تحلیل اقتصادی نگه داری روسازی راه
نویسنده:
محمدمهدی خبیری - سجاد رضایی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
211
نوبت چاپ:
1

مطالب کتاب اغلب در سرفصل دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران-گرایش راه وحمل و نقل به‌ويژه در درس‌های مديريت نگهداری راه و مديريت روسازی قابل استفاده است. بدين سبب در انتهای هر فصل تعدادی سؤال و مسئله ارائه شده است. هر چند اصول اساسی علم اقتصاد مرزبندی ندارد و يکسان است، ولی در اين کتاب، بحث‌های علم اقتصاد در نگهداری راه‌ها بر پايه روش‌ها وآيین‌نامه‌های مورد استفاده در کشور ارائه شده است، تا مثال‌ها و مسئله‌ها، قابلیت درک بیشتر توسط خوانندگان را داشته باشد. بدين جهت نوشتار پیش رو با بخشبندی مناسب به بیان مقدمات ضروريات اقتصاد مهندسی در زمینه راه‌سازی و حمل و نقل پرداخته است. در فصل اول به‌طور خلاصه به کلیات مديريت روسازی و راهسازی پرداخته است. در فصل دوم، به مباحث کاربردی و جزئیات محاسباتی با ذکر مثال پرداخته شده است. به اين لحاظ ساختار اين کتاب، معرفی مديريت روسازی و کلیات آن و کاربرد تحلیل‌های اقتصادی در زيرساخت‌های حمل و نقل است. فصل سوم به مدل‌ها و روش‌های تجزيه و تحلیل اقتصادی می‌پردازد. فصل چهارم، به روش‌های محاسبه هزينه‌های سیستم‌های حمل و نقل و نحوه محاسبه عملیات کاربردی انواع وسیله نقلیه پرداخته است. جزئیات هزينه‌های حمل و نقل جاده‌ای در فصل پنجم بیان شده و فصل آخر با تحلیل جزئیات هزينه‌های نگهداری راه بر پايه آيین‌نامه ها و دستورالعمل‌های رايج و معتبر کشور ) نظیر نشريه ۳69 و ۰۳۱ ( پرداخته است. سعی شده برای تأکید بر آموزشی بودن مطالب در پايان هر فصل تعدادی سؤال و مسئله طرح گردد.

فصل اول- کاربرد تحلیل اقتصادی    1
1-1 کلیات    1
1-2 محاسبه سود و هزینه در طول چرخه عمر مفید پروژه    2
1-3 تحلیل هزینه چرخه عمر    3
1-4 عناصر هزینه‌ای    5
1-5 تعیین ارزش دارایی    7
1-6 هدف و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی    8
1-7 تعیین استهلاک    9
1-8 ارزش باقیمانده    10
1-9 دارایی‌های راه    10
1-10 جمع‌بندی    12
1-11 سؤالات پایان فصل    13
فصل دوم- تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه¬های روسازی جایگزین    15
2-1 کلیات    15
2-2 مفهوم ارزش زمانی پول    16
2-3 روابط اساسی ارزش زمان    20
2-3-1 استفاده از نرم‌افزارهای صفحه گسترده در کاربرد روابط    24
2-4 روش‌های مقایسه اقتصادی گزینه¬ها    24
2-5 ارزش خالص سالیانه(NAW)    27
2-6  نسبت سود به هزینه(BCR)    28
2-7 روش افزایش جزیی نسبت سود به هزینه(IBCR)    29
2-8  نرخ بازگشتRR    30
2-9 نرخ بازده داخلی(IRR)    32
2-10 استفاده از نرم‌افزار صفحه گسترده در اینگونه مقایسه¬ها    34
2-11حل چند مثال از مراجع اقتصاد مهندسی    34
2-12 جمع¬بندی ارزیابی¬های اقتصادی    36
2-13 سؤالات پایان فصل دوم    37
فصل سوم- هزینه‌های عملیاتی سیستم¬های حمل و نقل    41
3-1 کلیات    41
3-2 هزینه‌های سیستم حمل و نقل هوایی    41
3-3 هزینه دوره عمر موتور توربینی هواپیما    44
3-4 هزینه قطعات هواپیماها    45
3-5 هزینه تعمیرات محرک هلیکوپتر    46
3-6 هزینه تعمیرات بدنه هواپیما    46
3-7 هزینه محرک¬های هیدرولیکی و سیستم سوخت هواپیماهای جنگی    46
3-8 هزینه عملیاتی کشتی باربری    47
3-9 هزینه عملیاتی و پشتیبانی برای کشتی¬ها    47
3-9-1 فرمول اول    47
3-9-2 فرمول دوم    48
3-9-3 فرمول سوم    48
3-9-4 فرمول چهارم    48
3-10 هزینه عملیاتی حمل و نقل ریلی    49
3-11 هزینه دوره عمر وسایل نقلیه جادهای    49
3-12 مدل تخمینی هزینه کاربری عمر اتوبوس    51
3-13 اقتصاد نگهداری و ترمیم روسازی راه‌ها مطابق نشریه نگهداری راه¬های آسفالتی ایران    52
3-14 کاهش خرابی    53
3-14-1 کاهش هزینه عملکرد وسایل نقلیه    54
3-14-2 اولویت¬بندی اقتصادی فعالیت¬ها    54
3-14-3 اولویت¬بندی در سطح شبکه    55
3-14-4 هدف از اولویت¬بندی در سطح پروژه    55
3-14-5 برنامه¬ریزی برای سرمایه¬گذاری در شبکه راه‌ها    56
3-14-6 پروژه¬های منتخب    56
3-14-7 فرضيات اولویت¬بندی و تحلیل اقتصادی    57
3-15 برآورد هزينه¬هاي مالي گزينه¬هاي طرح    60
3-15-1 برآورد هزينه¬هاي سرمايه¬گذاري    60
3-15-2 برآورد هزينه كلي    61
3-15-3 برآورد بر پايه هزینه عمليات    65
3-15-4 هزينه¬هاي غیرمستقیم    68
3-15-5 برآورد هزینه مطالعات    71
3-15-6 هزینه تمليك زمين و پرداخت خسارت    72
3-15-7 حمل و نقل روزانه كارگران    73
3-15-8 برپايي انبارهاي موقت و اردوگاه كارگران    74
3-15-9 هزینه مصالح    75
3-15-10 هزینه كارگران ساده    76
3-15-11 برآورد دستمزد بر اساس قيمت بازار    78
3-15-12 پرداخت¬هاي غيرنقدي    80
3-15-13 برآورد هزینه سرپرستان و كاركنان اداري    81
3-15-14 برآورد هزینه متصديان ماشين¬آلات و رانندگان    83
3-15-15 هزینه ماشين¬آلات و تجهيزات موتوري    84
3-15-16 برآورد هزینه استهلاك ساعتي    85
3-15-17 برآورد نرخ ميانگين بهرهبرداري سالانه از ماشينآلات    89
3-15-18 قيمت هر دستگاه ماشينآلات و تجهيزات    89
3-15-19 برآورد مجموع هزینه ساعتي    92
3-15-20 برآورد هزینه ابزار دستي    93
3-15-21 تفكيك هزينه¬هاي سرمايه¬گذاري، به ارزي و ريالي و به سال¬هاي تحقق    94
3-16 شناسايي هزينه و سود طرح و چگونگي تعيين قيمت¬هاي اقتصادي    94
3-16-1 مورد پژوهي آسفالت كردن يك راه شوسه    95
3-16-2 محاسبه هزینه تعريض سطح آسفالت راه    103
3-17سؤالات پایان فصل سوم    111
فصل چهارم- عناصر هزینه در تحلیل هزینه چرخه عمر روسازی    113
4-1 کلیات    113
4-2 هزینه‌های ادارات راه    113
4-3 هزینه‌های کاربر    117
4-3-1 مصرف سوخت    118
4-3-2 نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه    125
4-3-3 سایش تایر    132
4-3-4 سایر هزینه‌های وسایل نقلیه    139
4-3-5 سایر هزینه‌های عملیاتی غیر از وسایل نقلیه    147
4-4 سؤالات پایان فصل چهارم    149
فصل پنجم- تحلیل جزئیات هزینه‌های نگهداری روسازی بر مبنای آئیننامه¬های نگهداری روسازی آسفالتی ایران    151
5-1 کلیات    151
5-2 اولویت¬بندی در سطح شبکه    153
5-3 هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه    155
5-3-1 هزینه سوخت    155
5-3-2 هزینه روغن‌موتور    158
5-3-3 هزینه لاستیک    158
5-4 تعمير و نگهداري    159
5-4-1 تعيين روش¬هاي نگهداري راه    160
5-4-2 برنامه زمان‌بندی‌شده    161
5-4-3 واكنش بر مبناي شرايط راه    161
5-4-4 برآورد هزینه تعمير و نگهداري    172
5-4-4-1 برآورد هزینه تعمير و نگهداري قابل برنامه ريزي    173
5-4-4-2 برآورد هزينه تعمير و نگهداري واكنشي    173
5-5 نحوه اولویت¬بندی اقتصادی پروژه‌ها    174
5-5-1 سیاست¬های ساخت    174
5-5-2 سیاست‌های نگهداری و نوسازی    176
5-5-3 بودجه در حد نیاز یا بودجه بهینه    176
5-5-4 بودجه بیش‌ازحد موردنیاز    177
5-5-5 بودجه کمتر از حد موردنیاز    177
5-5-6 اولویت¬بندی پروژه‌ها بر اساس سطوح بودجه¬ا¬ی مختلف و تحلیل پیامدهای اقتصادی    178
5-6 انجام روکش و بازسازی در آستانه وضعیت بحرانی    178
5-7 سیاست درزگیری و وصله¬کاری با انجام روکش و بازسازی در آستانه وضعیت بحرانی    181
5-8 سیاست انتخاب عملیات لازم بر اساس بودجه تخصیص‌یافته    182
5-9 معرفی فصول فهرست‌بهای راهداری    183
5-9-1 عملیات زمستانی    183
5-9-2 عملیات اضطراری راهداری    187
5-9-3 عملیات بازرسی و کنترل    191
5-10 سؤالات پایان فصل پنجم    194
مراجع    195

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسی عمران

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved