طراحی سازه های فولادی در برابر آتش
نویسنده:
آرش رستمی-حسین باقرزاده-ابراهیم جوکار
مترجم:
-
سال نشر:
1397
صفحه:
265
نوبت چاپ:
1

 حادثه پلاسکو در ایران با توجه به شهید شدن بسیاری از آتش نشانان فداکار و دلسوز و نیز به علت پوشش خبری گسترده، اهمیت مقاومسازی سازههای فولادی در مقابل حرارت و نیز ملزم کردن طراحان جهت رعایت برخی نکات کلیدی در طراحی سازههای فولادی را نه تنها در ایران بلکه در محیط مهندسی و عمرانی در سطح جهانی بار دیگر به اثبات رساند. از منظر دیگر با توجه به افزایش جمعیت شهرها و نیاز به توسعه شهری جهت اسکان این جمعیت رو به رشد و همچنین استفاده از ساختمانهای بلندمرتبه که اغلب با توجه به مزیت سازههای فولادی در بلندمرتبه سازی از این نوع مصالح استفاده میشوند باعث گردیده تمهیدات و الزامات جدید و متفاوتی در ساختمانسازی وارد شود و آیین نامه های متفاوتی در این خصوص به مهندسین و طراحان مقررات لازم را ارائه مینمایند. از آنجا که یکی از مصالح استفاده شده در سازهها مصالح فولادی میباشند لذا درک رفتار این مواد در طراحیها اهمیت ویژهای دارد. با 

علم به اینکه مصالح فولادی در مقابل حرارت مقاومت خود را از دست میدهند و دیگر مقاومت کافی جهت تحمل بارهای وارده را ندارند، لذا باید در طراحی سازه ها این نکته را مد نظر قرار داد که روند طراحی این مهم را در نظر گیرد و تمهیدات لازم به گونهای اتخاذ گردد تا از وقوع حوادثی نظیر پلاسکو جلوگیری به عمل آید.
پس از حادثه ساختمان پلاسکو و با توجه به نیاز جامعه مهندسی در کشور و نبود حتی دستنامهای در مورد این موضوع و افزایش استفاده از سازههای فولادی در شهرها و به خصوص استفاده از سازههای فولادی در ساختمانهای بلند و نسبتا بلند نویسندگان بر آن شدند تا به تدوین کتابی در خصوص سازه های فولادی و حرارت همت گمارند که از منابع مختلف و کتب و مقالات متفاوتی در این خصوص بهره گرفته شده است.این کتاب از 9 فصل متفاوت تشکیل شده که به مهندسین دید کلی و کافی در طراحی سازههای فولادی را ارائه مینماید که باید در روند طراحی چه موضوعاتی را در نظر بگیرند و رعایت چه نکاتی اهمیت بیشتری دارد تا با رعایت همین نکات که گهگاه کم اهمیت نیز به نظر میآیند به طراحی ایمن و مطمئن دست یابند.

 ی ایمن در برابر آتش

1-2 ضوابط و استانداردها

1-2- 1 کلیات

1-2-2 استانداردها و ضوابط ایمنی آتش سوزی

1-2-3 ضوابط و استانداردهای آمریکای شمالی

1-2-4 آیینن امه و استانداردهای اروپایی: یوروآیین نامه

1-3 طراحی برای مقاومت در برابر آتش

1-3- 1 الزامات مقاومت در برابر آتش

1-3-2 ارزیابی مقاومت در برابر آتش

 

1-3-4 محدوده و مفهوم 3 Eurocode - بخش آتش

1-4 طرح کلی این کتاب

فصل دوم: بارگذاری مکانیکی

2- 1 اصول بنیادی

2- 1- 1 مقررات بارگزاری یوروآییننامه

2- 1-2 مقررات آمریکایی برای طراحی آتش

2-2 نمونه و مثالها

2-2- 1 ساختمان اداری

2-2-2 تیر برای مرکز خرید

2-2-3 تیر بام

2-3 فرضیات وملاحظات خاص

2-3- 1 رخداد همزمان

2-3-2 وزن یا بار مرده

2-3-3 طبقه فوقانی در یک پارکینگ باز

2-3-4 جرثقیل صنعتی

2-3-5 اقدامات غیر مستقیم در برابر آتشسوزی

2-3-6 قوانین ساده شده

فصل سوم: کنش و عمل حرارتی

12 طراحی سازههای فولادی در برابر آتش

3- 1 اصول بنیادی

3- 1- 1 روابط دما- زمان یوروآییننامه

3- 1- 1- 1 منحنی اسمی آتش

3- 1- 1-2 زمان معادل

3- 1- 1-3 منحنی های پارامتری دما- زمان

3- 1- 1-4 مدل های ناحیه ای و موضعی

3- 1- 1-5 ضرایب انتقال حرارت

3- 1-2 اتش سوزی موضعی و محلی یوروآییننامه، شعله روی سقف تاثیری ندارد

3- 1-3 آتش موضعی یوروآییننامه، تأثیر شعله بر سقف

3- 1-4 مدل CFD در یوروآییننامه

3- 1-5 روابط زمان - حرارت آمریکای شمالی

3-2 فرضیات و ملاحظات خاص

3-2- 1 شار گرما به قطعات فولادی حفاظت شده

3-2-2 ترکیب مدلهای مختلف

3-3 نمونه و مثالها

3-3- 1 آتش موضعی

3-3-2 پارامتر کنترل آتش - تهویه

3-3-3 پارامتر کنترل آتش - سوخت

فصل چهارم: دما در مقاطع فولادی

4- 1 کلیات

4-2 قطعات فولادی داخلی محافظت نشده

4-2- 1 اصول

اهلاثم 2-2-4

4-2-2- 1 مقطع مستطیلی با هسته توخالی

4-2-2-2 مقطع I-شکل تحت آتش 4 طرفه و تحت آتش سوزی اسمی

4-2-2-3 مقطع I-شکل تحت آتش 3 طرفه

4-3 قطعات فولادی داخلی عایق شده با مصالح حفاظتی

4-3- 1 اصول

اهلاثم 2-3-4

4-3-2- 1 مقطع H شکل حرارت دیده از چهار طرف

4-3-2-2 مقطع H شکل حرارت دیده از سه طرف

4-4 قطعات فولادی داخلی در حفره حفاظت شده توسط صفحه نمایش حرارتی

4-5 قطعات فولادی خارجی

4-5- 1 اصول کلی

لاثم 2-5-4

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل مکانیکی

5- 1 سطح و میزان تجزیه و تحلیل

5- 1- 1 اصول

5- 1-2 شرایط مرزی در زیر سازه یا تجزیه و تحلیل عضو

5- 1-3 تعیین EFI

5-2 مدلهای مختلف محاسباتی

5-2- 1 اصل کلی

5-2- 1- 1 داده جدولی

5-2- 1-2 مدل محاسباتی ساده

5-2- 1-3 مدلهای محاسباتی پیشرفته

5-2-2 روابط بین مدل محاسباتی و بخشی از سازه که تجزیه و تحلیل شده است.

5-2-3 روشهای محاسباتی در امریکای شمالی

5-3 دامنه بار، زمان یا دما

5-4 خواص مکانیکی فولاد کربن دار

5-5 طبقه بندی مقاطع

5-6 مقدار T ،D ،RFI چگونه محاسبه میشود؟

5-6- 1 اصول کلی

5-6-2 اعضای کششی

5-6-3 اعضای فشاری دسته مقاطع  1، 2 یا 3

5-6-4 تیرها با مقاطع دستههای  1، 2 یا 3

5-6-4- 1 مقاومت در برابر برش

5-6-4-2 مقاومت خمشی

5-6-4-2- 1 توزیع دمای یکنواخت

5-6-4-2-2 توزیع غیر یکنواخت دما

5-6-4-3 مقاومت در برابر کمانش پیچشی جانبی

5-6-5 اعضایی با مقطع دسته  1، 2 یا 3، تحت ترکیب خمش و نیروی محوری فشاری

5-6-6 اعضای مقطع دسته 4

5-7 طراحی در حوزه دما

5-8 مثالهای طراحی

5-8- 1 عضو در کشش

5-8- 1- 1 تأییدیه در حوزه بار

14 طراحی سازههای فولادی در برابر آتش

5-8- 1-2 تأییدیه در حوزه زمان

5-8- 1-3 تأییدیه در حوزه دما

5-8-2 ستون تحت فشار محوری

5-8-2- 1 زمان مورد نیاز برای مقاومت ستون با مقطع محافظت نشده در برابر آتش

5-8-2-2 ستون محافظت شده با کانتور با ضخامت یکنواخت

5-8-3 تیر گیردار- گیردار روی دال بتنی )تیر دوسر گیردار روی دال بتنی(

5-8-3- 1 طبقه بندی مقطع، جدول 5-2 را ببینید.

5-8-3-2 تأییدیه در دامنه بار

5-8-3-3 تأیید در حوزه زمان

5-8-3-4 تأیید در حوزه دمایی

5-8-3-5 تیر محافظت شده با محفظه توخالی

5-8-4 دسته 3 تیر در کمانش پیچشی جانبی

فصل ششم: مفاصل

6- 1 کلیات

6-2 روش ساده شده

6-3 جزئیات تجزیه و تحلیل

6-3- 1 دمای مفاصل در آتش

6-3-2 مقاومت طراحی پیچ و مهره و جوشها در برابر آتش

6-3-2- 1 اتصال پیچی در برش

6-3-2-2 اتصال پیچی در کشش

6-3-2-3 جوش پر کننده

6-3-2-4 جوش لب به لب

فصل هفتم: مدل های محاسباتی پیشرفته

7- 1 کلیات

7-2 مقدمه

7-3 تجزیه و تحلیل حرارتی

7-3- 1 ویژگیهای کلی

7-3-2 قابلیتهای مدلهای پیشرفته حرارتی

7-3-3 محدودیتهای مدلهای حرارتی پیشرفته

7-3-4 تفاوت با مدلهای محاسباتی ساده

7-4 تجزیه و تحلیل مکانیکی

7-4- 1 ویژگیهای کلی

7-4-2 قابلیتهای مدلهای مکانیکی پیشرفته

7-4-3 محدودیتهای مدلهای پیشرفته مکانیکی

7-4-4 تفاوت با مدلهای محاسباتی ساده

فصل هشتم: مثالهای طراحی

8- 1 کلیات

8-2 تیر پیوسته

8-3 قاب چند طبقه مقاوم خمشی

8-4 ساختمان صنعتی یک طبقه

8-5 ساختمان مخزن )انبار(

فصل نهم: بررسی اثر آتش سوزی بر اتصالات نبشی جوشی

ضمیمه I

ضمیمه II: خواص مکانیکی فولاد سخت

نمادها

منابع

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسی عمران

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved