کشت گياهان بيرون از خاك كشت هيدروپونيك
نویسنده:
پروفسور فيليپ مورارد
مترجم:
دكتر علي روستايي
سال نشر:
1384
صفحه:
424
نوبت چاپ:
2

عنوان                                                                                                         صفحه

 

 مقدمه مترجم..................................................................................................... 1

دیباچه............................................................................................................... 3

مقدمه مولف........................................................................................................ 7

1-کشت گیاهان بیرون از خاک از تحقیق و پژوهش تا توسعه ............................................. 9

1-1-تعاریف....................................................................................................... 11

2-1-اصطلاحات.................................................................................................. 12

3-1-زمینه های کاربرد......................................................................................... 14

4-1-مزایا ومعایب............................................................................................... 20

منابع................................................................................................................ 39

 

2-موقعیت کنونی تولیدات کشت گیاهان بیرون از خاک................................................... 41

2-1-تاریخچه...................................................................................................... 43

2-2-موقعیت کشت هیدروپونیک در فرانسه............................................................... 46

3-2-موقعیت اروپایی و دنیا.................................................................................... 55

4-2-پاره ای داده های اقتصادی................................................................................ 59

منابع................................................................................................................. 66

 

3-سیستم های متفاوت کشت هیدروپونیک................................................................... 69

1-3-سیستم های بدون سوبسترا.............................................................................. 72

2-3-سیستم های همراه سوبسترا............................................................................. 85

منابع................................................................................................................ 108

 

4-اصول فیزیولوژی تغذیه معدنی.............................................................................. 109

1-4-تغذیه آب..................................................................................................... 111

2-4-اکسیژن دهی سیستم ریشه ای ......................................................................... 126

3-4-تغذیه معدنی................................................................................................. 137

منابع.................................................................................................................... 173

 

5-سوبستراها....................................................................................................... 179

1-5-خواص عمومی سوبستراها................................................................................. 181

2-5-معیارانتخاب یک سوبسترا................................................................................. 197

3-5-انواع سوبستراهای استفاده شده ...................................................................... 201

منابع.................................................................................................................. 219

 

6-محلولهای غذایی................................................................................................ 221

1-6-وضعیت...................................................................................................... 223

2-6-پیشرفت در متدولوژی................................................................................... 229

3-6-تنگناهای فیزیولوژیکی و شیمیایی...................................................................... 241

4-6-ساخت محلولهای غذایی با استفاده از آب آبیاری..................................................... 265

5-6-محلولهای غذایی برای کارهای تحقیقاتی............................................................... 282

منابع................................................................................................................ 297

 

7-کنترل و تنظیم تغذیه گیاهان.............................................................................. 301

1-7-کنترل تغذیه................................................................................................ 303

2-7-اتوماتیزاسیون (اتوماتیک سازی)..................................................................... 310

3-7-بازیابی واستفاده از زائد و باقیمانده................................................................. 315

منابع.............................................................................................................. 326

 ضمیمه ها

شماره 1:تعاریف کشت گیاهان بیرون ازخاک............................................................... 329

شماره 2:ارزیابی کشت گیاهان جالیزی در فرانسه (سال 1990)....................................... 331

شماره 3: آمار حاصله از پژوهش های S.C.E.E.Sفرانسه (سال 1984)............................. 333

شماره 4: استخراج و آمارهای S.C.E.E.S فرانسه (سال 1989)...................................... 334

شماره 5: توزیع کشت گیاهان بیرون از خاک بر اساس ناحیه ها (1989).............................. 336

شماره 6: موارد استفاده اصلی از گلخانه ها بر اساس اهمیت اقتصادی به هکتار (سال

1989)............................................................................................................. 337

شماره 7: مساحتهای جدید سالانه کشت رز به صورت بیرون از خاک.................................... 338

شماره 8:هزینه متوسط تاسیس یک گلخانه با تجهیزات مختلف........................................... 339

شماره 9: سوددهی یک گلخانه با تجهیزات مختلف......................................................... 339

شماره 10: مقایسه هزینه های کشت رز در شرایط مختلف زمین، در باکهای پوزولان و روی

بلوکهای پشم صخره............................................................................................. 345

شماره 11: هزینه های مربوط به انرژِی در سیستم های مختلف کشت................................. 346

شماره 12: مطالعه اکسیژناسیون سیستم ریشه ای ...................................................... 353

شماره 13: مینرالیزاسیون و ترکیبات معدنی بافتهای گیاهی ........................................... 363

شماره 14: نقش فیزیولوژیک عناصر معدنی ضروری.................................................... 368

شماره 15: تجزیه کلرورسدیم............................................................................... 383

شماره 16: واحدهای مختلف جهت بیان محلولهای غذائی و تبدیل آنها به یکدیگر................... 387

شماره 17: جدول وزن مولکولی نمکهای اصلی و سایر مواد مورد استفاده در محلولهای

غذایی............................................................................................................. 391

شماره 18: چند فرمولاسیون محلولهای غذایی.............................................................. 392

شماره 19: مرورری بر اسیدیته (PH)...................................................................... 393

شماره 20: هدایت الکتریکی محلولهای غذایی.............................................................. 395

شماره 21: تبدیل اسید نیتریک واسید فسفریک......................................................... 397

شماره 22: ساخت ملحلوهای غذایی به روش COIC-LESAINT.................................... 399

شماره 23: ساخت محلولهای غذایی به روش BIOFEED.............................................. 405

شماره 24:فرمولاسیونهای مختلف یک محلول غذایی کمبود به فسفات................................ 408

شماره 25:تبدیل واحدها از سیستم بین المللی به سیستم انگلیسی....................... .........410

شماره 26:قوائد فرانسه برای کودها در محلولهای غذایی (در حال حاضر این قواعد حذف

شده اند) (CONRME AFNOR NF-U-42-004)............................................... 411

منابع عمومی جهت مطالعات تکمیلی ......................................................................... 417

آدرسهای مفید و ضروری..................................................................................... 422

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved