تحلیل امرژی در ارزیابی پایداری نظام تولید کلزا در استان لرستان -
نویسنده:
دکتر زهرا امیری- دکتر محمدرضا اصغری پور
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
84
نوبت چاپ:
1

راه‌های زیادی از جمله بررسی پایداری، انعطاف‌پذیری، وضعیت خاک، سطح تنوع زیستی و غیره برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی بوم‌نظام‌های کشاورزی و بیان مزیت در آنها وجود دارد، دستیابی به عرضه پایدار موادغذایی و تامین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد توام با حفاظت از محیط زیست، از مهمترین اولویت‌های توسعه پایدار کشاورزی است. در این بین نظام‌های تولید گیاهان زراعی به لحاظ تولید غذا، تامین کالری روزانه و امنیت غذایی دارای اهمیت بوده و مورد توجه ویژه هستند. چگونگی تلاش در حداکثر نمودن میزان تولیدات زراعی با وجود محدودیت منابع تولید از جمله آب، اثرات متفاوت محیطی را در پی دارد. از این رو شناسایی نظام‌های زراعی مبتنی بر شیوه‌های بهینه به لحاظ محدودیت منابع و لزوم اقتصادی بودن روش تولید از یک سو و روش‌های دارای پایداری اکولوژیکی به لحاظ ضرورت حفظ محیط‌زیست از سوی دیگر، گامی جهت جایگزین نمودن نظام‌های غیربهینه و ناپایدار، با نظام‌های سازگار به محیط‌زیست و دارای عملکرد مناسب اقتصادی ضروری است. شناسایی بوم‌نظام‌های دارای توجیه اقتصادی مناسب و پایداری زیست محیطی بالا، نیازمند بررسی با روشی مناسب است. با توجه به ماهیت پیچیده نظام‌های کشاورزی، انتخاب روش سنجش کارا، دارای اهمیت است. طی سی سال اخیر نتایج بررسی نظام‌های زیستی با وجود پیچیدگی‌ این نظام‌ها، بر پایه تحلیل‌ جامع امرژی، قابل توجه است؛ مطالعات زیادی توسط پژوهشگران دنیا با هدف ارزیابیِ عملکرد نظام‌های تولیدِ کشاورزی با بررسی وضعیت پایداری بوم‌نظام‌های کشاورزی مبتنی بر استفاده از روش تحلیل امرژی انجام شده است. در این کتاب تلاش شده است است تحلیل امرژی و بررسی پایداری دو سیستم‌زراعی مختلف ارائه گردد تا ضمن آشنایی با روش جامع ارزیابی بوم‌نظام‌ها به روش امرژی، به کاربرد عینی این روش در تصمیم‌سازی‌ها نیز پی برده شود.

فصل اول: تبیین موضوع پایداری در کشاورزی
پایداری سیستم های کشاورزی2
ارزیابی پایداری ۳
تحلیل امرژی ۴
 تحلیل اقتصادی بهر ه وری کل عوامل تولید5
ضرورت تولید پایدارِ کلزا در ایران۵
فصل دوم: کلیات موضوع و مروری بر منابع
لزوم پایداری در بوم نظا مهای کشاورزی ۸
رابطه ساختار تولید و پایداری در کلزا 10
تحلیل امرژی ۱۲
تحلیل اقتصادی بهر ه وری کل عوامل تولید 15
گیاه کلزا ۱۶
زراعت کلزا ۱۷
خدمات اکولوژیکی زراعت کلزا  22
وضعیت زراعت کلزا در جهان و ایران 20
فصل سوم: مواد و رو ش ها
منطقه مورد مطالعه ۲۴
عملیات اجرایی  ۲۴
بخش دوم: تحلیل اقتصادیِ بهر ه‌وری کل عوامل تولید32
فصل چهارم:نتایج و بحث
بخش اول: تحلیل و تفسیر امرژی دو بوم نظام کلزا36
بخش دوم: تحلیل اقتصادی54
فصل پنجم : جمع بندی
پیشنهادها و توصیه روش های مدیریت برای بهبود سیستم های تولید کشاورزی58
منابع و مأخذ71

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved