تولید آهن (جلد اول)
نویسنده:
دكتر علي سعيدي - دكتر نادر ستوده
مترجم:
سال نشر:
1385
صفحه:
444
نوبت چاپ:
1

فصل اول: كاني‌هاي آهن و ذخاير آن در جهان.............................................................. 1

مقدمه............................................................................................................. 1

ساختمان و تركيب اكسيدهاي آهن.......................................................................... 7

انه‌اي كربناتي................................................................................................... 15

گروه سيليكاتها................................................................................................. 15

كروه سولفورهاي آهن........................................................................................ 15

ارزش كانه‌هاي آهن و عوامل موثر بر آن.................................................................. 16

ويژگي‌هاي شيميايي تعيين كننده ارزش كانه‌هاي آهن................................................... 17

خصوصيات فيزيكي تعيين كننده ارزش كانه‌هاي آهن.................................................... 22

آناليز شيميايي كانه‌هاي آهن و روش‌هاي بيان مقدار آهن درون كانه................................. 23

فصل دوم: بررسي احياء اكسيدهاي آهن از ديدگاه ترموديناميك...................................... 25

مقدمه............................................................................................................. 25

عوامل احياء كننده اكسيدهاي آهن.......................................................................... 31

سيستم C-O-Hو............................................................................................... 45

كربوره شدن آهن............................................................................................... 46

تاثير انواع ناخالصي بر شرايط احياء اكسيدهاي آهن....................................................... 47

فصل سوم: آماده كردن بار كوره بلند....................................................................... 51

مقدمه............................................................................................................. 51

مروري بر تاريخچه روشهاي آگلومراسيون و آماده‌سازي بار كوره بلند................................... 53

ارزيابي خصوصيات بار كوره بلند............................................................................. 54

احياپذيري......................................................................................................... 70

كك كوره بلند..................................................................................................... 78

ساير سوختها..................................................................................................... 87

هواي دم........................................................................................................... 90

خشته‌سازي...................................................................................................... 95

كروي كردن....................................................................................................... 97

اكستروژن در خلا............................................................................................... 99

روشهاي پيشرفته آگلومراسيون............................................................................... 99

روش كلوخه‌سازي............................................................................................. 103

روشهاي صرفه‌جويي در سوخت جامد.................................................................... 134

بررسي پديده انتقال حرارت در كلوخه‌سازي............................................................ 135

بررسي مراحل كلوخه شدن و تغييرات حرارتي.......................................................... 148

بررسي سيستم سه تايي CaO-SiO2-FeOو و تعادل در كلوخه‌سازي............................. 154

گندله سازي..................................................................................................... 203

فصل چهارم: تكنولوژي كوره بلند........................................................................... 265

تاسيسات و تجهيزات كوره بلند............................................................................ 265

دهانه كوره بلند و تجهيزات بارگيري........................................................................ 287

سيستمهاي توليدكننده هواي گرم در كوره بلند........................................................... 295

شستشو و تصفيه گاز كوره بلند.............................................................................. 306

منطقه تخليه مذاب و تجهيزات آن............................................................................ 316

خنك كردن كوره بلند........................................................................................... 320

نسوز كوره بلند................................................................................................. 321

فصل پنجم: فرايند ذوب و احياء در كوره بلند.............................................................. 345

مقدمه............................................................................................................... 345

واكنش‌هاي منطقه بالايي كوره بلند (پيشگرم)............................................................... 347

واكنش‌هاي منطقي مياني (منطقه احياء غير مستقيم)....................................................... 352

واكنش‌هاي منطقه پايين كوره بلند........................................................................... 355

احياء ساير عناصر................................................................................................. 370

گوگردزدايي...................................................................................................... 378

پيوست 1......................................................................................................... 429

مراجع............................................................................................................. 437

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved