مواد ذره ای تحت اثربارگذاری ضربه ای و انفجار
نویسنده:
پدمانا ویوک سیتارام
مترجم:
پیام کشاورز میرزا محمدی / سید حامد خلیل پور / حسن پارسا
سال نشر:
1401
صفحه:
200
نوبت چاپ:
1

پدیده انفجار دارای ماهیتی پیچیده بوده و شناخت دقیق این پیچیدگیها از آن جهت حائز اهمیت است که همواره شاهد اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر محیط اطراف خود هستیم. مهمترین گامها در جهت شناخت یک پدیده ناشناخته، مطالعه مستمر، پژوهش عمیق و در نهایت لمس فیزیکی و مشاهده عینی واکنش و فرآیند آن است. مطالعات گسترده پیرامون انفجار و شناخت کامل و مقابله با آن، در قرن 12 و بهخصوص پس از افزایش سطوح تهدید توسط گروههای تروریستی در جهان صورت گرفت و زمینهساز شکلگیری کمیتههای مشترکی متشکل از دانشگاههای برتر دنیا و برخی شرکتهای مشاور مهندسی عمران در حوزه مربوطه شد. وظیفه اصلی این کمیتهها، بحث و بررسی پیرامون شناخت دقیق و تحلیل پدیدههای بهشدت مخرب نظیر انفجار، با هدف مقابله و کاهش اثرات این پدیده به عنوان یک بار طراحی در سازهها بود. در سالهای اخیر، درنظر گرفتن بار انفجار بهعنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین عوامل طراحی در تاسیسات نفتی و پتروشیمی، جزء الینفک آیین نامههای مهندسی بوده است. با توجه به شرایط ویژه کشور ما میتوان گفت پرداختن به حوزه انفجار و کاربردهای آن از منظر مهندسی عمران و همچنین مالحظات آن از هر دو دیدگاه دانش و فناوری امری اجتنابناپذیر بوده و به همین جهت، الزام پژوهش پیرامون این مبحث علمی در فضای آکادمیک کشور اهمیت خاصی پیدا میکند. با توجه به تجربهی چندین ساله مترجمان در بحث انفجار، و تحلیل، طراحی و مقاومسازی سازهها در برابر آن و همچنین انتشار دهها مقاله در راستای غنیسازی ادبیات این موضوع، در کنار توسعه منابع در دسترس در کشور، تصمیم بر ترجمه کتب مرجع در این خصوص با عناوین "موجهای انفجار"، "اثرات انفجار" و "مواد ذرهای تحت اثر بارگذاری ضربهای و انفجاری" گرفته شد. این کتاب، سومین اثر از مجموعهی محتوای تولیدشده بهشمار رفته و به انواع بارگذاری پیشگفتار مترجمان نمونههای مواد ذرهای )بهویژه ماسه و همچنین شیشه(، اعم از بارگذاری ضربهای، بارگذاری انفجار هوا و انفجار مدفون میپردازد. امید است این کتاب به عنوان یک راهنمای آموزشی برای مهندسان، پژوهشگران و عالقهمندان به مطالعه و تحلیل پدیده انفجار، جهت درک بهتر و عمیقتر این پدیده مورد استفاده قرار گیرد و برای تحلیل و طراحی سازههای امن در برابر انفجار، متناسب با مالحظات خاص طراحی و اجرایی کشور، راهگشا و مفید باشد


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved