مدیریت راهبردی فرهنگی
نویسنده:
سید صابر امامی - مهدی یار احمدی خراسانی
مترجم:
-
سال نشر:
1394
صفحه:
200
نوبت چاپ:
1

 

بخش اول: مفهوم شناسی فرهنگ / 13
فصل اول: دریچه‌ای به فرهنگ / 15
فصل دوم: اهمیت فرهنگ / 25
فصل سوم: انسان شناسی فرهنگی / 27
فصل چهارم: فرهنگ سازمانی / 31
فصل پنجم: اثرات متقابل فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی / 41
فصل ششم: نمادها و جلوه های فرهنگ /47
فصل هفتم: تعریف فرهنگ/51
بخش دوم: جریان شناسی مدیریت فرهنگی/53
فصل هشتم: مهارت‌های چند فرهنگی/55
فصل نهم: راهی برای بیان هویت فرهنگی/59
فصل دهم: از فرهنگ سازمانی تا فرهنگ ملی/63
فصل یازدهم: مدل‌های فرهنگی؛ تطابق بیرونی و انسجام درونی/67
بخش سوم: مدیرت فرهنگی/75
فصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و ارزش‌های فرهنگی/77
فصل سیزدهم: استراتژی‌های مدیریت فرهنگی/81
فصل چهاردهم: مهندسی فرهنگی و هندسه فرهنگ/87
فصل پانزدهم: اثر حوزه‌های فرهنگی بر استراتژی / 95
فصل شانزدهم: تحول فرهنگی/99
بخش چهارم: چالش‌های فرهنگی در مدیریت/107
فصل هفدهم: رویارویی میان فرهنگی / 109
فصل هجدهم: ارتباطات فرهنگی / 113
فصل نوزدهم: شناخت تفاوت‌های فرهنگی / 119
فصل بیستم: سطوح مختلف فرهنگ/123
بخش پنجم: مدیریت تفاوت های فرهنگی/131
فصل بیست و یکم: تنوع فرهنگی و ادغام فرهنگی/133
فصل بیست و دوم: سازمان‌ها و شهروندان جهانی وراهبردهای مدیریت فرهنگی / 135
فصل بیست و سوم: فرهنگ و شهروندان جهانی /139
بخش ششم: فعالیت فرهنگی مؤثر / 145
فصل بیست و چهارم: فهالیت فرهنگی مؤثر / 147
فصل بیست و پنجم: حوزه شناخت و آگاهی / 149
فصل بیست و ششم: حوزه نگرش / 151
بخش هفتم: حوزه فعالیت مدیریت فرهنگی / 161
فصل بیست و هفتم: مدل های فعالیت‌های مدیریت فرهنگی /163
فصل بیست و هشتم: فرایندهای انجام کار در مدیریت فرهنگی / 171
فصل بیست و نهم: اثر سنجی مدیریت فرهنگی / 177
بخش هشتم: فرصت‌ها و مدیریت فرهنگی / 181
فصل سی‌ام: سازگار فرهنگی / 183
فصل سی و یکم: ارتباط بین فرهنگ و دیگر ویژگی‌های سازمانی / 187
فصل سی و دوم: کاربرد فرهنگ سازمانی / 193
منابع / 197
 

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved