اصول، فنون و استراتژی های مذاکره، در سازمان های ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه معاملات املاک و مستغلات -
نویسنده:
آرش حاجی میرزایی
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
176
نوبت چاپ:
1

این کتاب تحت مضمون آنچه که الزم است یک مدیر و مشاور ارشد فعال  به انجام فعالیت در حوزه ارایه خدمات مشاورهای در خصوص معامالت املاک و مستغالت شغل مشاوره امال ک( از مذا کره بداند، با عنوان اصول، فنون و استراتژیهای مذا کره، درسازمان های ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه معامالت املاک و مستغالت، به همین منظور تالیف گردیده است. که به نظر نگارنده، از جمله مقدمترین دانسته هایی است که فعالان کسب و کاری، بدان نیازمندند.

مژده آن است، کتابی که در دست دارید بخش مهمی از دانش نظری الزم در این زمینه را در اختیار شما قرار خواهد داد. پس به دقت آن را مطالعه و یادداشت برداری نمایید. توصیه می کنم این کتاب را همیشه در گوش های از میز کارتان در اختیار داشته باشید و پایان هر مذا کره، نگاه اجمالی به آن بیاندازید و بررسی کنید که:

آیا مراحل یک مذا کره را به خوبی رعایت نموده اید یا خیر؟

آیا قوانین مذا کره را در سیر مذا کره )از شروع تا پایان( به خوبی رعایت نموده اید؟

آیا روند مذا کره تان به لحاظ شکلی با شکل اساسی یک مذا کره مطابقت داشته است یا خیر؟

آیا مذا کره انجام شده شما، اصولی بوده است یا خیر؟

آیا تمامی اصول یک مذا کره اصولی را رعایت نمودهاید یا خیر؟

بررسی نمایید که از کدام یک از ترفندهای مذا کره بهره جسته اید؟

در کدامیک از تله های خروج از مذا کره به دام افتاده اید؟

ایرادات خود را یادداشت، و در برطرف کردن آن ایرادات بکوشید

پیشگفتار

فصل اول: درک مفهومی مذاکره

تعریف مذاکره از منظر صاحبنظران

مقایسه مذاکره و چانه زنی

علم مذاکره یا مهارت مذاکره 

تعریف علم مذاکره

انواع مذاکره

تقسیم بندی مذاکره با تمرکز بر گستردگی موضوع آن

تشبهات وجه مذاکرات تجاری دیپلماتیک و تجاری غیردیپلماتیک

تقسیم بندی انواع مذاکرات براساس شیوه آن

تقسیم بندی مذاکره به لحاظ جو روانی حاکم بر مذاکره

ده اصل حاکم بر مذاکرات اصولی

تقسیم بندی مذاکره بر اساس نتیجه نهایی حاصل از مذاکره

انواع مذاکره اساسی از نظر هیل ریگل

اصول اساسی در مذاکرات اصولی از نظر فیشر و یوری

 سبک های مذاکره

افراد موثر پنهان در فرایند تصمیمگیری در مذاکره 

پیش نیازهای ذهنی قبل از انجام هر مذاکره ای

فرایند مذاکره 

مراحل فرایند یک مذاکره

مراحل فرایند مذاکره در الگوی رابینز 

تقسیم بندی اهداف در مذاکره از نظر شرمرهورمن

طبقه بندی اهداف در مذاکره از نظر شونفیلد

ویژگی های اهداف در مذاکره از منظر شونفیلد

تنظیم توافقنامه

 انتخاب استراتژی

ویژگی های مذاکره کننده

طیفهای شخصیتی مذاکره کنندگان

تفکیک شخصیت مذاکره کنندگان بر اساس نظر به 5 عامل بزرگ شخصیت

موقعیت هایی که یک مدیر می بایست برای شرکت در مذاکره آمادگی داشته باشد 

نقش مذاکره کننده در محیط سازمانی

مذاکره اثر بخش

شیوه های مذاکره

ارتباطات و مذاکره 

مقایسه استراتژی در مذاکره با مذاکره به قصد حل تعارض

نحوه برخورد طرفین مذاکره با تضاد

مذاکره و مهارت

مذاکره و هنر

ویژگی های مذاکره کنندگان حرفه ای 

تاکتیک های مذاکره

مهارت های کوانتومی

فراگیری مذاکره

قوانین مذاکره 

فصل دوم: زبان بدن در مذاکرات

تعریف زبان بدن

اهمیت شناخت زبان بدن

تفسیر هر کنش و واکنشی در زبان بدن

میزان اثرگذاری زبان بدن 

شکل بدن فرد درهر شرایط انتقال دهنده ی پیامی به مخاطب است 

نحوه دست دادن در هنگام ملاقات

زبان بدن ناشی از میمیک صورت

چند تکنیک کاربردی برای رهبران مذاکره

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی مدیریت
مديريت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved