برند گردشگر ی ، محرک توسعه سکونتگا ه های روستایی در ايرا ن
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد شهيدبهشتی دکتر علي اکبر عنابستاني - 1400 152 پاییز 1

ا مر و ز ه گردشگری به عنوا ن بزر گترین و مهمترین صنعت اقتصادی جهان به قدر ی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورها اهميت یافته است که مدیران و برنامه ریزان محلی، منطقه ا ی و ملی همواره برای گسترش آن برنامه ریز ی و تلاش می نمایند. دراین بين کشورها سعی بر جذب هر چه بيشتر گردشگر را نسبت به دیگری دارند که این امر زمانی حاصل میشو د که کشورها بتوانند ابتدا گردشگری داخلی خود را توسعه دهند. یکی از انو ا ع گرد شگری د اخلی، گردشگری روستایی میباشد که میتواند موجب رونق و توسعه گردشگری در سطح ملی شود. توجه به گردشگری روستایی به خصو ص د ر کشاورهای جهان سوم امری ضروری به حساب می آید. از طرفی توسعه گردشگری در نواحی روستایی کشورهای درحال توسعه به عنوا ن یکی از سياست های مؤثر جهت توسعه همه جانبه نواحی روستایی اهميت فو ق العاده یافته است. درواقع، گردشگری روستایی، منبع با ارزش اشتغا لزایی و ایجاد د ر آمد است که میتواند  وسيله مهمی برای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی جوامع روستایی باشد. در حال حاضر، توسعه گردشگری روستایی در اکثر کشورهای پيش رفته در قالب ایجاد برند گردشگری مقصد تحقق پيداکرد ه است. زیرا برند گردشگری زمينه ای را فراهم میکند که د ر آ ن رقابت بين بخشها ی مختلف خدماتی شکل میگيرد ، حال آنکه خو د د ر سطحی وسيعتر با سایر مقاصد گردشگری در جذ ب گردشگر و ارائه خدمات مناستر ، جلب سرمایه گذار ی بيشتر، اشتغا ل بيشتر و ... رقابت میکند .

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی گردشگری

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved