نظریه های روابط بین الملل
نویسنده:
اسکات برچیل- آندرو لینکلیتر و دیگران
مترجم:
سجاد حیدری فرد
سال نشر:
1392
صفحه:
424
نوبت چاپ:
1

 

فصل اوّل: مقدمه/اسکات برچیل و آندرو لینکلیتر/15

چارچوب‌های تحليل/15

تنوع نظريه/16

بحث بر سر ماهیت/19

شالودة رشتة روابط بین‌الملل/21

نظریه‌ها و رشته‌ها/24

نظریة تبیینی و تکوینی/31

نظریة بین رشته‌ای/34

نظریه‌ها در چه مواردی با هم متفاوت‌اند؟/35

موضوع تحلیل و دامنة تحقیق/36

هدف تحقیق سیاسی و اجتماعی/36

روش‌شناسی مناسب/39

حوزة متمایز تلاش فکری/40

ارزیابی نظریه‌ها/41

 

فصل دوم: واقعگرایی/جک دانلی/46

تعریف واقعگرایی/47

هابز و واقعگرایی کلاسیک/50

وضع طبیعی هابزی/50

ارزیابی واقعگرایی هابزی/51

والتز و واقعگرایی ساختاری/53

ساختارگرایی والتزی/53

موازنه/54

معمای زندانی، دستاوردهای نسبی و همکاری/55

قطبیت/57

ماهیت پیش‌بینی‌های ساختاری/59

موضوع انگیزه‌ها/60

درج (مجدد) دولت/61

نظام و ساختار/63

شکل‌گیریهای فرآیندی/65

هنجارها، نهادها و هویتها/66

ثبات و تغییر/68

اخلاق و سیاست خارجی/69

آیا دولتها در پی اهداف اخلاقی‌اند؟/69

هزینه‌های متابعت و نقض/70

واقعگرایی به مثابة نظریه‌ای تجویزی/71

اخلاق و اخلاقگرایی/73

چگونه در مورد واقعگرایی (و منتقدان آن) بیندیشیم؟/74

 

فصل سوم: لیبرالیسم / اسکات برچیل/77

پس از جنگ سرد/77

دیدگاه لیبرال: «نگاه از درون به بیرون»/79

جنگ، دمکراسی و تجارت آزاد/80

چشم‌اندازهای صلح/80

روحیة تجارت/85

وابستگی متقابل و نهادگرایی لیبرال/86

حقوق بشر/90

جهانی‌شدن و تروریسم/94

لیبرالیسم و جهانی‌شدن/95

ماهیت «تجارت آزاد»/97

حاکمیت و سرمایه‌گذاری خارجی/101

تروریسم غیردولتی/104

نتیجه‌گیری/106

 

فصل چهارم: مکتب انگلیسی / آندرو لینکلیتر/109

از قدرت تا نظم: جامعة بین المللی/115

نظم و عدالت در روابط بین‌الملل/119

طغیان علیه غرب و گسترش جامعة بین‌المللی/125

پیشرفت در روابط بین‌الملل/130

نتیجه گیری/135

 

فصل پنجم: مارکس و مارکسیسم / آندرو لینکلیتر/137

طبقه، توليد و روابط بين‌الملل در آثار مارکس/140

ناسيوناليسم و امپرياليسم/147

فرصتهای متحول مارکسيسم در روابط بين‌الملل/151

مارکسيسم و نظرية امروز روابط بين‌الملل/160

نتيجه گيری/162

 

فصل ششم: جامعهشناسی تاریخی / آندرو لینکلیتر/163

ريشه‌های جامعه‌شناسی تاريخی/166

قدرت و توليد در جامعه‌شناسی تاريخی/168

قدرت و وابستگی متقابل در روابط بين‌الملل/172

نظام و جامعه/174

اخلاق، فرهنگ و احساسات/176

هم‌نهادی عالیتر؟/180

دربارة روایتهای کلان/182

نتیجه گیری/186

 

فصل هفتم: نظریة انتقادی / ریچارد دیوتاک/187

ریشه‌های نظریة انتقادی/188

سیاست دانش در نظریة روابط بین‌الملل/191

نظریه‌های حل‌ المسائلی و انتقادی/192

وظیفة نظریة انتقادی به عنوان نظریه‌ای رهایی‌بخش/195

تجدیدنظر در اجتماع سیاسی/197

بعد هنجاری: نقد خاصگرایی اخلاقی و حذف اجتماعی/198

بعد جامعه‌شناختی: دولتها، نیروهای اجتماعی و نظم‌های متحول جهانی/201

بعد رفتارشناختی: جهان‌وطن‌گرایی و اخلاق گفتمان/206

نتیجه گیری/212

 

فصل هشتم: پساساختارگرایی/ ریچارد دیوتاک/213

قدرت و دانش در روابط بین‌الملل/214

تبارشناسی/215

راهبردهای متنی پساساختارگرایی/221

ساخت‌گشایی/222

قرائت دوگانه/223

قرائت دو گانة اشلی از مشکلة آنارشی/224

تبدیل دولتهای برخوردار از حاکمیت به یک مسئله/226

خشونت/227

مرزها/230

هویت/231

دولتمداری/233

فراسوی پارادایم حاکمیت: بررسی دوبارة امر سیاسی/236

حاکمیت و اخلاق حذف/239

اخلاق پساساختارگرا/241

نتیجه گیری/243

 

فصل نهم: سازه‌انگاری/ کریستین رئوس– اسمیت/245

نظریة خردگرا/246

چالش نظریة انتقادی/250

سازه‌انگاری/252

سازه‌انگاری و اختلافات درونی آن/259

مساهمت سازه‌انگاری/263

تحولات اخير در سازه‌انگاری/265

نتيجه‌گيری/269

 

فصل دهم: فمينيسم / ژاك ترو/273

فمينيسم تجربی/277

فمينيسم تحليلی/283

فمينيسم هنجاری/291

نتيجه‌گيری/295

 

فصل یازدهم: نظرية سبز/ متیو پترسون/299

تئوریزه کردن محيط‌زيست در روابط بين‌الملل/301

تحليلهای نهادگرای سياست زيست‌محيطی/302

فراسوی روابط بين‌الملل: سياست سبز و چالش برای نظم جهانی/306

محيط زيست‌گرايی– اقتدار، مقياس و بوم‌محوری/307

سبزهای اجتماعی– محدوديتهای رشد و اقتصاد سياسی/314

محدوديتهای اجتماعی رشد/315

بازگشت به مالکیت همگانی/316

سبز كردن سياست جهانی/319

نتايج/322

 

فصل دوازدهم: نظرية سياسی بين‌المللی /  تری ناردين/327

تئوریزه کردن سياست بين‌الملل/327

عدالت در جنگ/332

عدالت بين‌المللی/339

عدالت جهانی/345

تاريخ انديشة بين‌المللی/352

کتابنامه/359

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی تاریخ

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved