پيکره دانش مديريت داده DMBOK
نویسنده:
دکتر علي کمندي و زهرا فرحی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
424
نوبت چاپ:
3

عنوان   صفحه

پيشگفتار 23

فصل اول: مديريت داده 25

1-1 مقدمه 27

1-1-1 داما و DMBOK 30

1-1-2 پيشران‌هاي کسب‌وکار 30

1-1-3 اهداف 31

1-2 مفاهيم پايه داده 31

1-2-1 داده و اطلاعات 33

1-2-2 داده به‌عنوان دارايي سازماني 34

1-2-3 اصول مديريت داده 35

1-2-4 تفاوت اطلاعات با ساير دارايي‌هاي سازمان 36

1-2-5 چالش‌هاي مديريت داده 38

1-2-6 استراتژي مديريت داده 40

1-2-7 چارچوب مديريت داده 42

1-2-8 مدل هم‌راستايي استراتژيک 42

1-2-9 مدل اطلاعات آمستردام 43

1-2-10 مدل چارچوب DAMA-DMBOK 44

1-2-11 هرم DMBOK يا مدل Aiken 48

1-2-12 مدل تکامل‌يافته 49

1-2-13 ارزشگذاري داده‌ها 51

فصل دوم: حاکميت داده 55

2-1 مقدمه 57

2-1-1 پيش‌ران‌هاي کسب‌وکار 59

2-1-2 اهداف و اصول 61

2-2 مفاهيم پايه 62

2-2-1 سازمان داده محور 62

2-2-2 سازمان حاکميت داده‌ها 63

2-2-3 انواع داده‌بان 66

2-3 فعاليت‌ها 67

2-4 ابزارها و تکنيک‌ها 75

2-5 راهنماي اجرا 77

2-5-1 سنجه‌ها 78

فصل سوم: معماري اطلاعات 80

3-1 مقدمه 82

3-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 83

3-1-2 خروجي‌ها و تجربيات معماري داده 84

3-2 مفاهيم پايه 85

3-2-1 دامنه معماري سازماني 85

3-2-2 چارچوب معماري سازماني 86

3-2-3 چارچوب زکمن 87

3-2-4 چارچوب معماري سازماني فدرال 88

3-2-5 معماري داده سازماني 89

3-2-6 مدل داده سازماني 90

3-2-7 طراحي جريان داده 93

3-3 فعاليت‌ها 96

3-3-1 ايجاد تجربيات معماري داده 96

3-3-2 يکپارچگي با معماري سازماني 101

3-4 ابزارها 101

3-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 101

3-4-2 نرم‌افزار مديريت دارايي‌ها 102

3-4-3 برنامه‌هاي طراحي گرافيکي 102

3-5 تکنيکها 103

3-5-1 طرح‌ريزي چرخه حيات 103

3-5-2 شفافيت نمودارها 103

3-6 راهنماي اجرا 104

3-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 105

3-6-2 تغيير فرهنگ و تغييرات سازماني 106

3-6-3 حاکميت معماري داده 107

3-6-4 سنجه‌ها 107

فصل چهارم: طراحي و مدل‌سازي داده 110

4-1 مقدمه 112

4-1-1 پيش‌ران‌هاي کسب‌وکار 113

4-1-2 اهداف و اصول 113

4-2 مفاهيم پايه 114

4-2-1 مدل‌سازي داده و مدل داده 114

4-2-2 انواع داده‌هايي که بايد مدل شود 115

4-2-3 مؤلفه‌هاي مدل داده 116

4-3 فعاليت‌ها 116

4-3-1 برنامه‌ريزي براي مدل‌سازي داده 116

4-3-2 ساخت مدل داده 117

4-3-3 مرور مدل داده‌اي 120

4-3-4 پشتيباني مدل‌هاي داده 120

4-4 ابزارها 121

4-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 121

4-4-2 ابزارهاي پروفايل داده 121

4-4-3 مخزن فرا داده 121

4-4-4 الگوي مدل داده 122

4-5 به‌روش‌ها 122

4-5-1 مدل‌هاي داده‌اي صنعت 122

4-5-2 بهروش‌ها در استانداردهاي نام‌گذاري 122

4-5-3 بهروش‌هاي طراحي پايگاهداده 122

4-6 حاکميت مدل داده 123

4-6-1 مديريت کيفيت طراحي و مدل داده 123

4-6-2 سنجه‌هاي مدل‌سازي داده 125

فصل پنجم: ذخيره‌سازي و عمليات داده 130

5-1 مقدمه 132

5-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 133

5-1-2 اهداف و اصول 133

5-2 مفاهيم پايه 136

5-2-1 شيوه تقسيم‌کار بين چند DBA 137

5-2-2 معماري پايگاهداده 138

5-2-3 مجازيسازي و پردازش ابري 139

5-2-4 انواع پردازش پايگاهداده 141

5-2-5 قضيه CAP 142

5-2-6 رسانه ذخيرهسازي دادهها 143

5-2-7 محيطهاي پايگاهداده 143

5-2-8 ساختار پايگاهداده 145

5-2-9 عمليات متداول پايگاهداده 150

5-3 فعاليت‌ها 152

5-3-1 مديريت تکنولوژي پايگاهداده 153

5-3-2 مديريت بانک اطلاعاتي 155

5-4 ابزارها 163

5-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 164

5-4-2 ابزارهاي پايش بانک اطلاعاتي 164

5-4-3 ابزارهاي مديريت بانک اطلاعاتي 164

5-4-4 ابزارهاي پشتيباني توسعه‌دهندگان 164

5-5 تکنيک‌ها 165

5-5-1 اجراي تست در محيط کم ريسک 165

5-5-2 استانداردهاي نام‌گذاري در لايه فيزيکي 165

5-5-3 انجام تغييرات از طريق کدنوشته 165

5-6 راهنماي اجرا 165

5-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 165

5-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 165

5-6-3 سنجه‌ها 166

فصل ششم: مديريت فراداده 168

6-1 مقدمه 170

6-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 171

6-1-2 اهداف و اصول 172

6-2 مفاهيم پايه 173

6-2-1 تقسيم‌بندي فراداده 174

6-2-2 فراداده عملياتي 174

6-2-3 استاندارد ايزو/ آي اي سي 11179 175

6-2-4 استاندارد فراداده دولت الکترونيکي انگلستان 175

6-2-5 فراداده براي داده‌هاي غير ساخت‌يافته 177

6-2-6 منبع فراداده 177

6-3 فعاليت‌ها 178

6-3-1 تدوين استراتژي فراداده 178

6-3-2 درک نيازمندي‌هاي فراداده 178

6-3-3 تعريف معماري فراداده 179

6-3-4 ايجاد و پشتيباني فراداده 181

6-3-5 اجراي پرس‌وجو، گزارش‌گيري و تحليل فراداده 182

6-4 ابزارها 182

6-4-1 ابزارهاي مديريت مخزن فراداده 182

6-5 تکنيک‌ها 182

6-6 راهنماي اجرا 183

6-6-1 ارزيابي ريسک/ارزيابي آمادگي 183

6-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 184

6-6-3 حاکميت فراداده 184

6-6-4 مستندسازي راهکارهاي فراداده 184

6-6-5 استانداردهاي فراداده 184

6-6-6 سنجه‌ها 185

فصل هفتم: داده‌هاي مرجع و اطلاعات داده 186

7-1 مقدمه 188

7-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 189

7-1-2 اهداف و اصول راهنما 190

7-2 مفاهيم پايه 191

7-2-1 تفاوت‌هاي بين اطلاعات پايه و دادههاي مرجع 191

7-2-2 داده‌هاي مرجع 193

7-2-3 اطلاعات پايه 200

7-2-4 گامهاي پردازشي کليدي مديريت اطلاعات پايه 204

7-2-5 انواع اطلاعات پايه 211

7-3 فعاليت‌ها 212

7-3-1 فعاليت‌هاي مديريت اطلاعات پايه 212

7-3-2 فعاليت‌هاي داده‌هاي مرجع 217

7-4 ابزارها و روش‌ها 219

7-5 راهنماي اجرا 220

7-5-1 پايبندي به معماري داده‌هاي مرجع 220

7-5-2 نظارت بر حرکت داده‌ها 220

7-5-3 مديريت تغيير داده‌هاي مرجع 221

7-5-4 توافقات اشتراک داده‌ها 222

7-5-5 سازمان‌ها و تغييرات فرهنگي 222

7-5-6 حاکميت داده‌هاي مرجع و اطلاعات پايه 223

7-5-7 سنجهها 223

فصل هشتم: يکپارچگي و تبادل اطلاعات 226

8-1 مقدمه 228

8-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 230

8-1-2 اهداف و اصول 231

8-2 مفاهيم پايه 231

8-2-1 استخراج، انتقال و بارگذاري داده‌ها 231

8-2-2 مدل‌هاي تعامل 236

8-2-3 گذرگاه سرويس سازماني 237

8-2-4معماري سرويسگرا 238

8-3 فعاليت‌ها 239

8-3-1 برنامه‌ريزي و تحليل 239

8-3-2 طراحي راهکارهاي يکپارچگي داده 242

8-3-3 توسعه راهکارهاي يکپارچگي داده 244

8-3-4 اجرا و پايش 247

8-4 ابزارها 247

8-4-1 بزارهاي انتقال داده‌ها و ETL 247

8-4-2 سرور مجازي‌سازي داده‌ها 247

8-4-3 گذرگاه سرويس سازماني 247

8-4-4 موتور قواعد کسب‌وکار 248

8-4-5 ابزارهاي مدل‌سازي داده و فرايند 248

8-4-6 ابزارهاي پروفايل داده 248

8-4-7 مخزن فراداده 249

8-5 تکنيک‌ها 249

8-6 راهنماي اجرا 249

8-6-1 ارزيابي ريسک/آمادگي 249

8-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 250

8-6-3 حاکميت يکپارچه‌سازي و تبادل داده 250

8-6-4 توافقنامه اشتراک داده 250

8-6-5 رده‌بندي داده 251

8-6-6 سنجه‌هاي يکپارچگي داده 251

فصل نهم: کيفيت داده‌ها 253

9-1 مقدمه 255

9-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 255

9-1-2 اهداف و اصول 257

9-2 مفاهيم پايه 258

9-2-1 کيفيت داده 258

9-2-2 ابعاد کيفيت داده 258

9-2-3 استاندارد ايزوي کيفيت داده 262

9-2-4 چرخه حيات کيفيت داده 263

9-2-5 قواعد کسب‌وکار مرتبط باکيفيت داده 265

9-2-6 ريشه‌هاي بي‌کيفيتي داده‌ها 266

9-2-7 ايرادات ناشي از پردازش اطلاعات 268

9-2-8 ابزارهاي پروفايل داده 268

9-2-9 پاک‌سازي داده‌ها 269

9-2-10 غني‌سازي داده‌ها 269

9-3 فعاليت‌ها 269

9-3-1 تعريف داده باکيفيت 270

9-3-2 تعريف استراتژي کيفيت داده 270

9-3-3 شناسايي داده‌ها و قواعد کسب‌وکار مهم 271

9-3-4 داده‌هاي حساس 271

9-3-5 انجام ارزيابي اوليه کيفيت داده 273

9-3-6 تعريف اهداف ارزيابي 273

9-3-7 شناسايي و اولويت‌بندي بهبودهاي احتمالي 274

9-3-8 تعريف اهداف بهبود کيفيت داده 274

9-3-9 طراحي و اجراي عمليات کيفيت داده 275

9-3-10 ايجاد توافقنامه سطح سرويس کيفيت داده 281

9-3-11 تهيه گزارش‌هاي کيفيت داده 282

9-4 ابزارها 283

9-4-1 ابزارهاي پروفايلينگ داده 283

9-4-2 ابزارهاي پرس‌وجوي داده‌ها 283

9-4-3 ابزارهاي مدل‌سازي و ETL 284

9-4-4 قالب قواعد کيفيت داده 284

9-4-5 مخزن فراداده 284

9-5 تکنيکها 284

9-5-1 اقدامات پيشگيرانه 284

9-5-2 فعاليت‌هاي اصلاحي 285

9-5-3 سنجه‌هاي کيفيت داده 286

9-5-4 تحليل علت ريشه‌اي 288

9-6 راهنماي اجرا 289

9-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 290

9-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 291

9-6-3 کيفيت داده و حاکميت داده 291

9-6-4 سياست‌هاي کيفيت داده 292

9-6-5 سنجه‌ها 293

فصل دهم: مديريت محتوا و مستندات 294

10-1 مقدمه 296

10-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 297

10-1-2 اهداف 297

10-2 مفاهيم پايه 299

10-3 فعاليت‌ها 302

10-3-1 برنامه‌ريزي مديريت چرخه حيات 302

10-3-2 مديريت چرخه زندگي 305

10-3-3 انتشار و ارائه محتوا 313

10-3-4 فعاليت‌هاي مرتبط با شواهد الکترونيکي 314

10-4 ابزارها 316

10-4-1 سيستم مديريت محتواي سازماني 316

10-4-2 مديريت مستندات 316

10-4-3 سيستم‌هاي مديريت محتوا 317

10-4-4 پردازش تصوير 317

10-4-5 ابزارهاي همکاري 318

10-4-6 فرمت‌هاي استاندارد 318

10-5 تکنيک‌ها 318

10-5-1 دستورالعمل پاسخ به دعوي حقوقي 319

10-6 راهنماي اجرا 319

10-6-1 ارزيابي آمادگي/ ارزيابي ريسک 320

10-6-2 سازمان‌ها و تغييرات فرهنگي 322

10-6-3 حاکميت محتواها و مستندات 322

10-6-4 سنجهها 325

فصل يازدهم: امنيت 329

11-1 مقدمه 331

11-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 333

11-1-2 اهداف و سياست‌ها 334

11-2 مفاهيم پايه 335

11-2-1 آسيب‌پذيري 336

11-2-2 تهديد 336

11-2-3 ريسک 336

11-2-4 فرايندهاي امنيت 337

11-2-5 نظارت 338

11-2-6 انواع امنيت داده 338

11-2-7 انواع محدوديت‌هاي امنيت داده‌ها 339

11-2-8 سيستم مديريت شناسه کاربري 348

11-2-9 امنيت ارتباطات الکترونيکي 349

11-3 فعاليت‌ها 349

11-3-1 شناسايي الزامات امنيت داده‌ها 350

11-3-2 تعريف سياست‌هاي امنيت داده‌ها 355

11-3-2 تعريف استانداردهاي امنيت داده‌ها 357

11-4 ابزارها 366

11-4-1 نرم‌افزار ويروسياب/ نرم‌افزار امنيتي 367

11-4-2 HTTPS 367

11-4-3 ابزارهاي مديريت شناسه کاربري 367

11-4-4 نرم‌افزار تشخيص و جلوگيري از نفوذ 367

11-4-5 ديوارهاي آتش 368

11-4-6 تغيير و رمزگذاري داده‌ها 368

11-5 تکنيک‌ها 368

11-5-1 استفاده از ماتريس CRUD 368

11-5-2 مديريت وصلههاي امنيتي 368

11-5-3 ثبت اطلاعات مرتبط با امنيت داده‌ها در فراداده 368

11-5-4 ارزيابي‌ها 369

11-5-5 نيازهاي امنيتي در شرايط پروژه 372

11-6 راهنماي اجرا 372

11-6-1 ارزيابي آمادگي/ ارزيابي ريسک 372

11-6-2 سازمان و تغييرات فرهنگي 373

11-6-3 اجازه دسترسي به داده‌هاي کاربر 373

11-6-4 امنيت داده‌ها در دنياي خارجي 374

11-6-5 امنيت داده‌ها در محيط‌هاي ابري 375

11-6-6 سازمان امنيت داده 375

فصل دوازدهم: کسبوکار هوشمند 378

12-1 مقدمه 380

12-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 381

12-1-2 اهداف و اصول 381

12-2 مفاهيم پايه 382

12-2-1 کسب‌وکار هوشمند 382

12-2-2 انباره داده 382

12-2-3 ايجاد انباره داده 383

12-2-4 مدل چندبعدي کيمبال 386

12-2-5 معماري انباره داده 388

12-2-6 بارگذاري اطلاعات 388

12-2-7 کسبوکار هوشمند 390

12-3 فعاليت‌ها 392

12-3-1 شناسايي نيازمندي‌ها 392

12-3-2 تعيين معماري انباره داده 393

12-3-3 طراحي انباره داده و انبارک داده 393

12-3-4 اجراي پورتفوليوي کسب‌وکار هوشمند 394

12-3-5 نگهداشت محصولات داده‌اي 394

12-4 ابزارها 396

12-4-1 مخزن فراداده 396

12-4-2 ابزارهاي يکپارچگي داده 396

12-4-3 ابزارهاي کسب‌وکار هوشمند 396

12-5 تکنيکها 397

12-6 راهنماي اجرا 397

12-6-1 ارزيابي آمادگي/ريسک 397

12-6-2 حاکميت انباره داده / کسب‌وکار هوشمند 398

12-6-3 سنجه‌ها 398

فصل سيزدهم: ارزيابي بلوغ مديريت داده 400

13-1 مقدمه 402

13-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 403

13-1-2 اهداف و اصول 405

13-2 مفاهيم پايه 405

13-2-1 سطوح ارزيابي 405

13-2-2 معيار ارزيابي 407

13-2-3 چارچوبهاي ارزيابي 409

13-3 فعاليت‌ها 411

13-3-1 برنامهريزي فعاليت‌هاي ارزيابي 411

13-3-2 اجراي ارزيابي بلوغ 414

13-3-3 تفسير نتايج 415

13-3-4 ايجاد برنامه بهبود و اقدامات اصلاحي 416

13-3-5 ارزيابي مجدد بلوغ 417

13-4 ابزارها 417

واژهنامه فارسي به انگيسي 418

فهرست مراجع 428

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved