ريسندگي الياف كوتاه
نویسنده:
دبليو - كلين
مترجم:
دكتر مير رضا طاهري اطاقسرا
سال نشر:
1387
صفحه:
152
نوبت چاپ:
2

مقدمه................................................................................................................ 6

بخش اول

مواد خام به عنوان عاملي مؤثر بر روي ريسندگي

1-1- خواص مواد خام.............................................................................................. 8

1-2- ظرافت الياف................................................................................................... 9

1-3- طول الياف..................................................................................................... 12

1-4- مقاومت الياف................................................................................................. 19

1-5- افزايش طول الياف........................................................................................... 20

1-6- نسبت باريكي الياف (سختي يا شقي).............................................................. 22

1-7- تميزي الياف................................................................................................... 23

1-8- ناخالصيهاي شيميايي (مواد چسبناك)................................................................ 29

1-9- اهميت نسبي اثرات ليف.................................................................................. 30

 

بخش دوم

بازكردن

2-1- ضرورت بازكردن............................................................................................... 31

2-2- نوع بازكردن و درجه باز كردن.............................................................................. 31

2-3- شدت بازكردن................................................................................................ 35

2-4-ملاحظات عمومي در بازكردن و تميزكردن.............................................................. 36

2-5- كاردينگ........................................................................................................ 37

2-6- مستقيم كردن قلاب الياف................................................................................. 46

 

بخش سوم

تميز كردن

3-1- خروج ناخالصيها.............................................................................................. 50

3-2- امكانات تميزكردن............................................................................................ 50

3-3- ميله هاي اجاقي و چاقوئي ها........................................................................... 53

3-4- عوامل مؤثر.................................................................................................... 53

3-5- درجه تميز كردن و مقاومت در مقابل تميز شدن..................................................... 54

3-6- خروج گرد و غبار.............................................................................................. 57

 

بخش چهارم

مخلوط كردن

4-1- اهداف مخلوط كردن......................................................................................... 58

4-2- ارزيابي مخلوط............................................................................................... 58

4-3- جدا شدن الياف همجنس از مخلوط.................................................................... 60

4-4- انواع عمليات مخلوط كردن................................................................................ 60

4-5- روشهاي مخلوط كردن...................................................................................... 66

 

 

بخش پنجم

آرايش يافتگي الياف............................................................................................ 68

 

بخش ششم

نايكنواختي نخ

6-1- نايكنواختي جرم نخ......................................................................................... 69

6-2- امكانات اصلي براي يكنواختي........................................................................... 71

6-3- چندلاكني...................................................................................................... 71

6-4- سيستمهاي يكنواخت كننده............................................................................. 74

6-5- كشش همزمان با تاب دادن.............................................................................. 77

 

بخش هفتم

لاغر كردن (كشش)

7-1- كشش سيستم كشش دهنده.......................................................................... 78

7-2- عمليات كشش در سيستم كشش دهنده........................................................... 80

7-3- رفتار الياف در منطقه كوشش............................................................................ 83

7-4- نواحي اصطحكاك............................................................................................ 86

7-5- توزيع كشش.................................................................................................. 90

7-6- ديگر امكانات كشش........................................................................................ 91

7-7- اثرات ديگر كشش............................................................................................ 92

 

بخش هشتم

توليد نخ

8-1- تجمع الياف براي توليد نخ................................................................................. 93

8-2- مهاجرت الياف................................................................................................ 102

8-3- استحكام بخشي............................................................................................ 103

 

بخش نهم

جابجا كردن مواد

9-1- حامل هاي مواد.............................................................................................. 119

9-2- قرار دادن مواد در بانكه...................................................................................... 124

9-3- پيچش بالش.................................................................................................. 127

9-4- پيچش بر روي بويين هاي ماشين نيم تاب........................................................... 128

9-5- پيچش ماسوده............................................................................................... 133

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي نساجي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved