طرح هاي آزمايشي در علوم كشاورزي
نویسنده:
دکتر محمد فارسی با همکاری علی مرجانی
مترجم:
-
سال نشر:
1387
صفحه:
448
نوبت چاپ:
1

در علوم زيستي، ميزان تنوع و اهميت نسبي منابع ايجاد آن، مورد علاقه محققان مي باشد. تنوع عوامل دخيل در به وجود آمدن يك پديده، مانع از بدست آمدن نتايج دقيق در آزمايشات و مقايسه نتايج حاصل از آنها مي شود. به دليل اهميت مفهوم تنوع در آزمايشات علمي، درك فراگير بودن آن براي تمام كساني كه با نتايج حاصل از آزمايش سرو كار دارند بسيار ضروري است. در علم فيزيك فرايندها غالباً قطعي هستند و منبع اصلي تنوع، خطا در اندازه گيري است. تنوع زيادتري كه در موجودات زنده به دليل سيتم هاي كنترل ژنتيكي صفات اين موجود وجود دارد، نياز به استفاده از روش هاي ويژه اي براي شناسايي اثر عوامل متعدد بر آنها را به وجود مي آورد. روش هاي آماري توصيف شده در اين كتاب براي كمك به مطالعه تنوع كمي و تجزيه و تفسير داده هاي حاصل از آزمايشاتي است كه در معرض تنوع هستند.

اين كتاب در قالب درسهاي طرح هاي آزمايشي 1 و 2 براي رشته هاي مختلف كشاورزي تدوين شده است و مطالعه آن براي دانشجويان علوم زيستي و محققان مراكز تحقيقاتي مفيد مي باشد. در 5 فصل اول كتاب مفاهيم پايه آمار كاربردي ذكر شده است. در فصل هاي 6 و 7 مفهوم تجزيه واريانس و اصول طرح هاي آزمايشي آورده شده است. انواع طرح هاي آزمايشي از قبيل طرح كاملاً تصادفي، طرح بلوك هاي كامل، روش هاي مقايسه ميانگين ها، طرح مربع لاتين، آزمايشات فاكتوريل، اختلاط، منحني پاسخ، كرت هاي خرد شده، بلوك هاي نواري، اندازه گيري هاي تكراري، تجزيه مركب، انواع طرح هاي بلوكي ناقص، طرح سيستماتيك، تجزيه كوواريانس و تبديل داده ها در فصل 7 تا فصل 21 بحث شده اند. علاوه بر مسائل حل شده در متن كتاب، تعدادي مسئله از فصل هاي مختلف همراه با راه حل و 221 سوال چهار گزينه اي نيز ضميمه مي باشد.

كتاب «طرح هاي آزمايشي در علوم كشاورزي» در ۴۴۸ صفحه و با قيمت 55 هزار ريال به چاپ رسيده است.

عنوان                                                                                                               صفحه

 

پيشگفتار............................................................................................................ 11

مقدمه................................................................................................................ 13

 

فصل1- معيار تمايل مركزي و پراكنش.................................................................. 17

1-1- قوانين جمع در آمار.......................................................................................... 17

2-1- معيارهاي تمايل مركزي.................................................................................... 20

3-1- معيارهاي پراكنش........................................................................................... 22

 

فصل2- توزيع نرمال............................................................................................. 25

1-2- توزيع نرمال.................................................................................................... 26

2-2- استفاده از متغير نرمال استاندارد....................................................................... 27

 

فصل3- نمونه گيري و اميد رياضي....................................................................... 30

1-3- نمونه گيري.................................................................................................... 30

2-3- اميد رياضي................................................................................................... 31

 

فصل4- حدود اطمينان و آزمون فرضها.................................................................. 40

1-4- مفهوم توزيع نمونه.......................................................................................... 40

 

فصل5- مقايسه دو ميانگين................................................................................. 52

1-5- مقايسه دو ميانگين......................................................................................... 52

 

فصل6- تجزيه واريانس........................................................................................ 61

1-6- تنوع بين نمونه ها........................................................................................... 62

2-6- تنوع درون نمونه ها......................................................................................... 63

3-6- آزمون f و....................................................................................................... 65

4-6- جدول آنوا....................................................................................................... 65

5-6- فرض هاي تجزيه واريانس.................................................................................. 68

 

فصل7- اصول طرح هاي آزمايشي....................................................................... 71

1-7- آزمايش چيست.............................................................................................. 72

2-7- دقت نسبي طرح هاي با تيمارهاي محدود............................................................ 77

3-7- كنترل خطاي آزمايش....................................................................................... 77

4-7- انتخاب تيمارها............................................................................................... 79

5-7- دقت در انجام آزمايش...................................................................................... 79

6-7- پخش تصادي تيمارها....................................................................................... 80

7-7- استنباط آماري............................................................................................... 81

 

فصل8- طرح كاملا تصادفي................................................................................. 82

1-8- طرح كاملاً تصادفي متعادل................................................................................ 82

2-8- طرح هاي كاملاً تصادفي با تكرارهاي نامساوي (نامتعادل)........................................ 88

3-8- طرح كاملاً تصادفي با چند نمونه از درون هركرت..................................................... 89

 

فصل9- طرح بلوك هاي كاملاً تصادفي.................................................................. 96

1-9- مفهوم طرح بلوك هاي كامل تصادفي................................................................... 96

2-9- كرت هاي گمشده........................................................................................... 105

3-9- تخمين راندمان نسبي..................................................................................... 110

 

فصل10- مقايسه ميانگين ها............................................................................... 114

1-10- آزمون حداقل تفاوت مهنتي دار(LSD) و............................................................... 114

2-10- آزمون چند دامنه اي دانكن (LSR) و................................................................... 116

3-10- آزمون توكي (HSD) و...................................................................................... 120

4-10- آزمون استيودنت – نيومن – كلز (HSD)و............................................................. 121

5-10- آزمون دانت.................................................................................................. 122

 

فصل 11- طرح مربع لاتين.................................................................................... 125

1-11- مقايسه طرح مربع لاتين با طرح بلوك هاي كامل تصادفي....................................... 126

2-11- نحوه توزيع تصادفي تيمارها در واحدهاي آزمايش................................................. 126

3-11- مدل آماري طرح مربع لاتين.............................................................................. 127

4-11- روش تجزيه داده ها........................................................................................ 128

5-11- مقايسه ميانگين ها....................................................................................... 130

6-11- ارزش گمشده............................................................................................... 131

7-11- تجزيه و تحليل طرح مربع لاتين......................................................................... 133

8-11- تكرار مربعات طرح مربع لاتين............................................................................ 135

9- 11- تعيين بازده نسبي....................................................................................... 140

 

فصل12- آزمايشات فاكتوريل................................................................................ 143

1-12- اثرات متقابل................................................................................................. 144

2-12- آزمايشات فاكتوريل كامل................................................................................. 147

3-12- آزمايشات فاكتوريل با يك تكرار.......................................................................... 161

 

فصل13- اختلاط در آزمايشات فاكتوريل................................................................. 165

1-13- اساس اختلاط.............................................................................................. 165

2-13- انواع اختلاط................................................................................................. 169

3-13- تجزيه آزمايش فاكتوريل با اختلاط ناقص.............................................................. 172

 

فصل14- مقايسه آماري با يك درجه آزادي............................................................ 178

 

فصل15- بررسي روند عكس العمل صفت به سطوح مختلف يك تيمار.................... 185

1-15- انواع روندها.................................................................................................. 186

 

فصل16- طرح كرت هاي خرد شده...................................................................... 198

1-16- موارد استفاده از طرح كرت هاي خرد شده.......................................................... 199

2-16- تغييراتي در طرح كرت هاي خرد شده................................................................. 208

 

فصل17- اندازه گيري هاي تكراري....................................................................... 218

 

فصل18- اندازه گيري هاي تكراري....................................................................... 227

1-18- تصادفي كردن و روش هاي مختلف مرتب كردن پلات ها......................................... 227

2-18- تجزيه آماري................................................................................................. 230

3-18- ارزش هاي گمشده........................................................................................ 232

 

فصل19- تجزيه مركب......................................................................................... 235

1-19- تجزيه آزمايشات به اجزاء................................................................................. 239

2-19- تفسير داده ها.............................................................................................. 246

3-19- آزمون واريته ها در چند مكان........................................................................... 252

4-19- همگني واريانس هاي خطاهاي آزمايشي.......................................................... 252

 

فصل20- طرح هاي بلوكي ناقص......................................................................... 257

1-20- طرح هاي لاتيس متعادل................................................................................. 258

2-20- طرح مربع لاتيس........................................................................................... 265

3-20- طرح هاي بلوكي ناقص نيمه متعادل.................................................................. 278

4-20- طرح هاي لاتيس مربع.................................................................................... 279

5-20- طرح هاي لاتيس مستطيل.............................................................................. 294

 

فصل21- طرح سيستماتيك.................................................................................. 306

1-21- محاسبات آماري........................................................................................... 307

 

فصل22- تجزيه كوواريانس................................................................................... 311

1-22- كاربرد تجزيه كوواريانس................................................................................... 312

2-22- روش هاي محاسبه....................................................................................... 317

 

فصل23- تبديل داده هاي آزمايشي...................................................................... 329

1-23- تبديل به جذر................................................................................................ 330

2-23- تبديل به لگاريتم............................................................................................ 333

3-23- تبديل به زاويه............................................................................................... 335

4-23- آزمون افزايشي بودن داده ها........................................................................... 337

 

پيوست 1 جداول.................................................................................................. 345

پيوست 2 مسائل................................................................................................. 371

پيوست 3 سوالهاي چهارگزينه اي........................................................................ 413

منابع.................................................................................................................. 448

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved