خصوصيات الياف نساجی (ابريشم)
نویسنده:
دکترعلی شمس ناتری
مترجم:
سال نشر:
1384
صفحه:
259
نوبت چاپ:
1

عنوان                                                                                                          صفحه

 

1-مقدمه.......................................................................................................... 1

 

2-ابريشم و انواع آن........................................................................................... 9

ابريشم اهلي و وحشي...................................................................................... 15

ساختار فيبروئين............................................................................................... 20

ساختار سرسين............................................................................................... 32

خواص ابريشم.................................................................................................. 38

حلاليت............................................................................................................ 38

واكنش هاي ابريشم........................................................................................... 39

اثر اسيد و قليا.................................................................................................. 41

اثر مواد اكسيد كننده.......................................................................................... 43

اثر ساير مواد.................................................................................................... 44

اثر حرارت......................................................................................................... 44

جمع شدگي الياف ابريشم.................................................................................. 45

اثر نور خورشيد ................................................................................................ 46

خواص الكتريكي ............................................................................................... 46

جدب رطوبت..................................................................................................... 47

خواص انعكاسي و جلاي ابريشم.......................................................................... 48

 

3-پرورش كرم ابريشم......................................................................................... 51

مشخصات كرم ابريشم....................................................................................... 55

نحوه پرورش كرم ابريشم..................................................................................... 59

مرحله تريخ تخم نوغان....................................................................................... 59

شروع نگهداري كرم............................................................................................ 60

پرورش كرم جوان............................................................................................... 61

پرورش كرم بالغ................................................................................................. 62

تنيدن پيله و مراقبت هاي مربوط به آن.................................................................... 62

برداشت پيله.................................................................................................... 64

مراحل آماده سازي و عرضه پيله به بازار................................................................. 64

روش خشك كردن پيله........................................................................................ 65

امراض كرم ابريشم............................................................................................. 65

پيرين.............................................................................................................. 65

فلاشري........................................................................................................... 66

مرسكاردين...................................................................................................... 66

گراسري........................................................................................................... 67

 

4-ابريشم كشي از پيله...................................................................................... 69

پيله................................................................................................................ 69

تعيين درجه خشكي پيله.................................................................................... 73

درجه بندي پيله................................................................................................. 73

خفه و خشك كردن پيله ها.................................................................................. 74

انبار كردن پيله.................................................................................................. 75

جداسازي پيله ها ............................................................................................. 76

كرك زدايي........................................................................................................ 76

غربال كردن پيله................................................................................................ 76

مخلوط كردن پيله............................................................................................... 78

پخت پيله......................................................................................................... 78

برس زدن پيله................................................................................................... 80

ابريشم كشي.................................................................................................. 80

محصولات جانبي ابريشم كشي........................................................................... 92

درجه بندي ابريشم............................................................................................ 93

طبقه بندي ابريشم خام درجه يك......................................................................... 100

طبقه بندي ابريشم خام درجه دو.......................................................................... 108

طبقه بندي ابريشم خام درجه سه........................................................................ 111

 

5-نخ ابريشمي................................................................................................. 115

نخ ابريشمي خام.............................................................................................. 115

نخ ريسيده شده ابريشمي.................................................................................. 117

ضايعات ابريشم................................................................................................. 117

تهيه الياف بريده ابريشم از پيله معيوب................................................................... 118

مراحل توليد نخ ريسيده شده ابريشمي................................................................. 121

روش توليد نخ كلفت ريسيده شده ابريشمي.......................................................... 127

 

6-بافندگي....................................................................................................... 131

مقدمات بافندگي............................................................................................... 131

انواع پارچه ابريشمي......................................................................................... 135

پارچه هاي ابريشمي خام................................................................................... 141

پارچه هاي ابريشمي توليد شده از نخ هاي آماده..................................................... 144

 

7-صمغ گيري.................................................................................................... 149

صمغ گيري در محلول صابوني.............................................................................. 153

اثر صمغ گيري صابون.......................................................................................... 153

شرايط صمغ گيري.............................................................................................. 155

صمغ گيري با قليا.............................................................................................. 157

صمغ گيري با اسيد............................................................................................ 159

صمغ گيري با آنزيم............................................................................................. 161

صمغ گيري با آب داغ.......................................................................................... 164

ارزيابي ميزان صمغ ابريشم................................................................................. 164

مقايسه روشهاي مختلف صمغ گيري..................................................................... 168

 

8-سفيدگري ابريشم.......................................................................................... 171

روشهاي سفيدگري ابريشم................................................................................. 173

مقايسه روشهاي مختلف سفيدگري ابريشم........................................................... 174

صمغ گيري و سفيدگري همزمان ابريشم................................................................ 180

از بين بردن زردي ابريشم سفيدگري شده.............................................................. 181

 

9-وزن دهي ابريشم........................................................................................... 183

وزن دهي با املاح فلزي...................................................................................... 184

وزن دهي با مواد مازوجي................................................................................... 192

وزن دهي ابريشم با مواد شيميايي آلي................................................................ 192

 

10-رنگرزي ابريشم............................................................................................. 197

خصوصيات ابريشم و تاثير آن بر قابليت رنگرزي آن..................................................... 197

پيوندهاي باز و اسيد با ابريشم............................................................................. 199

جذب رنگرزي اسيدي به الياف ابريشم................................................................... 200

رنگزاي اسيدي.................................................................................................. 200

نحوه جذب مواد رنگزاي اسيدي............................................................................ 202

ايزوترم جدب رنگزاي اسيدي................................................................................. 203

تمايل رنگزاي اسيدي براي ابريشم........................................................................ 207

رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي كمپلكس فلزي.......................................................... 209

رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي مستقيم................................................................. 210

رنگرزي بر اساس گروههاي مخصوص موجود در ابريشم............................................. 214

كوپلينگ آمين ها آروماتيك با زنجيره جانبي تيروزين.................................................. 214

رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي راكتيو...................................................................... 214

رنگرزي ابريشم پيونده خورد با پليمرهاي مصنوعي................................................... 217

سرعت رنگرزي ابريشم....................................................................................... 218

يكنواختي رنگرزي ابريشم................................................................................... 219

رنگرزي ابريشم وحشي...................................................................................... 221

روش رنگرزي ابريشم.......................................................................................... 223

رنگرزي با مواد رنگزاي مستقيم............................................................................ 223

رنگرزي با مواد رنگزاي اسيدي.............................................................................. 224

رنگرزي با مواد رنگزاي بازيك................................................................................. 224

رنگرزي با مواد رنگزاي كمپلكس فلزي.................................................................... 225

رنگرزي با مواد رنگزاي خمي................................................................................ 225

رنگرزي با مواد رنگزاي گوگردي محلول در آب............................................................ 226

رنگرزي با مواد رنگزاي نقتلي............................................................................... 226

رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو................................................................................ 227

روش رنگرزي ابريشم با رنگهاي آليزارين و دندانه هاي گوناگون.................................... 227

رنگرزي با آليزارين و دندانه كرم.............................................................................. 227

رنگرزي با آليزارين ودندانه آلومين........................................................................... 228

رنگرزي با آليزارين و دندانه آهن............................................................................. 229

روش رنگرزي پارچه مخلوط ابريشم با الياف ديگر...................................................... 229

رنگرزي پارچه مخلوط مخلوط ابريشم با پشم و الياف سلولزي.................................... 230

روش رنگرزي پارچه مخلوط پنبه و ابريشم............................................................... 232

روش رنگرزي پارچه هاي مخلوط پشم و ابريشم....................................................... 233

روش رنگرزي پارچه مخلوط پشم و پنبه، ابريشم...................................................... 233

روش رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي طبيعي............................................................ 234

رنگرزي با روناس................................................................................................ 234

رنگرزي با قرمز دانه............................................................................................. 235

رنگرزي با اسپرك............................................................................................... 235

رنگرزي با بقم................................................................................................... 236

رنگرزي با گاشو................................................................................................. 237

رنگرزي با نيل.................................................................................................... 237

 

11-چاپ ابريشم................................................................................................ 241

روش هاي چاپ ابريشم...................................................................................... 242

چاپ مستقيم................................................................................................... 242

چاپ برداشت.................................................................................................... 243

چاپ مقاوم....................................................................................................... 244

 

12-فرش ابريشمي............................................................................................ 247

اجزاء قالي........................................................................................................ 247

دستگاه قالي بافي............................................................................................ 250

كيفيت قالي..................................................................................................... 253

روش صحيح استفاده از فرش ابريشمي................................................................. 255

 

13-منابع ومراجع............................................................................................... 257

منابع و مراجع فارسي........................................................................................ 257

منابع و مراجع لاتين........................................................................................... 258

 

14-واژه نامه .................................................................................................... 260

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي نساجي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved