تامین مالی کارآفرینی .
نویسنده:
محسن مطیعی
مترجم:
.
سال نشر:
1402
صفحه:
302
نوبت چاپ:
2

کتاب حاضر با هدف شناساندن روش‌های متفاوت تأمین مالی تألیف شده است. حوزه مالی مباحث گسترده و متعددی دارد. متخصصان مالی در یک شاخه علمی در این حوزه مطالعه می‌کنند. دانش‌آموخته‌های رشتۀ کارآفرینی از منظر دیگر مباحث مالی را پی‌گرفته و اقتصاددانان نیز در این حوزه نظریات و بررسی‌های گوناگون دارند. در بخش اول این کتاب از منظر مالی و اقتصادی نظریات تأمین مالی و فلسفه دخالت مالی دولت و سیاست‌گذاری مالی بحث شده و در بخش دوم کتاب روش‌های رایج تأمین مالی مطرح می‌شود که به‌طور تخصصی‌تر در حیطه مدیریت مالی قرار می‌گیرد بخش سوم به‌طور خاص وارد روش‌های تأمین مالی کارآفرینی شده و نهادهای این حوزه را معرفی می‌کند. بخش اول کتاب به درک بهتر بخش‌های دوم و سوم کمک می‌کند. اگرچه هر یک از روش‌های تأمین مالی به تنهایی نیز می‌تواند درک و به کار گرفته شود؛ لیکن فلسفه استفاده از آن‌ها و نظریاتی را که در یک بستر مشخص بررسی شده و به‌وسیله بخش نخست کتاب مشخص می‌شود.

کتاب حاضر علاوه بر دانش‌پژوهان حوزۀ کارآفرینی می‌تواند برای کارآفرینان نیز استفاده شود؛ دانش‌پژوهان این حوزه می‌توانند با شناخت مبانی هر یک از روش‌ها، دانش خود را در حوزه مورد نظر عمق ببخشند و کارآفرینان می‌توانند با شناخت روش‌های متعدد و به‌منظور توسعه کسب وکار خود از آن بهره‌برداری کنند.

بخش اول: مفاهیم و نظریات 19

مقدمه بخش 20

فصل اول: نقش دولت و فلسفه سیاست‌گذاری مالی 21

فلسفه سیاستگذاری مالی 21

نظریههای مداخله دولت 23

منابع 33

فصل دوم: سیاست‌های تأمین مالی دولت 35

تامین مالی در استرالیا 39

شرایط شرکت‌های واجدالشرایط برای تحت حمایت قرارگرفتن در برنامه IIF 41

معیار ارزیابی برای برنامه IIF  استرالیا 42

تامین مالی در سنگاپور و تایوان 42

تامین مالی در هلند 43

تامین مالی در نیجریه 46

منابع 49

فصل سوم: نظریههای تأمین مالی 51

شرح نظریات 51

لیست نظریات 53

منابع 57

فصل چهارم: تأمین مالی کارآفرینی 63

چالش‌های تامین مالی 63

ابعاد تامین مالی 65

منابع 68

بخش دوم: روشهای رایج تأمین مالی کسب و کارها 69

مقدمه بخش 70

فصل پنجم: تأمین مالی بانک محور 71

تفاوت تأمین مالی متعارف و اسلامی 72

اتحاد حسابداری 74

عدم ارتباط بین تأمین و تأخصیص منابع در بانک‌داری متعارف 77

انواع قراردادهای موضوع تأمین مالی و بانک‌داری اسلامی 80

عقود مبادلهای 80

1. اجاره به شرط تملیک 80

2. فروش اقساطی 82

3. مرابحه 84

4. جعاله 87

5. استصناع 87

6. سلف 88

7. خرید دین 90

8. مشارکت مدنی 92

9. مضاربه 93

10. مزارعه 94

11. مساقات 95

تفاوت روش تأمین مالی بانک محور با تأمین سرمایه توسط موسسات سرمایهگذاری 95

بررسی تأمین مالی بانکهای چین برای کارآفرینان 96

منابع 98

فصل ششم: تأمین مالی سهامی 99

مقدمه 99

تأمین مالی سهامی با استفاده از سهام خصوصی 100

تأمین مالی سهامی با استفاده از سهام عمومی 102

عرضه عمومی اولیه و روش‌های آن 103

1. عرضه عمومی به قیمت ثابت 103

2. عرضه عمومی به روش حراج 103

3. ثبت دفتری 104

4. روش مزایده اینترنتی 104

منابع 104

فصل هفتم: سرمایه‌گذاری خارجی 105

1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) 106

1-1. مروری بر مبانی علل FDI 107

1-2- اهداف و مزایای FDI 108

1-3- شرایط اثرگذار بر جذب FDI 109

1-4- انواع روش‌های FDI 112

1-5- رابطه FDI و نوآوری 112

2- سرمایه‌گذاری خارجی غیر سهمی 114

3- سرمایه‌گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی 114

منابع 116

فصل هشتم: انتقال فناوری 117

مفهوم فناوری 117

طبقهبندی انواع فناوری 118

انتقال فناوری 120

فرآیندهای انتقال فناوری 121

روشهای مبادله فناوری 122

تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس 126

تفاوت روش فاینانس با روش وام‌های بین‌المللی 126

منابع 126

فصل نهم: بورس 127

تاریخچه پیدایش بورس 127

اولین‌های فروش سهام در بورس 128

بورس در ایران 128

بازار سرمایه 129

شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران 129

مزایای مرتبط با ناشر متقاضی سهام در بورس 129

مزایای مرتبط با سهامداران در بورس 130

مزایای مرتبط با کل اقتصاد 131

برخی از معایب مرتبط با ناشر متقاضی سهام در بورس 131

روش ادغام معکوس 132

منابع 133

فصل دهم: عقود اسلامی به مثابه تأمین مالی 135

استصناع 135

تعریف استصناع 135

ارکان استصناع 136

ماهیت قرارداد استصناع 136

اجاره 139

1. قرارداد اجاره 141

2. متعاقدان(دو طرف عقد اجاره) 141

3. موضوع اجاره 141

مزارعه 144

تعریف‏ مزارعه 144

ارکان عقد مزارعه‏ 144

ماهیت عقد مزارعه‏ 145

احکام عقد مزارعه 145

مبنای حقوقی عقد مزارعه در قوانین ایران 146

مساقات 146

تعریف‏ مساقات 146

ارکان عقد مساقات‏ 147

3. درخت‌هایى که مورد مساقات واقع مى‏شوند باید معلوم و معین باشند. 148

ماهیت عقد مساقات‏ 148

احکام عقد مساقات‏ 148

مبنای حقوقی عقد مساقات در قوانین ایران 149

انواع اوراق مساقات 149

صکوک 150

تعریف صکوک 150

ارکان صکوک 153

صکوک سلف 155

تعریف سلف 155

مشروعیت سلف 156

شرایط سلف 156

کاربردهای صکوک سلف 157

مضاربه 158

شرکت 159

جعاله 163

کاربردهای قرارداد جعاله در کسب‌وکار 165

قرض‌الحسنه 166

ماهیت عقد قرض 167

احکام اساسى عقد قرض 168

کاربرد صندوقهای قرض الحسنه 169

کاربرد قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی 170

منابع 171

بخش سوم: روشهای نوین یا اختصاصی تأمین مالی کارآفرینی 173

مقدمه بخش 174

فصل یازدهم: سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) 175

تاریخچه سرمایه‌گذاری خطرپذیر 175

مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر 176

انواع سرمایه‌گذاری خطرپذیر 176

انواع سرمایه‌گذاری خطرپذیر- از حیث مرحله ورود 180

ساختار پیشنهادی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور 182

فرآیند سرمایه‌گذاری خطرپذیر 183

مدل اصلاح شده فرآیند سرمایه‌گذاری خطرپذیر 184

جایگاه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در چرخه عمر کسب‌وکار 187

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران 188

منابع 188

فصل دوازدهم: تأمین مالی شخصی 189

مفاهیم تأمین مالی خود راه انداز 190

انواع روش‌های تأمین مالی شخصی 191

سهم منابع مالی مختلف بر اساس آمارها 195

چرخۀ ‌عمر‌ بنگاه 195

معرفی کارآفرینان موفق در این حوزه تأمین مالی 197

جان پاول دجاریا 197

کوین پلانک 198

جان کوم 198

سَم والتون 198

جورج سوروس 199

بحث و نتیجهگیری 199

منبع 200

فصل سیزدهم: تأمین مالی از طریق دوستان 201

مقدمه 201

مفاهیم و فرایند روش 202

چه کسانی از این روش استفاده می‌کنند: 202

فوائد و معایب روش تأمین مالی دوستان 203

سهم از انواع تأمین مالی و جایگاه روش در سیکل عمر محصول 204

مقایسه تأمین مالی به روش دوستان با برخی از روش‌های دیگر 206

جمعبندی 208

منابع 208

فصل چهاردهم: تأمین مالی جمعی 209

تعریف تأمین مالی جمعی 210

مدلهای تأمین مالی جمعی 212

ریسکها و پاداشهای مشارکت مالی جمعی 215

ریسکها و پاداشهای انبوه مردم مشارکت کننده 215

1- ریسکها و پاداشهای کارآفرین(کسب و کار متقاضی تأمین مالی) 216

2- ریسکها و پاداشهای درگاه (واسطه تأمین مالی) 217

الزامات اجرایی تأمین مالی جمعی 218

جایگاه روش تأمین مالی جمعی در سیکل عمر محصول 218

تأمین مالی جمعی در کشورهای توسعه یافته 219

کسب و کارهای موفق که از روش  تأمین مالی جمعی استفاده کردند: 220

تأمین مالی جمعی در ایران 222

ارتباط تأمین مالی جمعی و کارآفرینی اجتماعی 223

منبع 224

فصل پانزدهم: بریکولاژ 225

مفهوم بریکولاژ 225

مزیتها و معایب روش بریکولاژ 228

منابع 230

فصل شانزدهم: فرشتگان کسب و کار 231

فرشتگان کسب و کار 231

افراد چگونه به فرشتگان سرمایه‌گذار تبدیل می‌شوند؟ 232

فاکتورهای مهم برای سرمایه‌گذاران فرشته 232

تحلیل‌های مربوط به تعامل با سرمایه‌گذاران فرشته(SWOT) 233

اندازه ریسک سرمایه‌گذاری فرشته 235

نمونههایی از فرشتگان کسب و کار در ایران 241

منابع 243

فصل هفدهم: بوت استراپ 245

مفهوم بوتاستراپ 245

انواع روش بوتاستراپ 246

فرایند روش تأمین مالی بوتاستراپ 247

تکنیکهای بوتاستراپینگ 248

سهم روش تأمین مالی بوت استراپینگ به تفکیک کشورها، صنایع و طول عمر محصول 249

جایگاه  بوتاستراپینگ: پشتیبان اول سرمایه‌گذار درمرحله کشت ایده 251

معرفی کارآفرینان موفق ایرانی که از روش« بوتاستراپ» استفاده کردهاند 252

مامان پز 254

نمونه موفقهای خارجی 255

منابع 256

فصل هجدهم: فن بازار 257

تکنولوژی به‌عنوان یک کالای قابل تجارت 257

سرمایه تکنولوژی 258

اهمیت تکنولوژی به‌عنوان یک کالای قابل تجارت 260

بنگاههای کوچک و متوسط و تجارت تکنولوژی 261

کارکرد پارکهای علم و فناوری 261

روشهای حل مشکلات تبادلات تکنولوژیکی 262

تعریف فن بازار 263

فعالیتهای یک فن بازار مطابق زنجیره ارزش پورتر 264

وظایف عمده فن بازار 265

کمک‌های دولتی 266

فصل نوزدهم: پارک علم و فناوری و مراکز رشد 267

مفهوم رشد و مراکز رشد 267

مراکز رشد فناوری 268

پارک علم و فناوری 268

پیشینه پارکهای علم و فناوری در ایران 270

ارتباط مراکز رشد و کارآفرینی 271

وضعیت پارکها و مراکز رشد در ایران 272

منابع 281

فصل بیستم: شتاب‌دهنده 283

تاریخچه شتاب‌دهندهها 284

شتاب‌دهنده چیست؟ 284

منتورینگ 285

منتور کیست؟ 286

ویژگیهای شتاب‌دهندهها 286

انواع شتاب‌دهندهها 286

شتاب‌دهنده شرکتی 286

شتاب‌دهندههای سازمانی 287

شتاب‌دهندههای شبه شرکتی 288

دسته بندی فعالیت شتاب‌دهندهها 288

نحوه شروع به کار شتاب‌دهندهها 289

نحوه تعامل و همکاری بین استارتاپها و شتاب‌دهندهها 289

چرا شرکت‌ها و سازمان‌ها با عنوان شتاب‌دهنده علاقه‌مند به همکاری با استارتاپها هستند ؟ 290

تاریخچه شتاب‌دهنده‌ها در ایران 292

میزان فعالیت شرکت‌های شتاب‌دهنده در ایران 293

لیست شتاب‌دهندههای ایرانی 294

آمارهایی در مورد شتاب‌دهندهها و استارتاپهای ایران 297

تعداد کارمندان استارتاپهای ایران 298

تعداد استارتاپها به تفکیک سال تأسیس 298

منابع 302

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved