فون بند پایان استان چهارمحال و بختیاری -
نویسنده:
دکتر الهام ریاحی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
312
نوبت چاپ:
1

نخستین کتاب تألیفی لاتین « Arthropod Fauna of Chaharmahal va Bakhtyari Province  فون بند پایان استان چهارمحال و بختیاری» به قلم دکتر الهام ریاحی دکترای حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و ویراستاری علمی دکتر علی رضا نعمتی رئیس و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در 312 صفحه در قطع وزیری، تألیف و به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است.

در معرفی کتاب آمده است: بندپایان یکی از مهم ترین اجزای تنوع زیستی هستند. بندپایان نشان دهنده خاص ترین گروه حیوانات روی زمین هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها حشرات هستند. این بی مهرگان نقش های اکولوژیکی مهمی را در اکوسیستم های زمینی، دریایی و آب شیرین ایفا میکنند، همچنین بر انسان و زندگی آن، از طریق آسیب به محصول یا ایفای نقش به عنوان ناقل در انتقال بیماریها تاثیر میگذارند.

 تنوع زیستی بندپایان در بیشتر اکوسیستم‌های خشکی و زمینی ایران هنوز ناشناخته است. با توجه به تنوع گسترده آنها، تعیین فون گونه های توصیف شده در هر محل اغلب بسیار مهم است. استان چهارمحال و بختیاری یکی از نقاط ایران با بیشترین تنوع زیستی در بین تمامی اکوسیستم ها است. شناخت بندپایان استان چهارمحال و بختیاری حتی با مطالعات گسترده در سطح جهان محدود است.

در این کتاب تنوع زیستی گونه‌های ثبت‌شده قبلی، اطلاعات زیستگاه و پراکنش آنها در استان، و در مورد برخی از گونهها که اطلاعات ثبت شده وجود داشت، میزبان یا شکار هر گونه در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین پراکنش گونه ها در سایر استان‌ها ارائه شده است. در این مجموعه، در کل 802 گونه بندپا از 503 جنس و 182 خانواده به عنوان فون بندپایان استان چهارمحال و بختیاری فهرست شده است که از این تعداد 283 گونه از Chelicerate و Crustacea و 526 گونه Atelocerata هستند.

 

یاد آور مي شود انتشارات جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري که به صورت تخصصي در حوزه نشر دانشگاهي فعاليت مي کند، تلاش مي کند در کوتاه ترين زمان ممکن آثار دانشگاهيان و اساتيد (اعم از تاليف و ترجمه و پايان نامه هاي شاخص دانشجويي) را به چاپ برساند و اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران و مولفان مي توانند براي اخذ مشاوره در خصوص مراحل تاليف کتاب و چاپ آثار خود به دفتر انتشارات جهاد دانشگاهي استان واقع در دانشگاه شهرکرد- جنب دانشکده منابع طبيعي- معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي مراجعه کرده و يا با شماره 32320323يا 32320070 و در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته در ساعات 8 تا 16 تماس حاصل کنند. همچنين تارگاه jchb.ir براي کسب اطلاعات بيشتر اعلام مي شود.

 

TABLE OF CONTENTS

Introduction    

SUBPHYLUM CRUSTACEA    

Order Isopoda      

Family Lepidocharontidae Galassi & Bruce

Genus Microcharon Karaman

Order Amphipoda Latreille

Family Gammaridae Leach

Genus Gammarus J. C. Fabricius

Family Niphargidae Bousfield

Genus Niphargus Schiödte

SUBPHYLUM CHELICERATA      

CLASS ARACHNIDA      

SUBCLASS ARANEAE     

Family Agelenidae C. L. Koch

Genus Argiope Audouin

Genus Persiscape Zamani & Marusik

Family Araneidae Clerck

Genus Araniella  Chamberlin & Wilton

Genus Gibbaranea Archer

Genus Larinioides Caporiacco

Genus Mangora Pickard-Cambridge

Family Cheiracanthiidae Wagner

Genus Cheiracanthium Koch

Family Clubionidae Wagner

Genus Clubiona Latreille

Genus Porrhoclubiona Lohmander

Family Eresidae C. L. Koch

Genus Loureedia Miller

Family Filistatidae Ausserer

Genus Filistata Latreille

Family Gnaphosidae Banks

Genus Haplodrassus Chamberlin

Family Linyphiidae Blackwall

Genus Agyneta Hull

Genus Araeoncus Simon

Genus Archaraeoncus Tanasevitch

Genus Caviphantes Oi

Genus Entelecara Simon

Genus Erigone Loo

Genus Erigonoplus Simon

Genus Gnathonarium Karsch

Genus Megalepthyphantes Wunderlich

Genus Oedothorax Förster & Bertkau

Genus Piniphantes Saaristo & Tanasevitch

Genus Prinerigone Millidge

Genus Sengletus Tanasevitch

Genus Silometopus Simon

Genus Trichoncoides Denis

Genus Walckenaeria Blackwall

Family Oonopidae Simon

Genus Pelicinus, Simon

Family Phrurolithidae Banks

Genus Phrurolithus Koch

Family Salticidae Blackwall

Genus Heliophanus Koch

Genus Philaeus Thorell

Genus Plexippoides Prószyński

Family Tetragnathidae Menge

Genus Pachygnatha Sundevall

Family Theridiidae Sundevall

Genus Heterotheridion Wunderlich

Genus Steatoda Sundevall

Family Thomisidae Sundevall

Genus Runcinia Simon

Genus Thomisus Walckenaer

CLASS ARACHNIDA

SUBCLASS SCORPIONES 

Family Buthidae C. L. Koch

Genus Mesobuthus Koch

Genus Androctonus Ehrenberg

Genus Compsobuthus Vachon

Genus Hottentotta Birula

Genus Odontobuthus Vachon

Genus Orthochirus Karsch

Genus Razianus Farzanpay

Family Hemiscorpiidae Pocock

Genus Hemiscorpius Peters

Family Scorpionidae Latreille

Genus Scorpio L

CLASS ARACHNIDA        

SUBCLASS ACARI  

Superorder Parasitiformes       

Order Ixodida Leach

Family Argasidae C. L. Koch

Genus Argas Latreille

Genus Ornithodoros C. L. Koch

Genus Hyalomma Koch

Genus Heamaphysalis Koch

Order Mesostigmata G. Canestrini

Suborder Monogynaspida Camin & Gorirossi

Infraorder Gamasina Kramer

Family Ameroseiidae Evans

Genus Ameroseius Berlese

Genus Epicriopsis Berlese

Genus Kleemannia Oudemans

Genus Sertitympanum Elsen & Whitaker

Family Ascidae Oudemans

Genus Antennoseius Berlese

Genus Arctoseius Thor

Genus Gamasellodes Athias-Henriot

Genus Hoploseius Berlese

Genus Iphidonopsis Gwiazdowicz

Genus Proctolaelaps Berlese

Genus Protogamasellus Karg

Family Dermanyssidae Kolenati

Genus Dermanyssus Dugès

Genus Liponyssoides Hirst

Family Laelapidae Berlese

Genus Androlaelaps Berlese

Genus Cosmolaelaps Berlese

Genus Echinonyssus Hirst

Genus Euandrolaelaps Bregetova

Genus Eulaelaps Berlese

Genus Gaeolaelaps Evans & Till

Genus Gymnolaelaps Berlese

Genus Haemolaelaps Berlese

Genus Julolaelaps Berlese

Genus Laelaps Koch

Genus Laelaspis Berlese

Genus Myrmozercon Berlese

Genus Ololaelaps Berlese

Genus Pogonolaelaps Nemati & Gwiazdowicz

Genus Pneumolaelaps Berlese

Genus Pseudoparasitus Berlese

Genus Reticulolaelaps Costa

Genus Stratiolaelaps Berlese

Family Macronyssidae Oudemans

Genus Ornitonyssus Sambon

Family Varroidae Delfinado & Baker

Genus Varroa Oudemans

Family Eviphididae Berlese

Genus Alliphis Halbert

Genus Pseudoalliphis Mašán & Halliday

Family Macrochelidae Vitzthum

Genus Glyptholaspis Filipponi & Pegazzano

Genus Macrholaspis Oudemans

Genus Macrocheles Latreille

Genus Neopodocinum Oudemans

Genus Reductholaspis Emberson

Family Pachylaelapidae Berlese

Genus Onchodellus Berlese

Genus Pachylaelaps Berlese

Genus Pachyseius Berlese

Family Blattisociidae Garman

Genus Cheiroseius Berlese

Genus Gamasellus Berlese

Genus Lasioseius Berlese

Genus Platyseius Berlese

Family Phytoseiidae Berlese

Genus Amblydromella Muma

Genus Amblyseius Berlese

Genus Neoseiulus Hughes

Genus Proprioseiopsis Muma

Genus Paraseiulus Muma

Genus Typhlodromus Scheuten

Family Digamasellidae Evans

Genus Dendrolaelaps Halbert

Family Rhodacaridae Evans

Genus Rhodacarellus Willmann

Family Ologamasidae Ryke

Genus Allogamasellus Athias-Henriot

Genus Sessiluncus Canestrini

Family Veigaiidae Oudemans

Genus Veigaia Oudemans

Family Zerconidae G. Canestrini

Genus Zercon Koch

Family Parasitidae Oudemans

Genus Neogamasus Tikhomirov

Genus Parasitus Latreille

Genus Pergamasus Berlese

Genus Rhabdocarpais Athias-Henriot

Genus Vulgarogamasus Tichomirov

Infraorder Uropodina Kramer

Family Macrodinychidae Hirschmann

Genus Macrodinychus Berlese

Family Urodinychidae Berlese

Genus Microuroobovella Błoszyk, Adamski and Napierała

Genus Uroobovella Berlese

Family Ichthyostomatogasteridae Sellnick

Genus Asternolaelaps Berlese

Family Sejidae Berlese

Genus Sejus Koch

Family Antennophoridae Berlese

Genus Antennophorus Haller

Family Celaenopsidae Berlese

Genus Celaenopsis Berlese

Superorder Acariformes

Order Trombidiformes   

Suborder: Prostigmata   

Family Eriophyidae Nalepa

Genus Aceria Keifer

Genus Eriophyes von Siebold

Family Eylaidae LEACH

Genus Eylais Latreille

Family Arrenuridae Thor

Genus Aturus Kramer

Family Tenuipalpidae Berlese

Genus Cenopalpus Pritchard & Baker

Family Tetranychidae Donnadieu

Genus Bryobia Koch

Genus Petrobia Murray

Genus Phyllotetranychus Sayed

Genus Schizotetranychus Tragardh

Genus Tetranychus Dufour

Family Trombidiidae Leach

Genus Allothrombium Berlese

Genus Monotrombium Zhang

Family Tarsonemidae Kramer

Genus Acarapis Hirst

Family Erythraeidae Oudemans

Genus Charletonia Oudemans

Genus Hauptmannia Oudemans

Genus Mypongia Southcott

Genus Parerythraeus Southcott

Fmily Hygrobatidae Koch

Genus Atractides Koch

Genus Hyggrobates Koch

Family Lebertiidae Thor

Genus Lebertia Neuman

Family Anystidae Oudemans

Genus Absoloniana Willman

Genus Anystis von Heyden

Family Teneriffiidae Thor

Genus Austroteneriffia Womersley

Family Neopygmephoridae      

Genus Parapygmephorus Cross

Family Scutacaridae Oudemans

Genus Imparipes Berlese

Family Camerobiidae Southcott

Genus Tycherobius Bolland

Family Raphignathidae Kramer

Genus Raphignathus Dugès

Family Stigmaeidae Oudemans

Genus Eustigmaeus Berlese

Family Bdellidae Dugès

Genus Biscirus Thor

Genus Bdella Latreille

Genus Neomolgus Oudemans

Genus Bdellodes Oudemans

Family Cunaxidae Thor

Genus Cunaxa von Heyden

Family Eupodidae Koch

Genus Eupodes Koch

Family Penthaleidae Oudemans

Genus Penthaleus Koch

Family Iolinidae Pritchard

Genus Iolina Baily

Family Tydeidae Kramer

Genus Tydeus Koch

Genus Pseudolorryia Kaźmierski

Family Aturidae Thor

Genus Brachypoda Lebert

Family Hydryphantidae Piersig

Genus Protzia Piersig

Family Hygrobatidae Koch

Genus Hygrobates Koch

Genus Atractides Koch

Family Lebertidae Thor

Genus Lebertia Neumann

Family Pionidae Thor

Genus Piona Koch

Genus Forelia Haller

Genus Tiphys Koch

Family Sperchontidae Thor

Genus Spherchon Kramer

Family Torrenticolidae Piersig

Genus Torrenticola Piersig

Superorder Acarifomes  

Order Sarcoptiformes Reuter

Supercohorts: Palaeosomatides, Enarthronotides, Parhypsomatides, Mixonomatides, Desmonomatides (including Cohorts Brachypylina and Astigmatina)  

Oribatida Dugès

Family Oribatulidae Thor

Genus Zygoribatula Berlese

Family Chaetodactylidae Zakhvatkin

Genus Chaetodactylus Róndani

Genus Sennertia Oudemans

Superorder Acariformes

Order Sarcoptiformes    

Suborder Oribatida        

Supercohort Desmonomatides

Cohort Astigmatina        

Astigmatina (Astigmata, Acaridida) Canestrini

Family Anoetidae Leach

Genus Anoetus Dujardin

Family Acaridae Latreille

Genus Tyrolychus Oudemans

Genus Thyreophagus

Genus Tyrophagus

Tyrolychus sp. (synonym of Tyrophagus)    

Genus Rhizoglyphus Claparédè

Genus Sancassania Oudemans

Family Glycyphagidae Berlese

Genus Lophuronyopus Fain

Family Saproglyphidae Oudemans

Genus Crabrovidia Zakhvatkin

Family Winterschmidtiidae Oudemans

Genus Vidia Oudemans

SUBPHYLUM ATELOCERATA

CLASS HEXAPODA

SUBCLASS ECTOGNATHA (INSECTA)  

ORDER ODONATA

Family Calopterygidae Sélys

Genus Calopteryx Leach

Family Coenagrionidae Kirby

Genus Argia Rambur

Genus Nehalennia Selys

Family Aeshnidae Rambur

Genus Boyeria McLachlan

Family Libellulidae Rambur

Genus Orthemis Hagen

Genus Erythemis Hagen

Order Ephemeroptera Hyatt & Arms

Family Heptageniidae Needham

Genus Iron Eaton

Genus Rhithrogena Eaton

Genus Cinygmina Kimmins

Family Caenidae Ulmer

Genus Caenis Stephens

Family Baetidae Leach

Genus Chopralla Waltz McCafferty

ORDER ORTHOPTERA

Family  Acrididae MacLeay

Genus Schistocerca Stål

Fmily Tettigonidae Krauss

Genus Bradyporus Charpentier

Family Pamphagidae Burmeister

Genus Neoparanothrotes Mirzayans

ORDER PSOCODEA

Family Menoponidae Mjoberg

Genus Menacanthus Neumann

Genus Menopon Nitzsch

Family Philopteridae  Burmeister

Genus Goniodes Nitzsch

Genus Magnina Fibiger

ORDER THYSANOPTERA 

Family Aeolothripidae Uzel

Genus Aeolothrips Haliday

Family Melanthripidae Bagnall

Genus Melanthrips Haliday

Genus Mycterothrips Trybom

Family Thripidae Stephens

Genus Anaphothrips Uzel

Genus Frankliniella Karny

Genus Haplothrips Amyot & Serville

Genus Kakothrips Williams

Genus Neohydatothrips John

Genus Odontothrips Amyot & Serville

Genus Scolothrips Hinds

Genus Tenothrips Bhatti

Genus Thrips Haliday

ORDER HEMIPTERA        

Suborder Auchenorrhyncha

Family Cicadidae Latreille

Genus Psalmocharia Kirkaldy

Family Cicadellidae Latreille

Genus Cicadula Zetterstedt

Genus Empoasca Walsh

Genus Psammotettix Haupt

Family Delphacidae Leach

Genus Laodelphax Fennah

Genus Unkanodes Fennah

Suborder Heteroptera   

Ifraorder Cimicomorpha

Family Anthocoridae Fieber

Genus Anthocoris Fallen

Genus Orius Wolff

Family Miridae Hahn

Genus Halticus Hahn

Genus Miris Fabricius

Infraorder Pentatomomorpha

Family Coreidae Leach

Genus Ceraleptus Costa

Family Pentatomidae Leach

Genus Aelia Fabricius

Genus Dolycoris Mulsant & Rey

Genus Palomena Mulsant & Rey

Genus Pausias Jakovlev

Family Pyrrhocoridae Amyot & Serville

Genus Pyrrhocoris  Fallén

Family Scutelleridae Leach

Genus Eurygaster Laporte

Suborder Sternorrhyncha        

Family Aphididae Latreille

Genus Acyrthosiphon Mordvilko

Genus Aphis Linnaeus

Genus Brachycaudus Van der Goot

Genus Panaphis Kirkaldy

Panaphis  juglandis

Genus Chaitophorus Koch

Genus Chromaphis Walker

Genus Diuraphis Aizenberg

Genus Dysaphis Börner

Genus Forda Mordvilko

Genus Metopolophium Heyden

Genus Pemphigus Hartig

Genus Protaphis Börner

Genus Rhopalosiphum Koch

Genus Schizaphis Börner

Genus Sipha Passerini

Genus Sitobion Mordvilko

Genus Tinocallis Matsumura

Family Asterolecaniidae Cockerell

Genus Asterodiaspis Signoret

Family Liviidae Loew

Genus Camaroscena Haupt

Family Coccidae Scudder

Genus Eriopeltis Signoret

Genus Eulecanium Cockerell

Genus Rhizopulvinaria Borchsenius

Family Diaspididae Maskell

Genus Chionaspis Signoret

Genus Chlidaspis Borkhsenius

Genus Contigaspis MacGillivray

Genus Diaspidiotus Berlese

Genus Duplachionaspis MacGillivray

Genus Epidiaspis Cockerell

Genus Koroneaspis Bodenheimer

Genus Lepidosaphes Shimer

Genus Melanaspis Cockerell

Genus Mercetaspis Gomez-Menor Ortega

Genus Salicicola Lindinger

Family Ortheziidae Amyot and Serville

Genus Orthezia  Bosc d'Antic

Family Triozidae Loew

Genus Bactericera Puton

ORDER NEUROPTERA     

Family Chrysopidae Schneider

Genus Chrysopa Leach

Genus Chrysoperla Steinmann

Genus Chrysotropia Navàs

Family Coniopterigidae Burmeister

Genus Coniopteryx Curtis

Genus Hemisemidalis Meinander

Family Myrmeleontidae Latreille

Genus Myrmeleon Linnaeus

ORDER COLEOPTERA     

Suborder Adephaga Clairville

Family Carabidae Latreille

Genus Zabrus Clairville

Family Dytiscidae Leach

Genus Agabus Leach

Genus Colymbetes Clairville

Genus Deronectes Sharp

Genus Dytiscus Linnaeus

Genus Hydroglyphus Motschulsky

Genus Hydroporus Clairville

Genus Ilybius Erichson

Genus Laccophilus Leach

Genus Nebrioporus Régimbart

Genus Scarodytes Gozis

Family Haliplidae Aubé

Genus Peltodytes Régimbart

Genus Haliplus Latreille

Family Noteridae C. G. Thomson

Genus Noterus Clairville

Suborder Polyphaga      

Infraorder Bostrichiformia       

Family Dermestidae Latreille

Genus Dermestes Linnaeus

Family Cerambycidae Latreille

Genus Osphranteria Redtenbacher

Family Chrysomelidae Latreille

Genus Bruchidius Schilsky

Genus Cassida Linnaeus

Genus Chaetocnema Stephens

Genus Donacia Fabricius

Genus Galeruca Geoffroy

Genus Labidostomis Chevrolat

Genus Lilioceris Reitter

Genus Longitarsus Latreille

Genus Phyllotreta Chevrolat

Genus Podagrica Foudras

Genus Prasocuris Latreille

Genus Radymna Reitter

Family Cleridae Latreille

Genus Charopus Erichson

Genus Chionotopus Abeille de Perrin

Genus Clerus Fabricius

Genus Ebaeus Erichson

Genus Trichodes Herbst

Family Coccinellidae Latreille

Genus Adalia Mulsant

Genus Chilocorus Leach

Genus Coccinella Linnaeus

Genus Clitostethus Weise

Genus Coccinula Dobzhansky

Genus Epilachna Chevrolat

Genus Exochomus Redtenbacher

Genus Harmonia Mulsant

Genus Hippodamia Chevrolat

Genus Hyperaspis Chevrolat

Genus Nephus Mulsant

Genus Oenopia Mulsant

Genus Parexochomus Barovskij

Genus Pharoscymnus Bedel

Genus Propylea Mulsant

Genus Psyllobora Dejean

Genus Scymnus Kugelann

Genus Sidis Pascoe

Genus Stethorus Weise

Family Latridiidae Erichson

Genus Melanophthalma Motschulsky

Family Cryptophagidae Kirby

Genus Cryptophagus Herbst

Family Anthribidae Billberg

Genus Dissoleucas Jordan

Family Curculionidae Latreille

Genus Acythopeus Pascoe

Genus Ceuthorrhynchus Germar

Genus Ceutorhynchus Germar

Genus Chlorophanus Sahlberg

Genus Curculio Linnaeus

Genus Mogulones Reitter

Genus Sitolhilus Schoenherr

Genus Sitona Germar

Family Anthicidae Latreille

Genus Anthicus Paykull

Genus Endomia LaPorte de Castelnau

Genus Hirticomus Pic

Genus Stricticomus Pic

Family Mordellidae Latreille

Genus Mordellistena Costa

Genus Stenalia Mulsant

Family Tenebrionidae Latreille

Genus Mycetocharina Seidlitz

Family  Meloidae Gyllenhaal

Genus Meloe Linnaeus

Infraorder Elateriformia 

Family Buprestidae Leach

Genus Acmaeodera Eschscholtz

Genus Acmaeoderella Cobos

Genus Anthaxia Eschscholtz

Genus Capnodis Eschscholtz

Genus Chrysobothris Eschscholtz

Genus Julodis Eschscholtz

Genus Melanophila Eschscholtz

Genus Ptosima Dejean

Genus Sphenoptera Dejean

Genus Trachypteris Kirby

Family Heteroceridae MacLeay

Genus Augyles Schiödte

Genus Heterocerus Fabricius

Family Dascillidae Guérin-Méneville

Genus Karumia Escalera

Family Cantharidae Imhoff

Genus Islamocantharis Wittmer & Magis

Family Elateridae Leach

Genus Agriotes Eschscholtz

Genus Cardiophorus Eschscholtz

Genus Drasterius Candèze

Genus Melanotus Erichson

Infraorder Scarabaeiformia     

Lucanidae Latreille

Genus Dorcus MacLeay

Family Scarabaeidae Latreille

Genus Amphimallon Berthold

Genus Anisoplia Fischer Von Waldheim

Genus Epicometis Burmeister

Genus Onthophagus Latreille

Genus Oxythyrea Mulsant

Genus Polyphylla Harris

Genus Potosia Mulsant & Rey

Infraorder Staphyliniformia     

Family Helophoridae Leach

Genus Helophorus Fabricius

Family Hydrophilidae Latreille

Genus Enochrus Thomson

Genus Hydrobius, Leach

Genus Hydrochara Berthold

Genus Laccobius Erichson

Family Silphidae Latreille

Genus Silpha Linnaeus

Family Staphylinidae Latreille

Genus Anthobium Leach

Genus Gabrius Stephens

Genus Scopaeus Erichson

Genus Stenichnus Gilmore

Genus Tetartopeus Czwalina

ORDER DIPTERA   

Family Simuliidae Newman

Genus Simulium Latreille

Family Chironomidae Newman

Genus Cricotopus van der Wulp

Family Asilidae Latreille

Genus Habropogon Loew

Genus Lasiopogon Loew

Genus Machimus Loew

Genus Molobratia Hull

Genus Ommatius Wiedemann

Family Syrphidae Latreille

Genus Scaeva Fabricius

Family Lauxaniidae Macquart

Genus Sapromyza Fallén

Family Sciomyzidae Macquart

Genus Euthycera Latreille

Family Tephritidae Newman

Genus Campiglossa Rondani

Genus Chaetorellia Hendel

Genus Euleia Walker

Genus Goniurellia Hendel

Genus Heringina Aczél

Genus Orellia Robineau-Desvoidy

Genus Tephritis Latreille

Genus Tephritomyia Hendel

Genus Terellia Robineau-Desvoidy

Genus Trupanea Schrank

Genus Urophora Robineau-Desvoidy

Family Dixidae Schiffner

Genus Dixa Meigen

Family Culicidae Meigen

Genus Anopheles Meigen

Genus Culex Linnaeus

Genus Culiseta Felt

Genus Ochlerotatus Lynch Arribalzaga

Family Sarcophagidae Macquart

Genus Sarcophila Róndani

Family Tachinidae Bigot

Genus Ectophasia Townsend

Genus Elomya Robineau-Desvoidy

Genus Heliozeta Róndani

Genus Gymnosoma Meigen

Genus Phasia Robineau-Desvoidy

Genus Xysta Meigen

ORDER TRICHOPTERA    

Family Hydropsychidae Curtis

Genus Hydropsyche Pictet

Genus Oxyethira Eaton

ORDER LEPIDOPTERA     

Family Geometridae Leach

Genus Rhodostrophia Hübner

Family Noctuidae Latreille

Genus Agrotis Ochsenheimer

Genus Caradrina Ochsenheimer

Genus Hadena Schrank

Genus Syngrapha Hübner

Family Elachistidae Bruand

Genus Syringopais  Hering

Family Cossidae Leach

Genus Catopta Staudinger

Genus Cossus Fabricius

Genus Dyspessa Hübner

Genus Dyspessacossus Daniel

Genus Isoceras Turati

Genus Phragmacossia Schawerda

Genus Zeuzera Latreille

Family Tortricidae Latreille

Genus Laspeyresia Germar

Genus Tortrix Linnaeus

Family Gelechiidae Stainton

Genus Anarsia Zeller

Family Gracillariidae Stainton

Genus Lithocolletis Stainron

Family lyonetidae Stainton

Genus Lyonetia Hübner

ORDER HYMENOPTERA  

Apocrita Gerstaecker

Family Braconidae Latreille

Genus Bracon Fabricius

Genus Diospilus Haliday

Genus Heterospilus Haliday

Genus Meteorus Haliday

Genus Perilitus Nees von Esenbeck

Family Ichneumonidae Latreille

Subfamily Campopleginae Förster

Genus Bathyplectes Förster

Genus Coelichneumon Thomson

Genus Diplazon Nees von Esenbeck

Genus Exeristes Förster

Genus Ichneumon L

Genus Phaeogenes Wesmael

Genus Theronia Holmgren

Superfamily Platygastroidea    

Family Scelionidae Haliday

Genus Telenomus Haliday

Genus Trissolcus Ashmead

Family Figitidae Thomson

Genus Leptopilina Förster

Superfamily Chalcidoidea        

Family Eulophidae Westwood

Genus Aprostocetus Westwood

Genus Diglyphus Walker

Genus Sympiesis Förster

Genus Pediobius Walker

Genus Pronotalia Gradwell

Family Encyrtidae Walker

Genus Blastothrix Mayr

Genus Bothriothorax Ratzeburg

Genus Encyrtus Latreille

Genus Metaphycus Mayr

Genus Zaomma Ashmead

Family Eurytomatidae Walker

Genus Eurytoma Illiger

Genus Bruchophagus Ashmead

Family Ormyridae Förster

Genus Ormyrus Westwood

Family Torymidae Walker

Genus Microdontomerus Crawford

Family Pteromalidae Dalman

Genus Colotrechnus Thomson

Genus Gugolzia Delucchi & Steffan

Genus Muscidifurax Girault & Sanders

Genus Nasonia Ashmead

Genus Pteromalus Swederus

Genus Stenetra Masi

Genus Spalangia Latreille

Superfamily Apoidea Latreille

Family Crabronidae Latreille

Genus Bembix Fabricius

Genus Cerceris Latreille

Genus Ectemnius Dahlbom

Family Sphecidae Latreille

Genus Podalonia Fernald

Family Megachilidae Latreille

Genus Anthidium Fabricius

Genus Lithurgus Berthold

Genus Megachile Latreille

Family Halictidae Thomson

Genus Halictus Latreille

Genus Lasioglossum Curtis

Genus Pseudapis Kirby

Genus Sphecodes Latreille

Family Apidae Latreille

Genus Anthophora Latreille

Genus Apis Linnaeus

Genus Ceratina Latreille

Genus Eucera Scopoli

Genus Xylocopa Latreille

Family Andrenidae Latreille

Genus Andrena Fabricius

Superfamily Formicoidea         

Family Formicidae Latreille

Genus Camponotus Mayr

Genus Cataglyphis Förster

Genus Crematogaster Lund

Genus Formica Linnaeus

Genus Lasius Fabricius

Genus Lepisiota Santschi

Genus Messor Forel

Genus Monomorium Mayr

Genus Plagiolepis Mayr

Genus Pheidole Westwood

Genus Tapinoma Förster

Superfamily Pompiloidea         

Family Mutillidae Latreille

Genus Myrmilla Wesmael

Superfamily Vespoidea  

Family Vespidae Latreille

Genus Masaris Fab

Family Aphelinidae Thomson

Genus Physcus Howard

REFERENCES         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved