تجهيزات پزشكي طراحي و كاربرد جلد۲
نویسنده:
جان وبستر
مترجم:
پروفسو سيامك نجاريان - مهندس سهراب صارمي
سال نشر:
1387
صفحه:
423
نوبت چاپ:
1

مهندسي پزشكي با به كارگيري دانش مهندسي در سطوح پيشرفته آن، براي حل مشكلات دنياي پزشكي در زماني نه چندان دور به وجود آمده و با سرعتي باور نكردني پيشرفت نمود تا جايي كه امروزه افق هاي جديدي مانند ساخت كامپيوترهاي حياتي در اين حوزه گشوده شده و مسائلي نظير درك و معنا شناسي نيز به اين علم پيشرو راه يافته است.

در حالي كه ساخت و بهبود تجهيزات پزشكي عمده اي از اين رشته را به خود اختصاص داده، تاكنون مرجع مناسب و جامعي به زبان فارسي براي آن در دستر نبوده است.

در جلد دوم كتاب «تجهيزات پزشكي طراحي و كاربرد» كه از فصل هشتم آغاز مي شود به مباحثي از جمله روش رقيق نمودن انديكاتور با استفاده از تزريق مداوم، دستگاه هاي سنجش جريان خون الكترو مغناطيسي، جريان سنخ هاي اوتراسونيك، مدل سازي سيستم تنفسي، اندازه گيري نرخ جريان گاز، گاز خون و فيزيولوژي مبتني بر اسيد، فيروسنسورهاي شيميايي، اسپكتوفوتومتري، كروماتولوژي، راديوگرافي، توموگرافي انتشار پوزيترون، دستگاه تنظيم ضربان قلب و ديگر محرك ها و اوتزها و پروتزهاي مكانيكي قلبي عروقي مي پردازد.

همچنين در اين كتاب، مباحث ونتيلا تورها، تأثيرات فيزيولوژيكي الكتريسيته، پارامترهاي مهم حساسيت، توزيع نيروي الكتريكي، بررسي سيستم الكتريكي و بررسي دستگاههاي الكتريكي مورد بررسي قرار گرفته است.

در پايان هر فصل مسائل، مراجع و نتيجه گيري ارائه شده است. اين مجموعه مي تواند به عنوان مرجعي براي دروس پايه مهندسي پزشكي، از جمله دروس مقدمه اي بر مهندسي پزشكي در دوره كارشناسي و بيوانيسترومنت در دوره كارشناسي ارشد و همچنين به عنوان منبعي كامل براي مطالعه مهندسين و محققين در صنايع مرتبط، مورد استفاده قرار گيرد.

كتاب «تجهيزات پزشكي طراحي و كاربرد» در 432 صفحه و به قيمت 60 هزار ريال به چاپ رسيده است.

 

فصل 8:.............................................................................................................. 15

1-8- روش رقيق نمودن انديكاتور با استفاده از تزريق مداوم............................................ 16

2-8- روش رقيق كردن انديكاتور كه از تزريق سريع استفده مي نمايد................................ 20

3-8- دستگاه هاي سنجش جريان خون الكترو مغناطيسي............................................. 23

4-8- جريان سنجش هاي اولتراسونيك....................................................................... 31

5-8- سنسورهاي سرعت هدايت گرمايي................................................................... 45

6-8- پلتيسموگرافي محفظه اي................................................................................ 49

7-8- پلتيسموگرافي امپدانس الكتريكي...................................................................... 51

8-8- پلتيسموگرافي نوري........................................................................................ 58

 

فصل 9............................................................................................................... 67

1-9- مدل سازي سيستم تنفسي............................................................................ 69

2-9-اندازه گيري فشار............................................................................................. 77

3-9- اندازه گيري نرخ جريان گاز................................................................................. 79

4-9- حجم ريه....................................................................................................... 89

5-9-پلتيسموگرافي تنفسي.................................................................................... 99

6-9- تست هايي مربوط به مكانيك تنفسي................................................................ 108

7-9- اندازه گيري غلظت گاز...................................................................................... 121

8-9- پاره اي از تست هاي انتقال گاز.......................................................................... 132

مسائل................................................................................................................ 140

مراجع.................................................................................................................. 144

 

فصل 10............................................................................................................. 151

1-10- گاز خون و فيزيولوژي مبتني بر اسيد................................................................. 153

2-10- سنسورهاي الكتروشيميايي........................................................................... 156

3-10- فيبروسنسورهاي شيميايي............................................................................ 162

4-10- ترانزيستور ميداني حساي به يون (ISFET) و....................................................... 179

5-10- ترانزيستور اثر ميداني حساس به ايمني شناسي IMFET  و.................................. 182

6-10- مونيتورينگ غير تهاجمي گاز خون..................................................................... 183

7-10- سنسورهاي گلوكز خوني............................................................................... 192

8-10- خلاصه........................................................................................................ 198

 

فصل 11............................................................................................................. 205

1-11- اسپكتوفوتومتري........................................................................................... 207

2-11- آناليز كننده شيميايي خودكار........................................................................... 218

3-11- كروماتولوژي................................................................................................. 227

4-11- الكتوروفورز................................................................................................... 231

5-11- هماتولوژي................................................................................................... 235

مسائل ............................................................................................................... 247

مراجع.................................................................................................................. 249

 

فصل 12............................................................................................................. 251

1-12- محتواي اطلاعاتي يك تصوير............................................................................. 252

2-12- تابع انتقال مدولاسيون (MTF) و........................................................................ 259

3-12- پهناي باند معادل نويز..................................................................................... 261

4-12- عكسبرداري................................................................................................. 262

5-12- سيستم هاي تلويزيوني................................................................................. 265

6-12- راديوگرافي................................................................................................... 268

7-12- راديوگرافي كامپيوتري..................................................................................... 279

8-12- توموگرافي كامپيوتري..................................................................................... 282

9-12- تصويربرداري تشديد مغناطيسي....................................................................... 290

10-12- پزشكي هسته اي....................................................................................... 295

11-12- توموگرافي كامپيوتري انتشار تك فوتوني (SPECT).............................................. 303

12-12- توموگرافي انتشار پوزيترون............................................................................ 304

13-12- اولتراسونوگرافي.......................................................................................... 307

مسائل ............................................................................................................... 318

مراجع.................................................................................................................. 319

 

فصل 13............................................................................................................. 321

1-13- دستگاه تنظيم ضربان قلب (ضربان ساز قلب) و ديگر محرك ها................................ 322

2-13- دفيبريلاتور و كارديوورتر.................................................................................... 341

3-13- اورتزها و پروتزهاي مكانيكي قلبي عروقي........................................................... 348

4-13- همودياليز.................................................................................................... 352

5-13- سنگ شكني............................................................................................... 355

6-13- ونتيلاتورها................................................................................................... 356

7-13- انكوباتورها................................................................................................... 361

8-13- دستگاههاي تحويل دارو.................................................................................. 364

9-13-لوازم جراحي................................................................................................. 368

10-13- كاربردهاي درماني ليزر................................................................................. 372

مسائل................................................................................................................ 373

مراجع.................................................................................................................. 377

 

فصل 14

1-14- تأثيرات فيزيولوژيكي الكتريسيته....................................................................... 382

2-14- پارامترهاي مهم حساسيت............................................................................. 385

3-14- توزيع نيروي الكتريكي..................................................................................... 390

4-14- خطرات ماكروشوك......................................................................................... 394

5-14- خطرات ميكروشوك......................................................................................... 398

6-14- استانداردها و كدهاي ايمني الكتريكي............................................................... 403

7-14- حفاظت: توزيع برق........................................................................................ 405

8-14- حفاظت: طراحي تجهيزات............................................................................... 408

9—14- تحليل گرهاي ايمني الكتريكي....................................................................... 412

10-14- بررسي سيستم الكتريكي............................................................................ 413

11-14- بررسي دستگاه هاي الكتريكي...................................................................... 418

نتيجه گيري........................................................................................................... 421

مسائل................................................................................................................ 422

مراجع.................................................................................................................. 424

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي پزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved