الفباي مديريت
نویسنده:
عادل تقوي - هامون شريفي
مترجم:
سال نشر:
1389
صفحه:
164
نوبت چاپ:
1

فصل اول: تعاريف و مفاهيم................................................................................. 11

مقدمه................................................................................................................. 13

سازمان............................................................................................................... 13

انواع سازمان ها.................................................................................................... 14

مديريت................................................................................................................ 15

ماهيت مديريت: مديريت علم است يا هنر؟................................................................. 16

سطوح مديريت...................................................................................................... 16

وظايف مديريت....................................................................................................... 18

مهارت هاي مديريت................................................................................................ 21

نقش هاي مديريت................................................................................................. 22

منابع در اختيار مديريت............................................................................................ 27

 

فصل دوم: سير تكوين نظريه هاي مديريت............................................................ 29

مقدمه................................................................................................................. 31

1- نظريه كلاسيك (سنتي)...................................................................................... 32

راه حل مسائل مديريت از ديدگاه «تيلور»..................................................................... 33

اصول مديريت علمي............................................................................................... 33

مكانيزم هاي مديريت علمي (روش اجرا)..................................................................... 34

نارسايي هاي مكتب مديريت علمي.......................................................................... 34

آثار مديريت علمي.................................................................................................. 35

اصول علم اداره: (مكتب مديريت عمومي فرانسه)......................................................... 36

الف) اصول عام و كلي مديريت.................................................................................. 36

ب) تواناييها و ويژگي هاي لازم براي مديريت................................................................ 38

ج) عناصر مديريت (از ديدگاه فايول)............................................................................ 38

تعريف بوروكراسي.................................................................................................. 40

«ماكس وبر» و بوروكراسي....................................................................................... 40

ويژگي هاي بوروكراسي........................................................................................... 41

انتقادات وارده بر تئوري بوروكراسي............................................................................ 42

محدوديت هاي نظريه هاي كلاسيك........................................................................... 43

 

2- نظريه هاي نئوكلاسيك (رفتارگرا)..................................................................... 45

ويژگي هاي عمومي نظريه هاي نئوكلاسيك................................................................ 45

مطالعات هاثورن.................................................................................................... 46

سازمان رسمي و غير رسمي.................................................................................. 47

روش سوسيومتريك................................................................................................ 48

انگيزش .............................................................................................................. 49

سلسله مراتب نيازهاي مازلو................................................................................... 50

تئوري Y مك گريگور................................................................................................ 52

بررسي برخي ديگر از مدل هاي بسط يافته در رابطه با رويكرد......................................... 53

مدل رشد يافتگي و رشد نيافتگي (كريس آرجريس)...................................................... 53

«كرت لوين» و تحليل ميدان نيرو................................................................................... 54

نظريه «چستر بارنارد»................................................................................................ 54

جمع­بندي مكتب نئوكلاسيك....................................................................................... 55

3- ديدگاه كمّي به مديريت................................................................................... 56

سیستم اطلاعات مدیریت.......................................................................................... 57

اطلاعات.................................................................................................................. 57

کاستی­های دیدگاه­های کمی.................................................................................. 58

4- مکتب نظريه‌هاي نوين مديريت......................................................................... 59

نگرش سيستمی..................................................................................................... 59

تعريف سيستم........................................................................................................ 59

اجزاي سيستم........................................................................................................ 60

نظريه عمومي سيستم‌ها.......................................................................................... 62

طبقه‌بندي سيستم‌ها............................................................................................... 62

مشخصات سيستم‌هاي باز........................................................................................ 63

نظریه اقتضاء............................................................................................................ 68

تئوری Z.................................................................................................................. 69

مدیریت بر مبنای استثناء ........................................................................................... 70

مدیریت بر مبنای هدفve)....................................................................................... 71

فصل سوم: وظایف مدیریت...................................................................................... 73

تصميم‌گيري.......................................................................................................... 77

تعريف تصميم‌گيري.................................................................................................... 77

انواع تصميم............................................................................................................. 77

شرايط تصميم‌گيري................................................................................................... 78

تصميم‌گيري گروهي.................................................................................................. 80

فنون تصميم‌گيري گروهي........................................................................................... 80

برنامه‌ريزي............................................................................................................ 83

روش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي....................................................................................... 83

سلسله مراتب برنامه‌ها.......................................................................................... 85

ابعاد چهار گانه تقسيم‌بندي برنامه‌هاي سازماني............................................................ 86

ابزارها و فنون برنامه‌ريزي............................................................................................ 88

سازماندهی........................................................................................................... 94

انواع ساختار سازماني.............................................................................................. 95

نمودار سازماني....................................................................................................... 95

انواع نمودار سازماني................................................................................................ 96

مفاهيم مهم در سازماندهي...................................................................................... 99

انواع ساختار سازماني.............................................................................................. 99

واحدسازي براساس وظيفه....................................................................................... 101

واحدسازي براساس محصول..................................................................................... 101

واحدسازي جغرافيايي يا منطقه‌اي.............................................................................. 102

واحدسازي براساس مشتري..................................................................................... 103

واحدسازي براساس فرآيند توليد................................................................................. 103

سازمان ماتريسي يا واحدسازي خزانه‌اي..................................................................... 106

ساختار سازماني ويژه (ادهوكراسي) ......................................................................... 108

صف و ستاد........................................................................................................... 110

رهبري................................................................................................................. 117

سبك رهبري.......................................................................................................... 118

الگوهاي رهبري...................................................................................................... 118

مطالعات اوهايو....................................................................................................... 122

نظريه مسير ـ هدف................................................................................................. 125

نظريه مشاركتي..................................................................................................... 126

نظريه رهبري وضعيتي.............................................................................................. 127

جايگزين‌هاي رهبري................................................................................................ 129

نظريه اسنادي رهبري.............................................................................................. 129

نظريه رهبري كاريزماتيك يا فره‌مند............................................................................. 130

رهبري تعاملي....................................................................................................... 131

مسائل نوين در رهبري............................................................................................. 132

ارتباطات.............................................................................................................. 133

اهميت ارتباطات..................................................................................................... 133

فرآيند ارتباطات....................................................................................................... 134

جريان اطلاعات در سازمان........................................................................................ 134

انواع كنترل............................................................................................................. 137

طراحي سيستم كنترل............................................................................................ 137

مشخصات سيستم كنترل موثر.................................................................................. 138

خلاقیت و نوآوری.................................................................................................. 141

مفهوم خلاقیت....................................................................................................... 141

برخي از تكنيك‌هاي خلاقيت...................................................................................... 142

مفهوم نوآوري......................................................................................................... 144

خلاقيت سازماني................................................................................................... 145

موانع خلاقيت......................................................................................................... 146

ضميمه‌ي 2: پرسشنامه­های تحلیل سازمان............................................................... 156

پرسشنامه‌ي مهارت‌هاي مديران موثر.......................................................................... 156

پرسشنامه دیدگاه مدیریت (بر اساس تئوري X و Y مك‌گريگور).......................................... 158

پرسشنامه‌ي LPC(بر اساس نظريه سبك رهبري فيدلر)................................................... 159

پرسشنامه‌ي نيازها(بر اساس  نظریه سلسله مراتب نيازهاي مازلو)................................ 161

(واژه­نامه فارسی- انگلیسی).................................................................................... 163

منابع و ماخذ........................................................................................................ 166


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved