یادگیری از نظر تا عمل
نویسنده:
افضل السادات حسینی- نیره حاج علیان
مترجم:
.
سال نشر:
1399
صفحه:
324
نوبت چاپ:
1

 

فصل اول؛ مفهوم و رویکرد یادگیری    15

دیدگاههای مطرح در زمینه مفهوم یادگیری

نظریه های یادگیری

تفکر، توجه و یادگیری

تفکر و توجه

اهمیت توجه

مفهوم توجه از منظر سه رویکرد.

  دیدگاه و رویکرد دکارت در مورد توجه.

  رویکرد شناخت گرایی و توجه

  رویکرد رفتار گرایی و توجه

توجه از دیدگاه سایر فلاسفه

 برکلی؛ توجه و امور انتزاعی

  لاک؛ توجه شکلی از تفکر. 

 ویلیام جیمز و معاصران؛ نظریه تنزلی؛

رابطه یادگیری و توجه.

فصل دوم؛مکتب رفتارگرایی و یادگیری   35

مبانی فلسفی رفتار گرایی  

نظریه یادگیری پاولوف

نظریه شرطی سازی کلاسیک

فرآیندهای اساسی شرطی سازی کلاسیک 

متغیرهای خبری

تأثیرات بیولوژیکی

واکنش های احساسی شرطی سازی شده

فرضیات علمی

اصطلاح شناسی نظریه پاولف. 

انواع شرطی سازی

درماندگی آموخته شده 

کاربردهای اولیه اصول رفتاری در زمینه های بالینی

پاولوف و آموزش و پرورش.

نظریه یادگیری اسکینر

آزمایش های اسکینر

نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر

فرایندهای اساسی شرطی سازی عامل

تغییر رفتار  

اصلاح رفتار 

تکنیک اصلاح رفتار  

تقریب های متوالی

کاربردهای آموزشی 

نظریه ثورندایک و مبانی روش‌شناختی آن

تشریح نظریه یادگیری ثورندایك

انتظام ذهنی. 

قوانین اصلی ثورندایک

اندیشه رفتارگرایی گاتری

گاتری، ثوراندایک، پاولوف، و رفتارگرایی

مجاورت نشانه و پاسخ: قانون تداعی

چرا مجاورت دقیق محرک و پاسخ اندازه گیری شده، ضروری نیست؟

چرا تکرار، بهبود به ارمغان می آورد؟

تداخل تداعی، فراموشی و شکستن عادات

چرا تمرین موجب پیشرفت عملکرد می شود؟ 

دیدگاه گاتری درمورد انگیزه، اهداف، پاداش و تنبیه

جایزه 

تنبیه

تقارن درمان با پاداش و تنبیه

کنترل فرایند یادگیری

کلارک لئونارد هال

مفهوم نیاز و نظریه سایق.

تقویت و سایق نخستین

بازداری واکنشی

نقدی بر نظریه هال

فصل سوم؛ مکتب شناخت گرایی و یادگیری  109

مبانی فلسفی رویکرد شناختی

مبانی روانشناسی شناخت گرایی 

نظریه های پردازش اطلاعاتی 

نظریات نو پیاژه ای 

 نظریه های روانسنجی

نظریه های سامانه تولید

 نظریه پبوند گرا 

نظریه های تکامل شناختی

متفکران برجسته شناخت گرایی

فردریک چارلز بارتلت

جروم سیمور برونر

ادوارد چیس تولمن

اصل یادگیری از دیدگاه تولمن

نقد اندیشه تولمن  

ده یافته شالوده از تحقیقات شناختی بر یادگیری

فصل چهارم؛ مکتب سازه گرایی  169

اصول یادگیری سازه گرایی

فرآيند يادگيري ـ ياددهي 

روش تدریس

اخلاق تدریس

طراحی آموزشی

فصل پنجم؛ یادگیری با نگاه هرمنوتیکی.  193

یادگیری یادگیری

آموزش تفکر محو 

رویکرد گادامر

مراحل يادگيري در رويکرد گادامر

ديدگاه هرش به انسان و هدف هرمنوتيک

جايگاه مدرسه

تلقي هرش از يادگيری

برنامه درسي.

جایگاه معلم

روش تدریس

مفروضات هرمنوتيک هماهنگ با آموزش و پرورش خلاق 

دلالتهاي هرمنوتيک در حوزه نظر و عمل تربيتي

هرمنوتيک به عنوان يک دکترين آموزشي پوي

اصول تعليم و تربيت هرمنوتيکي

دلالتهاي هرمنوتيک در حوزه برنامه ريزي درسي

ارائه الگوي کلاس هرمنوتيکي

دانش پیشین و یادگیری. 

دیدگاه هرش سواد فرهنگی

مراحل آموزش اطلاعات خاص

تاثیرات سواد فرهنگی.

 حافظه و سواد فرهنگی

 روخوانی.

 مهارت آموزی

 سواد اجتماعی

        فرصتهای آموزشی

نقد سواد فرهنگی هرش

جمع بندی

فصل ششم؛ یادگیری، هنر و یادگیری. 241

هنر چیست؟ 

اهمیت و جایگاه هنر

هنر و خلاقیت

تطور هنر و خلاقیت در فلسفه غرب

شکل گیری نظریه‌های هنر.

هنر، خلاقیت و فرهنگ 

پرورش خلاقیت از طریق هنر.

فلسفه هنر.

درک و شناخت . 

آموزش و سبک

هنر و زیبایی شناسی و آموزش و پرورش حرفه ای 

هنر و دانش  

فصل هفتم؛ یادگیری و اخلاق. 275

یادگیری اخلاقی

چگونگی شکل گیری یادگیری اخلاقی..

داستان ابزاری برای یادگیری اخلاقی ..

شایسته سازی یادگیری. 

یادگیری تفسیر اخلاقی

رویکردهای معاصر تربیت اخلاقی

               ـ رویکرد تربیت منش.

                مبانی فلسفی رویکرد منش

              برنامه تربیت اخلاقی رویکرد منش.

              نقد رویکرد اخلاقی رویکرد تربیت منش

            ـ رویکرد تبیین ارزشها

           مبانی فلسفی رویکرد تبیین ارزشها 

           برنامه تربیت اخلاقی رویکرد تبیین ارزشها 

          نقد رویکرد اخلاقی رویکرد تبیین ارزشها  

          رویکرد رشد شناختی کلبرگ .

         ـ مبانی فلسفی رویکرد رشد شناختی کلبرگ

     برنامه تربیت اخلاقی رویکرد رشد شناختی کلبرگ

    نقد رویکرد اخلاقی رویکرد رشد شناختی کلبرگ

         ـ رویکرد اخلاق غمخواری

          مبانی فلسفی رویکرد اخلاق غمخواری

         برنامه تربیت اخلاقی رویکرد اخلاق غمخواری

        نقد رویکرد اخلاقی رویکرد اخلاق غمخواری.

پیشرفت گرایی اخلاقی.

آموزش و پرورش اخلاقی و شکوفاسازی انسان

رشد اخلاقی در کلاس درس.

نتیجه 

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved