کارایی تولید اکوسیستم های زراعی
نویسنده:
امیر آینه بند
مترجم:
-
سال نشر:
1391
صفحه:
163
نوبت چاپ:
1

فهرست

 
1    مفاهیم کلیدی کارایی /11
1-1 چرا کارایی؟ /11
2-1 وضعیت استفاده از منابع تولید در کشاورزی ایران /14
3-1 عملکرد، معیار سنتی کارایی /18
4-1 اجزای کارایی استفاده از منابع  /27
5-1 پیش نیازهای مصرف کارآمد نهادها  /34
 
2    الگوهای کشت اکولوژیک و کارآمد  /38
1-2 مقدمه  /38
2-2 بهبود کارایی تولید گیاه  /39
3-2 طراحی الگوهای کشت کارامد از دیدگاه کشاورزی پایدار  /43
4-2 روش­های طراحی الگوهای کشت کارامد  /49
 
3-    کارایی مصرف آب  /77
1-3 تعریف کارایی مصرف آب  /77
2-3 شاخص های ارزیابی کارایی آبیاری  /80
3-3 راهکارهای زراعی استفاده ی کارآمد از آب  /86
4-3 کارایی مصرف آب در الگوهای کشاورزی پایدار  /102
 
4-    کارایی استفاده از عناصر غذایی  /107
1-4 مقدمه  /107
2-4 کاربرد کارآمد عناصر غذایی  /108
3-4 ارزیابی پویایی نیتروژن در اکوسیستم های زراعی  /110
4-4 شاخص های ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن  /113
5-4 بازیافت کارآمد عناصر غذایی  /125
 
5-    کارایی استفاده از زمین  /128
1-5 مقدمه  /128
2-5 شاخص های ارزیابی زقابت و برتری عملکرد  /129
3-5 شاخص های ارزیابی توان تولید در الگوهای چند کشتی  /134
4-5 شاخص های کارایی تولید  /139
5-5 شاخص های پایداری  /143
 
6-    کارایی استفاده از نور  /146
1-6 مقدمه  /146
2-6 میزان فتوسنتز برگ و RUE  /148
3-6 محاسبه RUE  /149
4-6 مقدار RUE در گیاهان زراعی  /152
5-6 عوامل مؤثر در تنوع RUE  /155
 
منابع  /160
واژه نامه  /164
دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved