهارم : درون شناسی کیستی پرسمان های زیست محیطی

فصل پنجم : الگوی گریوزی پویایی های مارپیچ: 1) نگره پردازی میم های ارزشی

فصل ششم : الگوی گریوزی پویایی های مارپیچ: 2) پیمایش میدانی میم های ارزشی 

فصل هفتم : الگوی هم تافتی سلسله مراتبی (مدل کامونز/فریناخت) 

فصل هشتم : ترازهای هوشیاری در فراالگوی اکوآل (فرانگره ی یکپارچگی کن ویلبر)

فصل نهم: ترازهای هوشمندی و هوشیاری زیست محیطی

فصل دهم: عقلانیت یکپارچه ی زیست محیطی: مختصات و آینده ی آن

 

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved