بیوشیمی و عملکرد بالینی -
نویسنده:
حمید اسلام پور
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
446
نوبت چاپ:
1

فراگیری علم بیوشیمی اغلب برای دانشجويان رشته های مختلف دشوار است. در عین حال يادگیری مباحث پايه و تخصصی بیوشیمی برای آن دسته از دانشجويان و داوطلبانی که قصد شرکت در آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )D.Ph )رشته بیوشیمی دارند، ضروری است. ضرورت اين امر ما را بر آن داشت که مجموعه ای از مباحث مختلف بیوشیمی و رويکردهای بالینی مرتبط را گردآوری کنیم تا جهت استفاده در اختیار اين دسته از دانشجويان عزيز قرار گیرد.

الزم به ذکر است که مجموعه حاضر با اقتباس از کتب مرجع بیوشیمی و بیولوژی مولکولی نظیر بیوشیمی هارپر، بیوشیمی لنینجر، بیوشیمی بالینی دولین، بیوشیمی بالینی هنری، بیوشیمی بالینی تیتز، بیولوژی سلولی و مولکولی لوديش و... نگاشته شده است. همچنین لازم به توضیح است که با توجه به تنوع کتابهای مشابه در اين زمینه، سعی شده است تا در اين مجموعه، به نکات برجسته و مهم در آزمونهای مختلف کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی و بیوشیمی بالینی وزارت علوم و بهداشت به صورت جامع اشاره شود.

فصل 1: سلول

فصل 2: آب و بافر

فصل 3: آنزیم شناسی 

فصل 4: آنزیم های بالینی 

فصل 5: چرخه کربس و زنجیره تنفسی 

فصل 6: استرس اکسیداتیو

فصل 7: کربوهیدرات ها

فصل 8: اسیدهای چرب 

فصل 9: لیپیدها 

فصل 10: کلسترول

فصل 11: لیپوپروتئین ها 

فصل 12: ایکوزانوئیدها

فصل 13: اسیدهای آمینه 

فصل 14: پروتئین ها 

فصل 15: نوکلئوتیدها 

فصل 16: اسیدهای نوکلئیک

فصل 17: متابولیسم هم

فصل 18: آب و الکترولیت ها 

فصل 19: ویتامین ها و عناصر معدنی 

فصل 20: پیام رسانی سلولی 

فصل 21: هورمون ها

فصل 22: غشاهای سلولی 

فصل 23: گلبول های قرمز 

فصل 24: انعقاد خون 

فصل 25: آنالیز مایعات بدن

فصل 26: بیوشیمی بافت ها

فصل 27: بیوشیمی تکوین

فصل 28: تکنیک های تشخیص بیوشمیایی

فصل 29: همانندسازیDNA 

فصل 30: نوترکیبی  DNA 

فصل 31: جهش ها و ترمیمDNA

فصل 32: رونویسی و پردازش RNA 

فصل 33: ترجمه و تغییرات پروتئین ها

فصل 34: تنظیم بیان ژن

فصل 35: چرخه سلولی و سرطان

فصل 36: تکنیک های تشخیص مولکولی

فصل 37: محلول سازی 

فصل 38: کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی

منابع

 

 

 

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه شيمي
پزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved