گردشگری میراث فرهنگی رویکردی مدیریتی
نویسنده:
محمدرضا صالحی پور - علی دلشاد
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
158
نوبت چاپ:
1

کتاب حاضر سعی نموده تا با توجه به جنبه‌های آشکار و پنهان گردشگری میراث فرهنگی، پیچیدگی‌های مدیریت در یکی از حساس‌ترین اشکال گردشگری را مورد توجه قرار داده و به دانشجویان، مسئولین، برنامه‌ریزان، مدیران و علاقه‌مندان گردشگری میراث فرهنگی در کشورمان کمک کند تا با نگاهی متفاوت، حساسیت‌های مدیریت در این عرصه را به‌منظور پایداری دارایی‌های میراث فرهنگی برای استفاده نسل‌های آینده، منتفع شدن جامعه میزبان از فرایند گردشگری، شکل‌گیری تجاربی رضایت‌بخش برای گردشگران و ... موردتوجه قرار دهند. بدین منظور، این کتاب در 9 فصل به نگارش درآمده است. در فصل اول چیستی و ماهیت گردشگری میراث فرهنگی و مهم‌ترین اصول حاکم بر آن تبیین شده است. در فصل دوم دارایی‌های میراثی به تفکیک هر دسته شناسایی‌شده و عواملی که کمک می‌کنند تا یک دارایی میراث فرهنگی، پتانسیل تبدیل‌شدن به یک جاذبه میراث فرهنگی را داشته باشد، شناخته می‏شوند. در فصل سوم در مورد ویژگی‌های گردشگران میراث فرهنگی شناختی نسبی به دست آمده و آگاهی لازم برای شناخت نیازهای گردشگران میراث فرهنگی در دسترس قرار گرفته است. در فصل چهارم، ذینفعان گوناگون دخیل در مدیریت گردشگری میراث فرهنگی و منافع گوناگون این ذینفعان جهت تقویت مشارکت آن‌ها در فرایند مدیریت این شکل از گردشگری مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در فصل پنجم، برنامه‏ریزی در گردشگری میراث‏فرهنگی با توجه خاص به تغییرات برنامه‌ریزی این حوزه در طول زمان، رویکردهای اصلی برنامه‌ریزی و روندهایی که بر آینده برنامه‌ریزی در گردشگری میراث فرهنگی تأثیرگذار هستند، برشمرده شده‏اند. در فصل ششم محصول گردشگری میراث فرهنگی، چیستی توسعه آن، استراتژی‌های توسعه این محصول و ملاحظات و چالش‌های توسعه پایدار محصول گردشگری میراث فرهنگی تبیین شده‏اند. فصل هفتم در حوزه تفسیر در گردشگری میراث فرهنگی به اصول، رویکردها، کارکردها و شیوه‏های تفسیر پرداخته، چالش‌های مدیریتی تفسیر میراث فرهنگی در جاذبه‌های گردشگری را بیان کرده و فرایند برنامه‌ریزی تفسیر در جاذبه‌های میراث فرهنگی را شرح داده است. در فصل هشتم، با پرداختن به بازاریابی گردشگری میراث فرهنگی در رسانه‌های اجتماعی، کارکردهای این رسانه‌ها برای گردشگران میراث فرهنگی بیان شده و عوامل موفقیت بازاریابی این شکل از گردشگری در رسانه‌های اجتماعی ارائه شده‏اند. در فصل نهم تاکتیک‌هایی که دارایی‌های میراث فرهنگی را به جاذبه گردشگری تبدیل می‌کنند، شناسایی شده و نکاتی که در ایجاد تجارب به‌یادماندنی گردشگری در حیطه میراث فرهنگی ناملموس، کلیدی هستند، مشخص شده‏اند.

فصل اول: گردشگری میراث فرهنگی: چیستی و اصول 1

مقدمه 3

منافع گردشگری میراث فرهنگی 4

آینده گردشگری میراث فرهنگی 5

اصول گردشگری میراث فرهنگی 5

فصل دوم: شناسایی و ارزیابی دارایی‌های میراث فرهنگی 11

مقدمه 13

شناسایی دارایی‌های ملموس و ناملموس 14

دارایی‌های تاریخی- فرهنگی 14

دارایی‌های طبیعی 16

ارزیابی پتانسیل دارایی‌های میراث فرهنگی 16

دسترسی 17

شرایط فیزیکی 17

ظرفیت 18

بازار 18

فصل سوم: ویژگی‌ها و نیازهای گردشگران میراث فرهنگی 23

مقدمه 25

بارزترین ویژگی‌های گردشگران میراث فرهنگی 26

بارزترین نیازهای زیرساختی و روساختی گردشگران میراث فرهنگی 27

درک ذائقه‌های گردشگران: یک نیاز متمادی 29

فصل چهارم: مشارکت و همکاری ذینفعان، شالوده مدیریت گردشگری میراث فرهنگی 31

مقدمه 33

مؤلفه‌های یک طرح مدیریتی در گردشگری میراث فرهنگی 34

ذینفعان و مدیریت گردشگری میراث فرهنگی 35

ذینفعان دخیل در مدیریت گردشگری میراث فرهنگی 36

نهادها و سازمان‌های مرتبط به صیانت از تاریخ، فرهنگ و میراث فرهنگی 36

صنعت گردشگری 37

رهبران اجتماعی و فرهنگی، افراد پیشرو و رسانه‌ها 37

مقامات دولتی 38

کسب‌وکارهای مرتبط 39

سازمان‌های آموزشی و مدنی، گروه‌های ساکن و گروه‌های اجتماعی 39

منافع گوناگون/ متضاد ذینفعان در گردشگری میراث فرهنگی 41

ارزیابی و تقویت مشارکت ذینفعان در مدیریت گردشگری میراث فرهنگی 42

فصل پنجم: برنامه‌ریزی در گردشگری میراث فرهنگی 47

مقدمه 49

برنامه‌ریزی گردشگری میراث فرهنگی در گذر زمان 50

رویکردهای برنامه‌ریزی در گردشگری میراث فرهنگی 51

رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک 51

برنامه‏ریزی با رویکرد توسعه پایدار 53

برنامه‌ریزی تأمین سرمایه در گردشگری میراث فرهنگی 62

ورودیه‌ها 62

خرده فروشی‌ها 63

اقامت و پذیرایی 63

فروش و کرایه رسانه‌های تفسیری 63

پول‌های اهدایی 64

برگزاری رویدادهای خاص 64

پیدا کردن حامی مالی 64

کمک‌هزینه‌ها 65

آینده برنامه‌ریزی در گردشگری میراث فرهنگی 65

تغییرات جمعیت‌شناختی 66

تغییرات اقتصادی 68

تغییرات اجتماعی 68

تغییرات زیست‌محیطی 69

نوآوری‌های تکنولوژیک 69

فصل ششم: توسعه محصول در گردشگری میراث فرهنگی 73

مقدمه: محصول و محصول گردشگری 75

محصول گردشگری میراث فرهنگی 75

سطوح گوناگون محصول گردشگری میراث فرهنگی 76

توسعه محصول گردشگری میراث فرهنگی 77

استراتژی‌های توسعه محصول گردشگری میراث فرهنگی 78

تعامل گردشگران با جامعه محلی و محصول گردشگری میراث فرهنگی 79

توسعه محصول گردشگری میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی 80

مسیرهای میراث فرهنگی به‌عنوان محصول گردشگری 83

چالش‌های توسعه محصول گردشگری میراث فرهنگی به‌ شکل پایدار 85

استانداردسازی 85

تجاری‌سازی فرهنگ‌های محلی 86

اصالت نمایشی 86

فصل هفتم: تفسیر در گردشگری میراث فرهنگی 89

مقدمه: تفسیر 91

اصول تیلدن در مورد تفسیر 92

تغییر رویکرد به تفسیر از میراث فرهنگی 93

کارکردهای تفسیر میراث فرهنگی در گردشگری 94

آموزش 94

سرگرمی 95

حفاظت و صیانت 95

مدیریت ازدحام 95

درآمدزایی 96

شیوه‌های تفسیر میراث فرهنگی 96

چالش‌های مدیریتی تفسیر میراث فرهنگی در جاذبه‌های گردشگری 97

فرایند برنامه‌ریزی تفسیر در جاذبه‌های میراث فرهنگی 99

فصل هشتم:  بازاریابی گردشگری میراث فرهنگی در رسانه‌های اجتماعی 105

مقدمه 107

بازاریابی دیجیتالی و رسانه‌های اجتماعی 108

رسانه‌های اجتماعی و تغییر سیستم توزیع سفر 109

رسانه‌های اجتماعی و گردشگران میراث فرهنگی 111

مزیت‌های بازاریابی گردشگری میراث فرهنگی در رسانه‌های اجتماعی 113

گردشگران در رسانه‌های اجتماعی، رقیب سازمان‌های مدیریت مقصد 114

تبلیغات گردشگری میراث فرهنگی در رسانه‌های اجتماعی 115

ارزیابی موفقیت بازاریابی گردشگری میراث فرهنگی در رسانه‌های اجتماعی 117

 فصل نهم: ارائه تجارب در گردشگری میراث فرهنگی: برخی ملاحظات ارزش‌آفرین 121

مقدمه 123

ارائه تجارب گردشگری میراث فرهنگی به بازار 124

راجع به مکان‌های میراثی افسانه و داستان ساختن 125

تأکید بر تفاوت‌ها و تجانس‌های فرهنگ‌های کهن 125

به‌نمایش گذاشتن سیر تغییر و تحولات تاریخی 125

فوق‌العاده نشان دادن یک مکان تاریخی 126

تماشایی ساختن رویدادهای فرهنگی 126

در مورد یک دارایی خیال‌پردازی کردن 127

منحصربه‌فرد جلوه دادن یک دارایی میراث فرهنگی 127

ایجاد تجارب به‌یادماندنی گردشگری در حیطه میراث فرهنگی ناملموس 128

فهرست منابع 133

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی گردشگری
مديريت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved