رشد اقتصادی در پرتو حقوق مالکیت فکری
نویسنده:
دکتر امیر خادم علیزاده - اشکان رحیمی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
195
نوبت چاپ:
1

در دنیای کنونی آنچه که بیش‌ازپیش برای اقتصادهای درحال‌توسعه یا به سخن دیگر اقتصادهای در حال گذار اهمیت دارد، استفاده از تجربه‌ی اقتصادهای توسعه‌یافته به‌عنوان نقشه راهی برای پیمایش مسیر توسعه حقیقی است؛ اما این امر به‌سادگی بیان آن در یک جمله نیست! چرا که عواملی غیر از عوامل کمّی دخیل در متغیرهای اقتصادی در چگونگی تأثیرپذیری از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته مؤثرند. استفاده و بهره‌برداری از الگوی پیشرفت توسعه‌یافته‌ها در درجه‌ی اول به تشابه نسبی محیط اقتصادی بستگی دارد، به‌بیان‌دیگر قبل از استفاده از نقشه راه تهیه‌شده از تجربیات توسعه‌یافته‌ها باید به محیط بنیادی اجتماعی-اقتصادی آن‌ها توجه کرد.

فصل اول: کلیات   
1-1. مقدمه   
1-2. تبیین مسأله   
1-3. اهمیت و ضرورت انجام کتاب   
1-4. اهداف کتاب   
 1-4-1. هدف اصلی   
 1-4-2. هدف آرمانی   
 1-4-3. هدف ویژه   
1-5. پرسش‌های کتاب   
 1-5-1. پرسش‌های  اصلی   
 1-5-2. پرسش‌های  فرعی   
1-6. فرضیه‌ی کتاب   
1-7. شیوه‌ی کتاب   
 1-7-1. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   
 1-7-2. جامعه‌ی آماری و نمونه   
1-8. مشکلات و تنگنا‌های کتاب   
1-9. سامان‌دهی کتاب   
فصل دوم: مفاهیم اساسی   
2-1. مقدمه   
2-2. مفاهیم اساسی کتاب   
2-3. پیشینه علمی مطالعات انجام شده مرتبط در داخل کشور   
2-4. پیشینه علمی مطالعات انجام شده مرتبط در خارج کشور   
2-5. جمع بندی   
فصل سوم: اثر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی   
3-1. مقدمه   
3-2. مالکیت فکری از نگاه حقوق و حقوق‌دانان   
3-2-1. تاریخچه‌ی حقوق مالکیت فکری   
3-2-2. معنای واژگانی حقوق مالکیت فکری   
3-2-3. حقوق فکری و حقوق شخصیت   
3-2-4. عناصر فکری آفرینش   
3-2-5. شاخه‌های حقوق مالکیت فکری   
3-2-5-1. حقوق مالکیت صنعتی و تجاری   
3-2-5-2. حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری و حقوق وابسته   
3-2-5-3. پتنت   
3-2-5-4. نشان تجاری   
3-2-5-5. طراحی‌های صنعتی   
3-2-5-6. کپی رایت   
3-2-5-7. نشان‌های جغرافیایی   
3-2-5-8. اسرار تجاری   
3-3. تبیین حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اسلامی   
3-3-1. تعریف مالکیت در لغت و فرهنگ واژگان   
 3-3-2. بررسی مفهوم مالکیت از منظر فقه اسلامی   
 3-3-3. ویژگی‌های مالکیت از منظر اسلام   
3-3-4. فلسفه‌ی مالکیت از منظر اسلام   
3-4. تبیین حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصاد اسلامی   
3-4-1. آراء فقیهان پیرامون حق تألیف (حقوق مالکیت فکری)   
 3-4-1-1. نظریه‌ی اول درباره‌ی حق تألیف و حق اختراع   
 3-4-1-2. نظریه‌ی دوم درباره‌ی حق تألیف و حق اختراع   
 3-4-2. دیدگاه اقتصاددانان اسلامی پیرامون حق مالکیت فکری   
3-5. تبیین حقوق مالکیت فکری از منظر NIE   
3-5-1. رویکردهای نظری در زمینه نهادها   
3-5-2. وظایف و نقش نهادها   
3-5-2-1. ایجاد و اجرای قواعد و قوانین   
3-5-2-2. افزایش رقابت   
 3-5-3. چارچوب کلی بحث نهادگرایی   
3-5-4. استراتژی اصلاحات نهادی   
3-5-5. دلایل بنیادین رسد و توسعه اقتصادی   
3-5-5-1. نظریه‌های رشد   
3-5-5-2. فرهنگ   
3-5-5-3. نهادهای غیر رسمی   
3-5-6. نهادهای حقوقی   
3-5-7. خاستگاه حقوقی نهادها   
3-5-8. نظم دسترسی باز و نظم دسترسی محدود   
 3-5-9. نظریه‌ی اقتصادی حقوق مالکیت   
3-6. شاخص بین المللی حقوق مالکیت   
3-6-1. نماگرهای شاخص حقوق مالکیت   
3-7. تطبیق نهاد مالکیت فکری از منظر اقتصاد اسلامی و NIE   
3-8. نحوه‌ی اثر گذاری حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی   
3-9. جمع بندی   
فصل چهارم: معرفی، برآورد مدل و تفسیر نتایج   
4-1. مقدمه   
4-2. ارائه مدل و معرفی متغیرها   
4-2-1. مدل تجربی   
4-3. آمارهای توصیفی مرتبط با متغیرهای کتاب   
4-3-1. وضعیت کشورهای مورد مطالعه در شاخص‌های ارائه شده   
4-4. برآورد الگو   
4-4-1. آزمون FLeamer.   
4-4-2. آزمون هاسمن   
4-4-3. آزمون ریشه واحد متغیرها   
4-4-4. آزمون‌های هم‌انباشتگی داده‌های ترکیبی   
4-4-5. برآورد ضرایب الگو   
4-4-6. تفسیر نتایج   
4-4-7. آزمون علیت گرنجری داده‌های ترکیبی   
4-5. برآورد رگرسیون مبتنی بر روش بیزی   
4-5-1. مبانی برآورد در روش بیزی   
4-5-2. تخمین زننده‌ی بیزین   
4-5-3. عامل بیزی   
4-5-4. همبستگی پی‌یرسونی   
4-5-5. رگرسیون خطی چندگانه از دیدگاه بیزی   
4-5-6. تفسیر نتایج استنباط بیزی و نتیجه گیری   
4-6. جمع بندی   
فصل پنجم: جمع‌بندی، نتایج نهایی و پیشنهادات سیاستی   
5-1. مقدمه   
5-2. جمع بندی و نتایج نهایی   
5-3. پیشنهادات سیاستی   
5-4. جمع بندی بررسی پرسش و فرضیه کتاب   
منابع   
پیوست   

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی اقتصاد

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved