کنه های اریوفید پیشرفت و پیش بینی
نویسنده:
ادوارد آ.یوکرمن
مترجم:
کتایون خردمند-جاماسب نوزری-محمدرضا هواسی-یاشار فرزانه
سال نشر:
1401
صفحه:
590
نوبت چاپ:
1

 

پیشگفتار 17

منابع 19

چه چیزی در مورد کنه‌های اریوفید «کمبود» است؟

چکیده 21

وضعیت تحقیق و وظایف 26

روش‌های پرورش 33

مطالعات زیست‌شناسی مولکولی 34

ناقل ویروس 36

اکولوژی و جنبه‌های زیست‌شناسی 40

فیزیولوژی 42

پارامترهای تاریخچه زندگی 43

منابع شبکه 51

منابع 56

مطالعات رفتاری روی کنه‌های اریوفید: مروری کلی

چکیده 81

مقدمه 83

رفتار جستجوی غذا 84

پذیرش و تغذیه میزبان 91

دستور‌العمل‌های آینده 93

پذیرش و تغذیه میزبان 94

رفتار جنسی 95

جذب به اسپرماتوفورها 98

نرخ گذاشتن اسپورماتوفور و انزال استراتژیک 99

حضور نرها قبل از ظهور ماده‌ها و جلوگیری از رقابت اسپرم خارجی 101

سیستم‌های جفت‌گیری اریوفید 106

دستورالعمل‌های آینده 107

دفاع در برابر شکارگرها 109

دستورالعمل‌های آینده 115

رفتار اجتماعی 116

دستورالعمل‌های آینده 120

دیدگاه‌های دیگر برای مطالعات رفتاری روی کنه‌های اریوفید 120

منابع 122

فعل و انفعالات کنه اریوفید - گیاه: بیوشیمی سلولی و پاسخ‌های متابولیکی ناشی از گیاهان آسیب‌دیده از کنه. قسمت اول

چکیده 137

مقدمه 138

از نفوذ استایلت کنه اریوفید تا آسیب سلول 139

بیوشیمی سلولی در اندام‌های گیاهی در رابطه با تغذیه کنه اریوفید 142

کنه‌های زندگی آزاد و گیاه میزبان حساس 142

القا‌کننده‌های گال کنه و گیاه میزبان حساس 146

القا‌کننده‌های گال کنه و گیاه میزبان مقاوم 155

پاسخ‌های متابولیکی منتخب در گیاهان میزبان در رابطه با تغذیه کنه اریوفید 157

نکات و توصیه‌های نهایی برای مطالعات آینده 163

منابع 164

فعل و انفعالات کنه گیاه - اریوفید: و تغییرات ریخت‌شناسی ویژه و غیرویژه. قسمت دوم

چکیده 177

مقدمه 178

علائم کلان ریخت‌شناسی گیاه میزبان با توجه به روش زندگی کنه اریوفید 178

علائم پیچیده و مختلط ناشی از تغذیه کنه اریوفید و / یا انتقال پاتوژن 185

نتیجه‌گیری و تحقیقات آینده 190

منابع 191

 

اختصاصی‌بودن و تخصص میزبان گیاهی در کنه‌های اریوفید و اهمیت آن‌ها برای استفاده از کنه‌های اریوفید به‌عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی علف‌های هرز

چکیده 197

مقدمه 199

عوامل مؤثر بر تخصص و ویژگی میزبان 201

مواد و روش‌ها 206

یافته‌ها: الگوهای ویژگی میزبان در کنه‌های اریوفید 208

آزمایش تخصص میزبانی در کنه‌های اریوفید و اهمیت آن برای کنترل بیولوژیکی علف‌های هرز 216

نتیجه‌گیری و مسیرهای آینده 222

منابع 227

اثربخشی کنه‌های اریوفیدی برای کنترل بیولوژیکی گیاهان علف‌های هرز و چالش‌هایی برای تحقیقات آینده237

چکیده 237

مقدمه 239

وضعیت اریوفیدهای معرفی شده 241

معرفی‌های تصادفی 251

دیگر گونه‌های اریوفیدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند 258

ارزیابی پیش رهاسازی عوامل مؤثر در آینده 261

آزمایش تخصص میزبانی 269

کارایی 270

پراکندگی 272

ثبات تکاملی 273

آینده‌پژوهی 276

منابع 280

تأثیر اریوفیدها بر محصولات: مسائل اخیر در مورد

ACULUS SCHLECHTENDALI ،  CALEPITRIMERUS VITISو  ACULOPS LYCOPERSICI

چکیده 305

مقدمه 306

کنه زنگ سیب، ACULUS SCHLECHTENDALI 307

کنه زنگ انگور، CALEPITRIMERUS VITIS 316

پویایی جمعیت و کلنیسازی روی گیاهان 318

کنترل 319

کنه حنایی گوجه فرنگی، ACULOPS LYCOPERSICI 321

کنترل و چشم‌اندازهای کنترل بیولوژیکی 325

اظهارات نهایی 328

منابع 331

بینشی از برخی جنبه‌های مربوط به کنه‌های اریوفید ساکن جنگل‌ها، درختان زینتی و بوته‌ها

چکیده 341

مقدمه 342

مطالعه موردی 1: کنه‌های اریوفید ساکن درختان و بوته‌های سوزنی برگ در جنگل‌های مناطق معتدل 343

توزیع در داخل گیاه 345

آسیب‌ها 346

تنوع گونه‌ها 348

مطالعه موردی 2: TRISETACUS JUNIPERINUS، کنه‌ای خسارت‌زا به مخروطیان کشت‌شده 350

توسعه سیستم ارزیابی خسارت 354

مطالعه موردی 3: فون اریوفید زیان‌آور گیاهان زینتی در لهستان 358

نتیجه‌گیری مطالب 365

سپاسگزاری 368

منابع 369

نقش اریوفیدها در اپیدمیولوژی پاتوژن قارچی، ارتباط محض یا تعامل واقعی؟

چکیده 377

مقدمه 379

نقش کنه جوانه انبه در بدشکلی انبه: یک مطالعه موردی 381

همراه داشتن کنیدی روی یا داخل بدن ACERIA MANGIFERAE 383

انتقال کنیدی به محل نفوذ 384

کمک به نفوذ کنیدی 385

ارتباط بین آلودگی قارچی و سطح جمعیت کنه‌ها 385

کمک به انتشار هوایی کنیدی 388

ارتباط بین کنه زنگ غلات ABACARUS HYSTRIX و زنگ‌های ناشی از PUCCINIA SPP. 389

ارتباط بین آلودگی قارچی و سطح جمعیت کنه‌ها 391

بحث 392

سپاسگزاری 396

منابع 397

کنترل کنه‌های اریوفید: آخرین سطح روش‌ها و چالش‌های آینده

چکیده 403

مقدمه 404

کنه‌های اریوفید به‌عنوان آفت‌های زراعی 405

کنترل شیمیایی 408

جایگاه کنه‌کش 410

توسعه مقاومت 417

کنترل بیولوژیکی 419

امکان کنترل زیستی پاتوژن‌های قارچی 427

مقاومت گیاه 429

نتیجه‌گیری 430

سپاسگزاری 430

منابع 431

کنه‌های اریوفید وارداتی: مروری کلی بر تأثیر، مسیرها، پیشگیری و چالش‌های آن‌ها

چکیده 445

مقدمه 447

اریوفیدها به‌عنوان گونه‌های وارداتی 448

کنه‌های اریوفیدی وارداتی و تأثیر آن‌ها 453

کنه‌های اریوفید وارداتی در اروپا 453

کنه‌های اریوفید وارداتی در ایالات متحده آمریکا 463

حملات اریوفید در سرزمین اصلی چین 467

کنه وارداتی حلقه‌ای گندم، ACERIA TOSICHELLA و ویروس‌های مرتبط تهدیدی ... 469

کنه نارگیل، ACERIA GUERRERONIS تاریخچه تهاجم، تأثیر و چالش کنترل بیولوژیک کلاسیک 471

گذرگاه‌های مربوط به کنه‌های اریوفید 476

امنیت زیستی و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر کنه‌های اریوفید 478

بازرسی در نقاط عزیمت و ورود و قرنطینه پس از ورود 479

رهگیری کنه اریوفید 481

مبارزه‌های قرنطینه‌ای و دفع اریوفید 482

چالش‌ها 484

منابع 487

روش‌های مبتنی بر DNA برای مطالعات کنه اریوفید: بررسی، جنبه‌های مهم، چشم‌اندازها و چالش‌ها

چکیده 503

مقدمه 505

پیشرفت در ژنتیک مولکولی و استفاده از نشانگرهای مبتنی بر DNA 506

DNA ابتکار بارکدگذاری 508

وقتی زیست‌شناسی اریوفید و روش‌های مولکولی با هم روبرو می‌شوند 510

شناسایی گونه‌ها 513

تعامل کنه - گیاه و مدیریت آفات 515

حرکات آفات، الگوهای کلنی‌سازی و تهاجمات زیستی: کنه نارگیل ACERIA GUERRERONIS، یک مطالعه موردی 517

جنبه‌های فنی مهم در استفاده از روش‌های مولکولی برای مطالعه زیست‌شناسی اریوفید 518

استخراج DNA و نمونه‌های شاهد 518

همکاری بین متخصصان مولکولی و تاکسونومی 520

روش‌های مولکولی برای مطالعه اریوفیدها: راه‌های جدید 520

نگاهی به آینده 523

منابع 524

جمع‌آوری و تشخیص کنه‌های اریوفید

چکیده 531

مقدمه 532

بررسی روش‌ها 534

روش‌های استخراج 538

روش‌های جمع‌آوری برای مطالعات مولکولی 542

نتایج اظهارات 544

منابع 545

روندها و روش‌های پیشنهادی برای مطالعات ریخت‌شناسی

(ACARI: PROSTIGMATA) ERIOPHYOIDEA

چکیده 549

مقدمه 551

نگهداری 555

نگهداری دائمی به‌عنوان نمونه‌های خشک شده 556

نگهداری دائمی در مواد نگهدارنده مایع 559

بررسی اریوفیدها و ابزارها 562

شفاف‌سازی 564

اسلاید کردن 568

اسلایدهای بیش از حد شفاف شده 569

بازیابی نمونه‌های اسلایدشده از اسلایدها 570

ترسیم‌های خطی 570

محتوایی که باید در ترسیم‌های توصیفی اریوفید موجود باشد 574

صفحه پرودورسال 577

ناحیه پیش‌‌ران و دستگاه تناسلی 577

پاها 578

نمای شکمی پشتی DIPTILOMIOPIDAE 578

ترسیم‌های نمای جانبی 578

تهیه صفحه آخر 579

اندازه‌گیری‌ها 581

کامل بودن توصیفات 586

نتیجه‌گیری اظهارات 587

سپاسگزاری 587

منابع 588


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved