مديريت چمن در مناطق معتدله
نویسنده:
جان.دان و كنت. ديسبورگ
مترجم:
دكتر نعمت اله اعتمادي - مهندس حسين فولادي
سال نشر:
1388
صفحه:
343
نوبت چاپ:
1

هدف اين كتاب معرفي راهكارهايي براي پرورش موفق چمن در ناحيه معتدل ايالات متحده آمريكا است. اين ناحيه در بين ناحيه جنوبي كه چمن هاي گرمسيري به شرايط آن سازگار مي باشند و ناحيه شمالي كه چمن هاي سردسيري در آنجا كشت مي شوند قرار دارد. اين ناحيه شرايطي مشابه ساير نواحي معتدله نقاط ديگر جهان دارد و مديريتي مشابه در تمام اين مناطق قابل اجرا است.

در كتاب حاضر علاوه بر چگونگي احداث و نگهداري چمن در مناطق معتدله، به شرح ريخت شناسي و خصوصيات گونه ها و ارقام مختلف چمن پرداخته شده است. همچنين درباره مديريت آب و خاك، ماشين هاي مورد استفاده، كنترل علف هاي هرز، آفات و بيماري هاي چمن نيز مطالب مفيدي درج شده است.

مطالب كتاب به گونه اي تنظيم شده اند كه از يك طرف براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشكده هاي كشاورزي به خصوص دانشجويان رشته باغباني و مهندسي فضاي سبز و در درس چمن و گياهان پوششي قابل استفاده مي باشد.

از طرف ديگر، با توجه به كاربردي بودن مطالب كتاب و با در نظر گرفتن اينكه چمن به عنوان يكي از عناصر اصلي پوشش گياهي در شهرهاي مختلف ايران در مناطق سردسيري و مقوله، نيمه گرمسيري و گرمسيري كشت مي شود، اين كتاب مي تواند راهكاري براي كارشناسان فضاي سبز شهري در مناطق مختلف باشد.

كتاب «مديريت چمن در مناطق معتدله» در 343 صفحه و به قيمت 45 هزار ريال به چاپ رسيده است.

 پيشگفتار و مؤلفان............................................................................................ 1

پيشگفتار مترجمان............................................................................................ 3

فصل اول: مقدمه........................................................................................... 5

1-1- نياز به مديريت چمن.................................................................................... 6

1-2- تشريح و ريخت شناسي چمن ها.................................................................. 10

منابع برگزيده.................................................................................................... 16

فصل دوم: گونه هاي چمن.............................................................................. 17

2-1- انجمن نامگذاري......................................................................................... 18

2-2- چمن آبي.................................................................................................. 19

2-3- ريگراس چند ساله...................................................................................... 24

2-4- تال فسكيو................................................................................................ 26

2-5- چمن فتان................................................................................................. 29

2-6- بنت گراس................................................................................................. 32

2-7- بلوگراس يك ساله....................................................................................... 35

2-8- راف بلوگراس (بلوگراس زبر).......................................................................... 37

2-9- زويزياگراس................................................................................................ 38

2-10- برموداگراس............................................................................................. 41

2-11- بوفالوگراس.............................................................................................. 45

منابع برگزيده.................................................................................................... 48

فصل سوم: چرخه رشد.................................................................................. 53

3-1- چمن هاي سردسيري................................................................................. 54

3-2- چمن هاي گرمسيري.................................................................................. 59

منابع برگزيده.................................................................................................... 63

فصل چهارم: نيازهاي غذايي........................................................................... 65

4-1- جذب مواد غذايي....................................................................................... 66

4-2- عناصر پر نياز.............................................................................................. 66

4-3- عناصر كم مصرف........................................................................................ 72

منابع برگزيده ................................................................................................... 75

فصل پنجم: كودها.......................................................................................... 77

5-1- كودهاي تندرها شونده ............................................................................... 78

5-2- كودهاي كندرها شونده................................................................................ 79

5-3- تركيبات آلي مصنوعي حاوي ازت................................................................... 80

5-4- نسبت هاي كودي...................................................................................... 83

5-5- ميزان نمك و پتانسيل اسمزي....................................................................... 84

5-6- محرك هاي زيستي..................................................................................... 85

منابع برگزيده.................................................................................................... 88

فصل ششم: كوددهي................................................................................... 89

6-1- كوددهي چمن هاي سردسيري..................................................................... 93

6-2- كوددهي چمن هاي گرمسيري...................................................................... 95

6-3- استفاده از ازت........................................................................................... 96

6-4- ساير مواد غذايي........................................................................................ 98

6-5- كودهاي مايع............................................................................................. 99

6-6- تنظيم (كاليبراسيون)................................................................................... 102

منابع برگزيده.................................................................................................... 108

فصل هفتم: چمن زني.................................................................................... 109

7-1- دستورالعمل چمن زني................................................................................ 111

7-2- انتخاب و بكارگيري چمن زن.......................................................................... 113

7-3- مواد شيميايي تنظيم كننده رشد.................................................................. 117

7-4- ارتفاع برش و ديناميك بين گونه اي................................................................. 121

منابع برگزيده.................................................................................................... 123

فصل هشتم: مديريت خاك.............................................................................. 125

8-1- اجزاء شيميايي خاك.................................................................................... 126

8-2- موجودات زنده خاك..................................................................................... 129

8-3- مواد آلي................................................................................................... 134

8-4- اسيديته خاك............................................................................................. 136

8-5- ساختمان فيزيكي خاك................................................................................ 139

8-6- راههاي مقابله با فشردگي خاك.................................................................... 144

منابع برگزيده.................................................................................................... 158

فصل نهم: مديريت آب..................................................................................... 161

9-1- نياز آبي.................................................................................................... 162

9-2- چگونگي جذب آب توسط چمن...................................................................... 163

9-3- ظرفيت نگهداري آب در خاك........................................................................... 166

9-4- انتقال آب به ريشه ها.................................................................................. 167

9-5- سيستم هاي آبياري مكانيكي...................................................................... 170

9-6- تعيين نياز آبي........................................................................................... 177

9-7- آبياري دستي............................................................................................ 179

9-8- دستورالعمل هاي آبياري.............................................................................. 181

9-9- روش هاي آبياري........................................................................................ 182

9-10- چشم انداز مديريت آب............................................................................... 185

منابع برگزيده ................................................................................................... 187

فصل دهم: مديريت ضايعات برگي چمن........................................................... 189

10-1- تشكيل ضايعات برگي چمن........................................................................ 190

10-2- چرا ضايعات برگي مناسب نيست؟............................................................... 192

10-3- جلوگيري از توليد ضايعات برگي زياد.............................................................. 194

منابع برگزيده.................................................................................................... 199

فصل يازدهم: كنترل علف هاي هرز................................................................. 201

11-1- دسته بندي علف هاي هرز......................................................................... 202

11-2- علف هاي هرز ناحيه معتدله....................................................................... 203

11-3- كنترل علف هاي هرز................................................................................. 211

11-4- علف كش ها: مكانيسم اثرگذاري................................................................. 216

11-5- توصيه هاي ايمني براي سلامتي مصرف كنندگان و محيط زيست........................ 224

11-6- دستورالعمل استفاده از علف كش ها........................................................... 226

11-7- تنظيم سمپاش........................................................................................ 229

11-8- جايگزيني كنترل شيميايي علف هاي هرز...................................................... 232

منابع برگزيده.................................................................................................... 233

فصل دوازدهم: مديريت بيماري ها................................................................... 235

12-1- دسته بندي بيماري ها............................................................................... 236

12-2- تأثير عوامل محيطي.................................................................................. 241

12-3- بيماري هاي شايع چمن............................................................................ 243

12-4- كنترل بيماري........................................................................................... 254

12-5- قارچ كش ها............................................................................................ 256

منابع برگزيده.................................................................................................... 266

فصل سيزدهم: حشرات و آفات....................................................................... 269

13-1- ريخت شناسي و رشد حشرات................................................................... 270

13-2- عمده حشرات چمن.................................................................................. 271

13-3- كنترل حشرات.......................................................................................... 280

13-4- حشره كش ها......................................................................................... 282

13-5- شكارچيان موذي...................................................................................... 286

منابع برگزيده.................................................................................................... 291

فصل چهاردهم: احداث چمن........................................................................... 293

14-1- تخريب پوشش چمن موجود........................................................................ 294

14-2- دستكاري و زهكشي خاك.......................................................................... 295

14-3- ريختن خاك سطحي به صورت دستي........................................................... 299

14-4- اصلاح خاك موجود..................................................................................... 299

14-5- اضافه كردن كود........................................................................................ 302

14-6- تدخين خاك............................................................................................. 302

14-7- دستكاري نهايي خاك و نرم كردن آن............................................................. 303

14-8- استفاده از كودهاي شروع كننده.................................................................. 304

14-9- بذركاري.................................................................................................. 304

14-10- جايگزين هاي بذركاري.............................................................................. 316

منابع برگزيده.................................................................................................... 324

واژه نامه انگليسي – فارسي............................................................................... 327

واژه ياب........................................................................................................... 333


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved