ريسندگی الياف کوتاه (جلد دوم) حلاجی و کاردينگ
نویسنده:
کلاين ورنر
مترجم:
دکتر عليرضا طاهری اطاقسرا
سال نشر:
1389
صفحه:
167
نوبت چاپ:
3

فصل اول: حلاجي................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................. 1

خلاصه عمليات................................................................................................. 2

عمليات اصلي در حلاجي.................................................................................... 2

مواد تغذيه........................................................................................................ 6

حلاجي به عنوان ترتيبي از استقرار ماشين آلات..................................................... 11

اجزاي ماشينهاي حلاجي.................................................................................... 14

دستگاه تغذيه................................................................................................... 14

دستگاههاي باز كننده........................................................................................ 17

شبكه ها و ميله هاي اجاقي............................................................................... 27

اثرات مقابل قسمتهاي تغذيه، بازكننده و ميله هاي اجاقي......................................... 31

دستگاههاي تميز كننده قابل جايگزين.................................................................... 34

عوامل موثر بر باز كردن و تميز كردن....................................................................... 35
ماشينهاي موجود در خط حلاجي.......................................................................... 36

خلاصه موضوع.................................................................................................. 36

ماشينهاي ناحيه 1 (باز كردن).............................................................................. 38

ماشين هاي ناحيه 2 (تميز كردن توده هاي درشت).................................................. 48

ماشينهاي ناحيه 3 (مخلوط كردن)........................................................................ 52

ماشينهاي ناحيه 4 (تميز كردن توده هاي كوچك (Fine Cleaner)و................................ 55

ماشينهاي ناحيه 5 (باز كردن يا تميز كردن متمركز)................................................... 57

ماشينهاي ناحيه 6 (تغذيه به ماشين كارد)............................................................. 58

خارج كردن گرد و غبار......................................................................................... 63

انتقال مواد....................................................................................................... 65

ضرورت انتقال مواد............................................................................................. 65

دستگاههاي انتقال مكانيكي............................................................................... 65

انتقال پنوماتيكي............................................................................................... 67

كنترل جريان مواد............................................................................................... 68

دسته بندي...................................................................................................... 68

سيستمهاي تنظيم كننده نوري در عمليات گسسته................................................ 70

عمليات پيوسته................................................................................................ 71

تجهيزات جانبي و مرتبط...................................................................................... 73

جداكننده هاي فلزات.......................................................................................... 73

آتش نشان (شركت ريتر).................................................................................... 75

جمع آوري ضايعات............................................................................................. 75

بازيافت............................................................................................................ 82

بررسي اقتصادي مواد خام................................................................................... 82

مقدار ضايعات................................................................................................... 83

ماشين آلات بازيافت........................................................................................... 83

سيستمهاي پيوسته و ناپيوسته.......................................................................... 86

فصل دوم: ماشين كاردينگ............................................................................. 89

خلاصه مطالب................................................................................................... 89

مقدمه............................................................................................................. 89

وظايف ماشين كارد............................................................................................ 90

اصول عمليات ماشين كارد.................................................................................. 93

انواع طراحي ماشينهاي كارد............................................................................... 95

نواحي عمليات ماشين كارد................................................................................ 97

تغذيه مواد........................................................................................................ 97

دستگاه تغذيه................................................................................................... 105

ناحيه تيكرين.................................................................................................... 108

تجهيزات كاردينگ كمكي (كاردينگ كمكي)............................................................. 114

سيلندر اصلي................................................................................................... 120

كلاهكها........................................................................................................... 121

داف كردن يا برداشت الياف از روي سيلندر.............................................................. 129

برداشت تار عنكبوتي از سطح دافر........................................................................ 131

نيروي محركه و انتقال حركت................................................................................ 134

پوشش ماشين كارد.......................................................................................... 136

انتخاب پوشش................................................................................................. 136

دسته بندي پوشش ها....................................................................................... 136

پوشش انعطاف پذير........................................................................................... 138

پوشش نيمه سخت........................................................................................... 138

پوشش نوار فلزي (متاليك).................................................................................. 139

تجهيزات كنترل يكنواختي اتوماتيك........................................................................ 148

اصول............................................................................................................... 148

دسته بندي تجهيزات كنترل يكنواختي.................................................................... 148

اصول كنترل يكنواختي با طول كوتاه....................................................................... 149

اصول كنترل يكنواختي با طول متوسط.................................................................... 151

اصول كنترل يكنواختي با طول بلند........................................................................ 151

دستگاههاي اندازه گيري..................................................................................... 153

نگهداري پوششهاي ماشين كارد.......................................................................... 155

تميز كردن پوشش كارد....................................................................................... 155

پرداخت كردن پوشش متاليك............................................................................... 155

سنگ زني پوشش متاليك.................................................................................. 156

تنظيمات ماشين كارد......................................................................................... 161

اصول تنظيمات.................................................................................................. 161

جدول تنظيمات ماشين كارد................................................................................. 162

تجهيزات كمكي................................................................................................. 164

مكش گرد و غبار در ماشينهاي كارد جديد............................................................... 164

جمع آوري ضايعات............................................................................................. 164

ضميمه............................................................................................................ 166

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي نساجي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved