شرکت‌های دانش بنیان در نظم قوانین و مقررات
نویسنده:
صادق صیادی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
218
نوبت چاپ:
1

در  نظام حقوقی ایران نخستین قانون گذاری در خصوص شرکت های دانش بنیان در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مصوب سال 1383 صورت گرفته است.پس از آن ، در قوانین و مقررات متعددی به مباحث مختلف این دسته از شرکت ها پرداخته شده که اغلب آن ها به صورت پراکنده وضع گر دیده اند.

در این مجموعه تلاش شده است با گرد آوری و پالایش قوانین و مقررات موجود در حوزه شرکت های دانش بنیان با آخرین  اصلاحات و الحاقات انها، بستری فراهم شود تا فعالین و علاقه مندان  این حوزه بتوانند در قالب یک کتاب به قوانین و مقررات پراکنده ی شرکت های دانش بنیان دسترسی داشته باشند.

به همین منظور این مجموعه  در هفت فصل طبقه بندی گشته است: فصل اول) اسناد- فصل دوم) قوانین  - فصل سوم)آیین نامه ها- فصل چهارم)اساسنامه ها - فصل پنچم) تصویب نامه ها - فصل ششم) دستور العمل ها - فصل هفتم) شیوه نامه ها . در هریک از این فصول نیز نسبت به درج مقررات به دو طریق عمل شده است: الف) یا کلیه مواد مقرره مورد نظر درج گردیده  ب) یا صرفاً موادی از آن مقرره درج گردیده که مرتبط با شرکت های دانش بنیان است.

مقدمه  / 9
فصل اول: اسناد  /11
سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396 /13
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی )بخش های اول و دوم( مصوب 1400 /16
فصل دوم: قوانین /19
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات
بعدی تا تاریخ 1401 / 21
قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/ 25
از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401 /  36
از قانون عملیات بانكی بدون ربا ) بهره( مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401/ 37
از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401 ./ 39
از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی تا تاریخ 51/1388
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا
تاریخ 1399/ 52
از قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1396 / 53
از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401 /  55
از قانون الحاقات موادی به قانون تنظیم بخشی  از مقررات مالی دولت ) 1( مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ57 / 1388
از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1399/  58
6 شرک تهای دانش بنیان در نظم قوانین و مقررات
از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴( قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تا تاریخ 1398    / 59
از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1396 /  66
از قانون امور گمركی مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401 /  68
از قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ) 104 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401 / 71
از قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارک های علمی مصوب 1391 /  72
از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ۲( مصوب 1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ75/1401
از قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401/ 77
از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1396 / 82
از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1401/ 90
از قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا
تاریخ 1401/ 96
از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی/  98
از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 /104
فصل سوم: آیین نامه ها./105
آیین نامه اجرایی ماده ) 47 ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با
اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1394/107
آیین نامه حمایت از حضور افراد و شرکت های دانش بنیان در فن بازارها و نمایشگاه های بین المللی مصوب 1390/ 111
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1391 با
اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1400 /113
آیین نامه اجرایی ماده ) 132 ( اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ) 31 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی كشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1400/ 118
آیین نامه اجرایی ماده ) ۴۴( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با الحاقات بعدی تا تاریخ124/1395
آیین نامه اجرایی بند )د( ماده ) 132 ( اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ) 31 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1400 /127
آیین نامه حمایت از شركت های نوپا مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1399/129
آیین نامه اجرایی جزء ) 14 ( بند )ب( ماده ) 9( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ./132
آیین نامه اجرایی ماده ) 12 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/ 134
آیین نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1400 /136
: ب مطال تس هرف 7
آیی ننامه حمایت از تولید دان شبنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1401 //147
از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا
سال 1400 / 152
از آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران مصوب 1400 /154
از آیین نامه اجرایی ماده ) ۶( قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1400 .. 155
از آیین نامه تشویق به مشاركت موضوع ماده ) 15 ( قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی
مصوب 1400 /156
از آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/ 157
فصل چهارم: اساسنامه ها./159
اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1396/ 161
فصل پنجم: تصویب نامه ها/ 167
تصویب نامه ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ 1400 ./169
تصویب نامه ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا
تاریخ 1400 /  175
تصویب نامه احتساب سود و کارمزد پرداختی به صندوق های نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی جزء
هزینه های قابل قبول مالیاتی مصوب 1395 /178
تصویب نامه احتساب صندوق نوآوری و شکوفایی در حکم موسسه عمومی غیردولتی مصوب 1395 ./179
تصویب نامه تعیین مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر برای اجرای طرح های اقتصادی سازمان های
توسعه ای در کلیه مناطق کشور مصوب 1397 /180
تصویب نامه ضوابط مکان یابی و استقرار شرکت ها، مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم
شهرها مصوب 1398/182
تصویب نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور جهت بررسی شركت های متقاضی استفاده
از مزایای قانون حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1399 / 186
تصویب نامه در خصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
و ویژه اقتصادی مصوب 1400/ 187
فصل ششم: دستورالعمل ها/189
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ) 22 ( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از  شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی
نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 /191
8 شرک تهای دانش بنیان در نظم قوانین و مقررات
دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی
مصوب 1395 / 195
دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1395 .. 201
فصل هفتم: شیوه نامه ها/207
شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 1400 /2

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی حقوق

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved