عطار و معنای زندگی (رویکردهایی برای زیستن)
نویسنده:
دکتر سید حامد موسوی جروکانی - دکتر حسین مسجدی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
147
نوبت چاپ:
1

نوشتة پیشِ¬رو تلاشی است برای پاسخگویی به دغدغة انسان¬هایی که در جهان پُر تلاطم امروزی زیست می¬کنند و در پیِ "یافتن " یا "ساختن " معنایی برای زندگی هستند.

فصل اوّل: زمینه‌های ایجاد رویکردهای مختلف نسبت به زندگی   
1ـ 1. مقدّمه    
1ـ 2. خصلت‌های زندگی   
1ـ 2ـ 1. رنج‌آوری   
1ـ 2ـ 2. ترس‌انگیزی   
1ـ 2ـ 3. تغییرناپذیری   
1ـ 2ـ 4. ناشناسا بودن   
1ـ 3. ظرفیّت وجودی انسان‌ها   
1ـ 4. آگاهی آدمی از ارزش وجودی خویش   
1ـ 5. پی‌نوشته‌ها   
فصل دوم: بررسی رویکردهای مختلف نسبت به زندگی   
2ـ 1. مقدّمه   
2 ـ 2. سرگردانی/سرگشتگی عرفانی و وجودی   
2 ـ 2-1. سرگردانی عرفانی   
2 ـ 2-2. سرگردانی وجودی   
2 ـ 3. اعتراض به زندگی   
2ـ 3ـ 1. آمدن چرا؟ رفتن چرا؟   
2ـ 3ـ 2. زمینه‌های اعتراض به زندگی   
2ـ 4. زیستنِ زندگی   
2ـ 4. زیستنِ زندگی   
2ـ 4-1. ویژگی‌های رویکرد زیستن زندگی   
2ـ 5. استفاده از فرصتِ زندگی   
2ـ 5ـ 1. ویژگی‌های رویکردِ زندگی فرصت   
2ـ 5ـ 2. موانع رویکرد زندگی فرصت   
2ـ 5ـ 3. آثار/نتایج زیستن با رویکرد زندگی˚فرصت   
2ـ 6. خواستاران زندگی جاویدان   
2ـ 6ـ 1. نمودهای جاودانگی   
2ـ 6ـ 2. فرآیند دستیابی به حیات جاویدان   
2ـ 7. پی‌نوشته‌ها   
فصل سوم: معنای زندگی در افق رویکردهای پنجگانة زندگی   
3ـ 1. مقدمه   
3ـ 2. تحلیل دو واژة معنا و زندگی   
3ـ 2ـ 1. مفهوم شناسی واژة معنا   
3ـ 2ـ 2. مفهوم شناسی واژة زندگی   
3ـ 3. ساختنی یا یافتنی بودن معنا   
3ـ 4. نسبت رویکردهای پنجگانه با معنای زندگی   
3ـ 4ـ 1. معنای زندگی در افق سرگردانی و سرگشتگی وجودی   
3ـ 4 ـ 2. معنای زندگی در افق اعتراض به هستی و زندگی   
3ـ 4ـ 3. معنای زندگی در افق زیستنِ زندگی   
3ـ 4ـ 4. معنای زندگی در افق فرصت دانستن زندگی   
3ـ 4ـ 5 . معنای زندگی در افق خواستاران زندگی جاودان   
3ـ 5. پی‌نوشته‌ها   
منابع   

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی ادبیات

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved