آنالیز مودال محیطی و تجربی -
نویسنده:
علی قاسمی‌خادمی، احسان حافظی‌فر
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
160
نوبت چاپ:
1

در کتاب« آنالیز مودال محیطی و تجربی» آمده است تحلیل مودال تجربي، روند شناسايي ويژگي های دينامیکي سازه ها از جمله مودهای ارتعاشي، با به کار بردن پاسخ دينامیکي آنها به ارتعاشات مي باشد که يک روش سودمند و دقیق برای ارزيابي آسیب در سازه ها است و اساس آزمايش های سلامت سنجي غیر مخرب ارتعاشي مي باشد. استفاده از روش های آنالیز مودال تجربي معمول با مشکلات اساسي همراه است. زيرا اغلب سازه هايي که در محیط پیرامون ما قرار دارند، تحت بارهای محیطي نظیر باد، امواج صوتي و نويزهای متعدد مي باشند. بنابراين ماهیت بارهای وارد شده به اين سازه ها دقیقا مشخص نیست و اندازه گیری آن ها نیز در اکثر موارد غیرممکن است. به منظور رفع اين مشکلات، محققان در سال های اخیر به ارائه روش های نوين آنالیز مودال، بر مبنای اندازه گیری فقط پاسخ پرداخته اند. اين روش ها، آنالیز مودال محیطي نامیده مي شوند. در اين روش ها، سازه توسط بارهای محیطي تحريک مي گردد.

در اين کتاب ضمن معرفی آنالیز های مودال، کاربرد آنالیز مودال عملیاتي و آنالیز مودال تجربي در عیب يابي سازه ای مورد بررسي قرار مي گیرد. همچنین استخراج اطلاعات مودال حاصل از توابع پاسخ فرکانسي، از روش های يک درجه آزادی (روش برداشت قله، برازش دايره،FRF معکوس) و چند درجه آزادی (چند جمله ای کسری گويا) معرفی و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در بررسی های عددی نتايج تحلیل نشان مي دهد که بار ضربه نسبت به رکورد زلزله از عملکرد بهتری در تعیین مودهای ارتعاشي سازه برخوردار است و از طرفي تمامي روش های يک درجه آزادی و چند درجه آزادی نتايج قابل قبولي را تعیین پارامترهای مودال ارائه مي دهند. در مرحله دوم از روش آنالیز مودال محیطي استفاده مي شود. در اين حالت بار محیطي باد و نويز که از روش های تجزيه حوزه فرکانسي و زير فضای تصادفي است، به ترتیب جزو روش های حوزه فرکانسي و حوزه زماني مي باشند، برای تقريب پارامترهای مودال استفاده می شود. نتايج عددی صراحتا نشانگر عملکرد بهتر روش تجزيه حوزه فرکانسي نسبت به روش زير فضای تصادفي در تعیین خصوصیات ذاتي سامانه است. در انتها با اعمال آسیب فرضي در سازه و استفاده از نتايج روش های آنالیز مودال تجربي و محیطي، ابتدا وجود آسیب در سازه با استفاده از تغییرات توابع پاسخ فرکانسي و معیار مک بررسي شده و نهايتا محل آسیب سازه ای نیز با استفاده از روش تغییر شکل مودی شناسايي مي گردد.

پیشگفتار/17

فصل اول: مقدمه و کلیات/19

فصل دوم: شناسایی سیستم/49

فصل سوم: مواد و روش پژوهش/65

فصل چهارم: ارزیابی مقایسه ای روش های عیب یابی براساس خواص مودال/97

فهرست منابع و مأخذ/153

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسی عمران

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved